Zarządzenia Rektora 2011

Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

 

Nr zarządzenia data w sprawie
1/2011 03.01.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (dostawa materiałów biurowych)
2/2011 12.01.2011 r.  ustalenia kosztu wyżywienia studentów
3/2011 12.01.2011 r.   zasad dyplomowania słuchaczy studiów podyplomowych
4/2011 20.01.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (zapewnienie infrastruktury sportowej trzech zimowych obozów)
5/2011 20.01.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (drukowanie i dostawa informatorów)
6/2011 20.01.2011 r.  organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
7/2011 20.01.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (zapewnienie wyżywienia, miejsc noclegowych trzech obozów zimowych)
8/2011 20.01.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (zapewnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej)
9/2011 20.01.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (dostawa chemicznych środków czystości)
10/2011 31.01.2011 r.  zmian postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczątkami służbowymi
11/2011 02.02.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (zapewnienie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej)
12/2011 10.02.2011 r.  wprowadzenia instrukcji windykacji należności
13/2011 10.02.2011 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Instytutu Technicznego
14/2011 17.02.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (zorganizowanie dwóch zimowych obozów dla potrzeb IZ)
15/2011 25.02.2011 r.  zasad i trybu działania kontroli zarządczej
16/2011 03.03.2011 r.  powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na lata 2011 - 2015
17/2011 23.03.2011 r.  przekazywania dokumentacji do Archiwum Uczelni
18/2011 31.03.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (zaprojektowanie systemu zarządzania budynkiem BMS)
19/2011 30.03.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (organizacja wycieczki do Lwowa)
20/2011 30.03.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (organizacja wycieczki do Rzymu)
21/2011 14.04.2011 r.  powołania Komisji Rekrutacyjnych
22/2011 14.04.2011 r.  ustalenia terminarza rekrutacji na rok akademicki 2011/2012
23/2011 14.04.2011 r.  przyznania dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
24/2011 26.04.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (ubezpieczenie majątku)
25/2011 29.04.2011 r.  powierzenia obowiązków komisjom rekrutacyjnym i egzaminacyjnym podczas rekrutacji na rok akademicki 2011/2012
26/2011 19.05.2011 r.  opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia
27/2011 19.05.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (wypoczynek letni dla dzieci pracowników)
28/2011 19.05.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (dostawa druków akcydensowych dla potrzeb dydaktyki)
29/2011 19.05.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (miejsca noclegowe w czasie obozów letnich)
30/2011 29.06.2011 r.  powołania zespołu w celu opracowania procedur związanych z koncepcją przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej w ramach szkolenia obronnego w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego
31/2011 29.06.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (wycieczka do Turcji)
32/2011 29.06.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (remont DA - etap III)
33/2011 30.06.2011 r.  opłat za zajęcia dydaktyczne
34/2011 13.07.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (remont dachu i elewacji IP)
35/2011 13.07.2011 r.  organizacji roku akademickiego 2011/2012
36/2011 13.07.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (obóz szkoleniowo-sprawnościowy, ratownictwo wodne i górskie)
37/2011 13.07.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (wyżywienie studentów na obozach letnich)
38/2011 13.07.2011 r.  ustalenia wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe
39/2011 13.07.2011 r.  opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach
40/2011 29.07.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (remont DA)
41/2011 29.07.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (dostawa druków akcydensowych)
42/2011 29.07.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (dostawa kriokomory)
43/2011 03.08.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (roboty malarskie, wymiana balustrady)
44/2011 12.08.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (dostawa mebli IKF)
45/2011 12.08.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (dostawa sprzętu gospodarczo-sanitarnego)
46/2011 18.08.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (ubezpieczenie grupowe studentów)
47/2011 18.08.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (wykonanie ogrodzeń i utwardzeń powierzchni przy ul. Staszica i Al. Wolności)
48/2011 25.08.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (usługa drukowania książek)
49/2011 25.08.2011 r.  dokumentowania przebiegu studiów
50/2011 07.09.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (dostawa sprzętu komputerowego)
51/2011 07.09.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (wyposażenie świetlicy DA)
52/2011 07.09.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (remont DA)
53/2011 07.09.2011 r.  w sprawie powołania Komisji ds. orderów, odznaczeń państwowych i resortowych, tytułu honorowego oraz nagród
54/2011 07.09.2011 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
55/2011 28.09.2011 r.  ustalenia odpłatności za korzystanie z Domu Akademickiego
56/2011 28.09.2011 r.  opłat za wydawane dokumenty
57/2011 06.10.2011 r.  powołania Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
58/2011 07.10.2011 r.   regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów
59/2011 20.10.2011 r.  powołania doraźnej komisji ds. opracowania projektu statutu
60/2011 20.10.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (dostawa sprzętu gosp.-sanit. IKF)
61/2011 20.10.2011 r.  powołania Rady Instytutu Technicznego
62/2011 10.11.2011 r.  powołania komisji stypendialnych
63/2011 10.11.2011 r.  powołania rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich
64/2011 10.11.2011 r.  składu Komitetu Redakcyjnego ds. Wydawnictwa Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
65/2011 10.11.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (usługa drukowania książek)
66/2011 10.11.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania)
67/2011 30.11.2011 r.  powołania Rady Instytutu Ekonomicznego
68/2011 30.11.2011 r.  powołania Rady Instytutu Języków Obcych
69/2011 30.11.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej
70/2011 30.11.2011 r.  utworzenia zakładu w Instytucie Zdrowia
71/2011 30.11.2011 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na lata 2011-2015
72/2011 02.12.2011 r.  powołania Komisji Przetargowej (dostawa i montaż rolet w IKF)
73/2011 09.12.2011 r.  inwentaryzacji rocznej
74/2011 15.12.2011 r.  dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych
75/2011 19.12.2011 r.   powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
76/2011 19.12.2011 r.  powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
77/2011 21.12.2011 r.  powołania rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów
77/2011 30.12.2011 r.  aktualizacji programów komputerowych systemu informatycznego