Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studiów (obowiązuje od 1 października 2017 r.)

Regulamin studiów (obowiązuje od 1 października 2019 r.)

Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin organizacyjny (obowiązujący do 15 grudnia 2019 r.)

Regulamin organizacyjny (obowiązujący od 16 grudnia 2019 r.)

Wykaz jednostek organizacyjnych administracji wraz z oznaczeniami stosowanymi w korespondencji

Schemat struktury organizacyjnej administracji

Regulamin organizacyjny Instytutu Ekonomicznego

Regulamin organizacyjny Instytutu Języków Obcych

Regulamin organizacyjny Instytutu Kultury Fizycznej

Regulamin organizacyjny Instytutu Pedagogicznego (zmieniony Zarządzeniem Rektora Nr 84/2017 i Zarządzeniem Rektora Nr 91/2018)

Regulamin organizacyjny Instytutu Technicznego

Regulamin organizacyjny Instytutu Zdrowia

Regulamin pracy Senatu

Regulamin Konwentu

Regulamin wydawnictwa uczelnianego

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin studiów podyplomowych (obowiązuje uczestników rozpoczynających studia od 1 października 2019 r.)

Regulamin kursów i szkoleń

Regulamin zasad dyplomowania słuchaczy studiów podyplomowych

Regulamin dyplomowania studentów (obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020)

Regulamin dyplomowania studentów

Regulamin dyplomowania studentów (tekst ujednolicony)

Regulamin praktyk studenckich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów

Regulamin samorządu studentów

Regulamin pracy

Regulamin pracy (obowiązuje od 26 września 2019 r.)

Regulamin okresowej oceny nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Rektora pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin wewnętrznej kontroli finansowej

Regulamin komisji przetargowej

REGULAMIN PRZYGOTOWYWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH obowiązujący od dnia 27 września 2019 r.

REGULAMIN PRZYGOTOWYWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH obowiązujący od dnia 29 grudnia 2017 r.

REGULAMIN PRZYGOTOWYWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH obowiązujący do dnia 28 grudnia 2017 r.

Regulamin strony internetowej

Regulamin przyznawania stypendiów dla pracowników i studentów PWSZ z własnego funduszu stypendialnego

Regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin prowadzenia prac badawczych przez nauczycieli akademickich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin wynagradzania

Regulamin ochrony danych osobowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin użytkowania komputerów przenośnych

Regulamin funkcjonowania Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Nowym Sączu