Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Nr

zarządzenia

 
 data  w sprawie
 1/2014  02.01.2014 r.  ustalenia kosztu wyżywienia studentów
 2/2014  10.01.2014 r. zmiany ustalonej liczby miejsc na studiach niestacjonarnych (pomostowych) pierwszego stopnia na kierunku "Pielęgniarstwo", rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014
 3/2014  10.01.2014 r. ustalenia terminarza rekrutacji na studia niestacjonarne (pomostowe) pierwszego stopnia na kierunku "Pielęgniarstwo", rozpoczynających się w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014
4/2014  16.01.2014 r.  powołania Komisji Przetargowej
5/2014  16.01.2014 r.  powołania Komisji Przetargowej
6/2014  16.01.2014 r. powołania Komisji Przetargowej
7/2014  16.01.2014 r.

 powołania Komisji Przetargowej

8/2014  23.01.2014 r.

 powołania Komisji Przetargowej

9/2014  31.01.2014 r.

 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji stypendialnych

10/2014  13.03.2014 r.  powołania Komisji Przetargowej
11/2014  28.03.2014 r.  monitorowania trwałości projektów, których realizacja była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej
12/2014  28.03.2014 r.  ochrony mienia uczelni, odpowiedzialności pracowników oraz postępowania w przypadkach kradzieży
13/2014  28.03.2014 r.

 powołania Komisji Przetargowej

14/2014  28.03.2014 r.  powołania Komisji Przetargowej
15/2014  28.03.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia
16/2014  28.03.2014 r.  wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników
17/2014  04.04.2014 r.

 powołania Komisji Przetargowej

18/2014  11.04.2014 r.

 godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

19/2014  14.04.2014 r.

 wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie "Staż zawodowy - lepszy start dla informatyków"

załącznik

20/2014  24.04.2014 r.  zasad planowania i organizacji szkoleń dla pracowników
21/2014  08.05.2014 r. powołania Komisji Przetargowej
22/2014  15.05.2014 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych
23/2014  15.05.2014 r. powierzenia obowiązków komisjom rekrutacyjnym i egzaminacyjnym podczas rekrutacji na rok akademicki 2014/2015
24/2014  15.05.2014 r.  przyznania dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
25/2014  15.05.2014 r.  ustalenia terminarza rekrutacji na rok akademicki 2014/2015
26/2014  15.05.2014 r.  powołania Komisji Przetargowej
27/2014  15.05.2014 r.  powołania Komisji Przetargowej
28/2014   15.05.2014 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ramowego regulaminu dyplomowania studentów
29/2014  29.05.2014 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń związanych z próbną ewakuacją pracowników Rektoratu
30/2014  29.05.2014 r.  w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia
31/2014   29.05.2014 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej
32/2014  12.06.2014 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej
33/2014   13.06.2014 r.

 w sprawie powołania komisji przetargowej

34/2014  13.06.2014 r.  w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne
35/2014  13.06.2014 r.  w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015
36/2014  26.06.2014 r. powołania Komisji Przetargowej
37/2014   26.06.2014 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
38/2014  27.06.2014 r.  wysokości opłat za usługi edukacyjne, świadczone na studiach podyplomowych i kursach dokształcających w roku akademickim 2014/2015
39/2014  27.06.2014 r.  powołania Komisji Przetargowej
40/2014  27.06.2014 r. powołania Komisji Przetargowej
41/2014  27.06.2014 r.  powołania Komisji Przetargowej
42/2014  27.06.2014 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
43/2014  25.07.2014 r.  powołania Komisji Przetargowej
44/2014  25.07.2014 r.  powołania Komisji Przetargowej
45/2014  07.08.2014 r.  powołania Komisji Przetargowej
46/2014  19.09.2014 r.  ustalenia wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe
47/2014  23.09.2014 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie "Regulaminu przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych"
48/2014  24.09.2014 r.   wprowadzenia elektronicznej legitymacji studenckiej
49/2014  24.09.2014 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za wydawane dokumenty
50/2014  24.09.2014 r. zmiany ustalonej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2014/2015
51/2014  26.09.2014 r.  regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów
52/2014  17.10.2014 r. kalkulacji kosztów oraz zasad pobierania opłąt za usługi edukacyjne, świadczone na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach
53/2014  17.10.2014 r.  w sprawie powołania uczelnianych komisji stypendialnych
54A/2014  30.10.2014 r.  w sprawie dodatkowych dni oraz godzin wolnych od zajęć dydaktycznych
54/2014  31.10.2014 r.  w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia
55/2014  31.10.2014 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
56/2014  31.10.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów
57/2014  31.10.2014 r.  powołania Komisji ds. orderów, odznaczeń państwowych i resortowych, tytułu honorowego oraz nagród 
58/2014  21.11.2014 r.  powołania Komisji Przetargowej
59/2014  21.11.2014 r.

 wprowadzenia „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych oraz innych dokumentów związanych z nimi” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

załącznik

60/2014  21.11.2014 r.

wprowadzenia Polityki (zasad) rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

załącznik 1

załącznik 2

61/2014  21.11.2014 r.  ustalenia stawek wynagrodzenia nauczycieli akademickich za pracę w godzinach ponadwymiarowych w roku akademickim 2014/2015
62/2014  1.12.2014 r.  powołania Komisji Przetargowej
63/2014  10.12.2014 r.  powołania Komisji Przetargowej
64/2014  12.12.2014 r.  dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktycznych
65/2014  18.12.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu Komitetu Redakcyjnego ds. Wydawnictwa Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
66/2014  18.12.2014 r.  przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji
67/2014  18.12.2014 r.  aktualizacji programów komputerowych systemu informatycznego
68/2014  22.12.2014 r.  powołania Komisji Przetargowej
69/2014  29.12.2014 r.  powołania Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
70/2014  29.12.2014 r.  powołania rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich
71/2014  30.12.2014 r.  powierzenia pełnienia obowiązków kanclerza
72/2014  30.12.2014 r.  ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu