Nr uchwały data W sprawie:
1/2010  19.02.2010r. opinii o nawiązanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi 
2/2010 19.02.2010r. przeznaczenia dodatkowych środków na wynagrodzenie dla JM Rektora
3/2010 19.02.2010r. utworzenia na kierunku „Pedagogika” specjalności „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” oraz uchwalenia planu studiów i programu nauczania
4/2010 19.02.2010r. uchwalenia zmian w planie studiów i programie nauczania na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji” w Instytucie Technicznym
5/2010 19.02.2010r. uchwalenia zmian w planie i programie nauczania na kierunku „Informatyka” w Instytucie Technicznym
6/2010 19.02.2010r. utworzenia kursu przygotowania pedagogicznego dla studentów specjalności „Pedagogika resocjalizacyjna” w Studium Pedagogicznym Instytutu Pedagogicznego oraz uchwalenia planu i programu
7/2010 19.02.2010r. likwidacji specjalności „Wychowanie fizycznez gimnastyką korekcyjną” na kierunku „Wychowanie fizyczne”
8/2010 19.02.2010r. określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne
9/2010 19.02.2010r. zatwierdzenia planu inwestycji i remontów na 2010 rok
10/2010 23.04.2010r. utworzenia studiów podyplomowych oraz uchwalenia planów studiów i programów nauczania
11/2010 23.04.2010r. utworzenia „Specjalistycznego kursu instruktorów odnowy biologicznej” oraz uchwalenia planu kursui programu nauczania
12/2010 23.04.2010r. likwidacji specjalności „Inżynieria komunalnai zarządzanie terenami zieleni” na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji”
13/2010 23.04.2010r. warunków i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2011/2012
14/2010 23.04.2010r. ustalenia liczby miejsc na studiach stacjonarnychi niestacjonarnych
15/2010 23.04.2010r. zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
16/2010 23.04.2010r. uchwalenia planu rzeczowo – finansowego na 2010 r.
17/2010 18.06.2010r. opinii o nawiązanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi
18/2010 18.06.2010r. przyjęcia sprawozdania z rozdziału i rozliczenia środków finansowanych na cele studenckie
19/2010 18.06.2010r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok
20/2010 18.06.2010r. rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz ustalania zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2010/2011
21/2010 18.06.2010r. obniżenia wymiaru godzin dydaktycznych dla JM Rektora
22/2010 18.06.2010r. utworzenia specjalności "sztuki wizualne i cyfrowa kreacja obrazu" na kierunku "Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych" oraz uchwalenia planu studiów i programu nauczania
23/2010 18.06.2010r. uchwalenia planu studiów i programu nauczania dla kierunku "Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych"
24/2010 18.06.2010r. uchwalenia planów studiów i programów nauczania dla kierunku "Matematyka"
25/2010 18.06.2010r. uchwalenia planów studiów i programów nauczania na kierunku "Pedagogika"
26/2010 18.06.2010r. zmian w planach studiów i programach nauczania na studiach pomostowych kierunku "Pielęgniarstwo"
27/2010 18.06.2010r. likwidacji specjalności na kierunku "Wychowanie fizyczne"
28/2010 18.06.2010r. zaopiniowania wniosku o wydanie zgody na prowadzenie studiów podyplomowych "Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa"
29/2010 18.06.2010r.  utworzenia kursu (szkolenia) "Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy" oraz uchwalenia planu i programu
30/2010 18.06.2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ramowego regulaminu dyplomowania
31/2010 29.09.2010r. zgody na nawiązanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi
32/2010 29.09.2010r. opinii o nawiązanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi
33/2010 29.09.2010r. obniżenia zajęć dydaktycznych
34/2010 29.09.2010r. awansu profesorów tytularnych na stanowisko profesora zwyczajnego
35/2010 29.09.2010r. opinii o prowadzenie wykładów przez nauczycieli akademickich, nieposiadających stopnia naukowego
36/2010 29.09.2010r. opinii o prowadzenie seminarium dyplomowego przez nauczyciela akademickiego, nieposiadającego stopnia naukowego
37/2010 29.09.2010r. przyznania tytułu honorowego
38/2010 29.09.2010r. uchwalenia planów studiów i programów nauczania na kierunku "Ekonomia"
39/2010 29.09.2010r. uchwalenia planów studiów i programów nauczania na kierunku "Filologia"
40/2010 29.09.2010r. uchwalenia planów studiów i programów nauczania na kierunku "Wychowanie fizyczne"
41/2010 29.09.2010r. uchwalenia planów studiów i programów nauczania na kierunku "Informatyka"
42/2010 29.09.2010r. uchwalenia planów studiów i programów nauczania na kierunku "Mechatronika"
43/2010 29.09.2010r. uchwalenia planów studiów i programów nauczania na kierunku "Zarządzanie i inżynieria produkcji"
44/2010 29.09.2010r. uchwalenia planów studiów i programów nauczania na kierunku "Pielęgniarstwo"
45/2010 29.09.2010r. uchwalenia planów studiów i programów nauczania na kierunku "Ratownictwo medyczne"
46/2010 29.09.2010r. uchwalenia zmian w planach studiów i programach nauczania na kierunku "Ekonomia" w Instytucie Ekonomicznym
47/2010 29.09.2010r. uchwalenia zmian w planach studiów i programach nauczania na kierunku "Filologia" w Instytucie Języków Obcych
48/2010 29.09.2010r. uchwalenia zmian w planach studiów i programach nauczania na kierunku "Informatyka" w Instytucie Technicznym
49/2010 29.09.2010r. uchwalenia zmian w planach studiów i programach nauczania na kierunku "Mechatronika" w Instytucie Technicznym
50/2010 29.09.2010r. uchwalenia zmian w planach studiów i programach nauczania na kierunku "Ratownictwo medyczne" w Instytucie Zdrowia
51/2010 29.09.2010r. utworzenia "Specjalistycznego kursu instruktorów dyscypliny sportu w zakresie gimnastyki sportowej" oraz uchwalenia planu i programu
52/2010 29.09.2010r. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
53/2010 29.09.2010r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności uczelni
54/2010 29.09.2010r. tematyki posiedzeń Senatu
55/2010 19.11.2010r. zawarcia porozumienia o współpracy z katolickim Uniwersytetem w Rużomberoku w Republice Słowackiej
56/2010 19.11.2010r. opinii o nawiązanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi
57/2010 19.11.2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji senackich
58/2010 19.11.2010r. wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego uczelni za rok 2010
59/2010 19.11.2010r. zatwierdzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2010 r.
60/2010 19.11.2010r. uchwalenia założeń do planu rzeczowo-finansowego na 2011 r.
61/2010 17.12.2010r. utworzenia studiów podyplomowych w Instytucie Ekonomicznym oraz uchwalenia planu i programu
62/2010 17.12.2010r. utworzenia studiów podyplomowych w Instytucie Ekonomicznym oraz uchwalenia planu i programu
63/2010 17.12.2010r. utworzenia kursu dokształcającego w Instytucie Technicznym oraz uchwalenia planu i programu
64/2010 17.12.2010r. utworzenia własnego funduszu stypendialnego dla pracowników i studentów
65/2010 17.12.2010r. wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2010 r.
66/2010 17.12.2010r. uchwalenia prowizorium budżetowego na 2011 r.
67/2010 17.12.2010r. zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Instytutu Ekonomicznego
68/2010 17.12.2010r. zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Instytutu Języków Obcych
69/2010 17.12.2010r. zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Instytutu Kultury Fizycznej
70/2010 17.12.2010r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączuzaopiniowania regulaminu organizacyjnego Instytutu Pedagogicznego
71/2010 17.12.2010r. zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Instytutu Technicznego
72/2010 17.12.2010r. zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Instytutu Zdrowia