Nr

uchwały

data W sprawie:
1/2011  25.02.2011  opinii o nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim 
2/2011 25.02.2011 zmian w regulaminie wyborczym
3/2011 25.02.2011 powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na lata 2011 - 2015
4/2011 25.02.2011 utworzenia kierunku "Fizjoterapia"
5/2011 25.02.2011 zawarcia umowy o partnerskiej współpracy ze Wschodnioukraińskim Uniwersytetem Narodowym im. W. Dala w Ługańsku
6/2011 25.02.2011 wyrażenia zgody na realizację inwestycji p.n. "Modernizacja budynków przy ul. Kościuszki 1 i 2" w roku 2012
7/2011 25.02.2011 zatwierdzenia planu inwestycji i remontów na 2011 rok
8/2011 29.04.2011 ustalenia liczby miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
9/2011 29.04.2011 zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
10/2011 29.04.2011 warunków i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia w roku akademickim 2012/2013
11/2011 29.04.2011 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
12/2011 29.04.2011 uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2011 rok
13/2011 29.04.2011 zawarcia porozumienia o partnerskiej współpracy z Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym
14/2011 29.04.2011 zawarcia porozumienia o partnerskiej współpracy z Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym im. I. Puluja w Tarnopolu
15/2011 01.07.2011 opinii o nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim
16/2011 01.07.2011 wyrażenia opinii o powołaniu dyrektorów instytutów
17/2011 01.07.2011 rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz ustalania zasad godzin dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012
18/2011 01.07.2011 obniżenia rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych JM Rektora
19/2011 01.07.2011 przeznaczenia dodatkowych środków na wynagrodzenie JM Rektora
20/2011 01.07.2011 uchwalenia zmian w planach studiów i programach nauczania na kierunku "Ekonomia" w Instytucie Ekonomicznym
21/2011 01.07.2011 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny lokalu nr 2 w budynku przy ul. Długosza 61
22/2011 01.07.2011 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny lokalu nr 3 w budynku przy Al. Wolności 40
23/2011 01.07.2011 wprowadzenia zmian w planie rzeczowo-finansowym na 2011 r.
24/2011 01.07.2011 przyjęcia sprawozdania z rozdziału i rozliczenia środków finansowych na cele studenckie
25/2011 01.07.2011 przyjęcia sprawozdania z działalności uczelni w kadencji 2007-2011
26/2011 30.09.2011 wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim
27/2011 30.09.2011 opinii o nawiązanie stosunku pracy z nauczycielami akademickimi
28/2011 30.09.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na wynagrodzenie JM Rektora
29/2011 30.09.2011 obniżenia wymiaru godzin dydaktycznych
30/2011 30.09.2011 opinii o powierzenie prowadzenia wykładów przez nauczycieli akademickich, nieposiadających stopnia naukowego
31/2011 30.09.2011 opinii o powierzenie prowadzenia seminarium dyplomowego przez nauczycieli akademickich, nieposiadających stopnia naukowego
32/2011 30.09.2011 przyznania tytułu honorowego
33/2011 30.09.2011 powołania stałych komisji senackich oraz określenia ich zadań i uprawnień
34/2011 30.09.2011 powołania przewodniczących stałych komisji senackich
35/2011 30.09.2011 stypendium ministra za osiągnięcia w nauce dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
36/2011 30.09.2011 utworzenia studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji
37/2011 30.09.2011 tematyki posiedzeń Senatu
38/2011 18.11.2011 opinii o nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim
39/2011 18.11.2011 opinii o powierzenie prowadzenia wykładów przez nauczyciela akademickiego, nieposiadającego stopnia naukowego
40/2011 18.11.2011 powołania składu osobowego "Komisji statutowo - regulaminowej"
41/2011 18.11.2011 powołania składu osobowego "Komisji ds. pracowniczych"
42/2011 18.11.2011 powołania składu osobowego "Komisji ds. dydaktycznych"
43/2011 18.11.2011 powołania składu osobowego "Komisji ds. finansów"
44/2011 18.11.2011 powołania składu osobowego "Komisji ds. inwestycji, remontów i majątku uczelni"
45/2011 18.11.2011 wyboru "Uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich"
46/2011 18.11.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na lata 2011 - 2015
47/2011 18.11.2011 wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego uczelni za rok 2011
48/2011 18.11.2011 zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat
49/2011 18.11.2011 zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo-finansowego na 2012 r.
50/2011 16.12.2011 w sprawie uzupełnienia składu osobowego „Komisji statutowo - regulaminowej”
51/2011 16.12.2011 w sprawie uzupełnienia składu osobowego „Komisji ds. pracowniczych”
52/2011 16.12.2011 w sprawie uzupełnienia składu osobowego „Komisji ds. dydaktycznych”
53/2011 16.12.2011 w sprawie uzupełnienia składu osobowego „Komisji ds. finansów”
54/2011 16.12.2011 w sprawie uzupełnienia składu osobowego „Komisji ds. inwestycji, remontów i majątku uczelni”
55/2011 16.12.2011 w sprawie uzupełnienia składu osobowego „Uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich”
56/2011 16.12.2011 w sprawie wytycznych dotyczących projektowania, realizacji i ewaluacji planów studiów i programów kształcenia
57/2011 16.12.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w planie rzeczowo - finansowym na 2011 r.
58/2011 16.12.2011 w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego na 2012 r.