Zarządzenia Rektora 2010

Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 

Nr zarządzenia data w sprawie
1/2010  05.01.2010r.  rodzaju zaświadczenia o uzyskaniu przygotowania pedagogicznego
2/2010  06.01.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
3/2010  06.01.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
4/2010  20.06.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
5/2010  20.06.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
6/2010  20.06.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
7/2010  25.01.2010r.  organizacji Stałego Dyżuru Rektora
8/2010  25.01.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
9/2010  25.01.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
10/2010  27.01.2010r.  ustalenia zasad prowadzenia dokumentacji programowej studiów I-go stopnia
11/2010  27.01.2010r.  ustalenia kosztów wyżywienia studentów
12/2010  01.02.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
13/2010  23.02.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
14/2010  03.03.2010r.  przekształcenia zakładów w Instytucie Pedagogicznym
15/2010  03.03.2010r.  powołania Rady Instytutu Pedagogicznego
16/2010  03.03.2010r.  pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych używanych w PaństwowejWyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu
17/2010  03.03.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
18/2010  10.03.2010r.  opłat za zajęcia dydaktyczne
19/2010  10.03.2010r.  powołania Rady Instytutu Ekonomicznego
20/2010  10.03.2010r.  ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
21/2010  10.03.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
22/2010  10.03.2010r.  utworzenia pracowni w Instytucie Pedagogicznym
23/2010  25.03.2010r.  ustalenia wysokości wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających
24/2010  29.03.2010r.  powołania komisji dyscyplinarnej do spraw studentów
25/2010  29.03.2010r.  powołania Komisji Rekrutacyjnych
26/2010  29.03.2010r.  powierzenia obowiązków komisjom rekrutacyjnym i egzaminacyjnym podczas rekrutacji na rok akademicki 2010/2011
27/2010  29.03.2010r.  przyznania dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
28/2010  29.03.2010r.  ustalenia terminarza rekrutacji na rok akademicki 2010/2011
29/2010  29.03.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
30/2010  29.03.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
31/2010  29.03.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
32/2010  29.03.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
33/2010  14.04.2010r.  „Regulaminu przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych”
34/2010  15.04.2010r.  zawieszenia zajęć dydaktycznych
35/2010  22.04.2010r.  dnia wolnego od pracy
36/2010  28.04.2010r.  zmieniające w sprawie powołania Komisji Przetargowej
37/2010  10.05.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
38/2010  10.05.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
39/2010  14.05.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
40/2010  20.05.2010r.  zmieniające w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
41/2010  20.05.2010r.  opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia
42/2010  26.05.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
43/2010  28.05.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
44/2010  31.05.2010r.  utworzenia zakładów i laboratoriów w Instytucie Zdrowia
45/2010  01.06.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
46/2010  05.06.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
47/2010  10.06.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
48/2010  18.06.2010r.  podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców
49/2010  18.06.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
50/2010  23.06.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
51/2010  25.06.2010r.  powolania Komisji Przetargowej
52/2010  30.06.2010r.  ustalenia wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe
53/2010  19.07.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
54/2010  21.07.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
55/2010  21.07.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
56/2010  10.08.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wydawnictwa Uczelnianego
57/2010  10.08.2010r.  regulaminu strony internetowej
58/2010  10.08.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
59/2010  25.08.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
60/2010  25.08.2010r.  opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających
61/2010  25.08.2010r.  organizacji roku akademickiego 2010/2011
62/2010  09.09.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
63/2010  30.09.2010r.  likwidacji zakładu w Instytucie Technicznym
64/2010  08.10.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
65/2010  08.10.2010r.  regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów
66/2010  13.10.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
67/2010  20.10.2010r.  wdrożenia w sprawozdawczości systemu "Uczelnia"
68/2010  28.10.2010r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
69/2010  05.11.2010r.  powołania Rady Instytutu Języków Obcych
70/2010  10.11.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
71/2010  10.11.2010r.  powołania Rady Instytutu Technicznego
72/2010  17.11.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
73/2010  18.11.2010r.  ustalenia wysokości wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających
74/2010  19.11.2010r.  dnia wolnego od pracy
75/2010  23.11.2010r.  powołania komisji stypendialnych
76/2010  15.12.2010r.  powołania komisji dyscyplinarnej do spraw studentów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej do spraw studentów
77/2010  15.12.2010r.  powołania Uczelnianego zespołu ds. jakości kształcenia
78/2010  16.12.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
79/2010  17.12.2010r.  ustalenia wysokości wynagrodzenia nauczycieli akademickich za godzinę ponadwymiarową w roku akademickim 2010/2011
80/2010  17.12.2010r.  dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych
81/2010  17.12.2010r.  inwentaryzacji rocznej
82/2010  28.12.2010r.  powołania Komisji Przetargowej
83/2010  31.12.2010r.  ustalenia zasad przeciwdziałania zjawiskom mobbingu
84/2010 31.12.2010r.   powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
85/2010 31.12.2010r.   wprowadzenia audytu wewnętrznego
86/2010 31.12.2010r.   uchylenia Zarządzenia Rektora Nr 15/2005
87/2010 31.12.2010r.   gospodarowania majątkiem trwałym
88/2010 31.12.2010r.   regulaminu organizacyjnego Instytutu Ekonomicznego
89/2010 31.12.2010r.   regulaminu organizacyjnego Instytutu Języków Obcych
90/2010 31.12.2010r.   regulaminu organizacyjnego Instytutu Kultury Fizycznej
91/2010 31.12.2010r.   regulaminu organizacyjnego Instytutu Pedagogicznego
92/2010 31.12.2010r.   regulaminu organizacyjnego Instytutu Technicznego
93/2010 31.12.2010r.   regulaminu organizacyjnego Instytutu Zdrowia
94/2010 31.12.2010r.   aktualizacji programów komputerowych systemu informatycznego
95/2010 31.12.2010r.   wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej
96/2010 31.12.2010r.   wyceny aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych