Konwent PWSZ w Nowym Sączu

Konwent, zgodnie ze Statutem PWSZ, jest organem kolegialnym Uczelni, wspierającym działania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Konwent stanowi forum wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy Uczelnią, reprezentowaną przez jej przedstawicieli a interesariuszami zewnętrznymi.

Do kompetencji Konwentu należy w szczególności:

  1. wyrażanie opinii w sprawach rozwoju preferowanych w regionie kierunków kształcenia;
  2. występowanie do Senatu z wnioskami o podjęcie przez Uczelnię starań o utworzenie nowych kierunków studiów lub kierunków i specjalności zawodowych, szczególnie potrzebnych gospodarce regionu;
  3. opiniowanie efektów kształcenia dla kierunków studiów o profilu praktycznym i ogólnoakademickim;
  4. ułatwianie współpracy z regionalnymi pracodawcami;
  5. wspomaganie rozwoju finansowo-gospodarczego Uczelni;
  6. promowanie osiągnięć Uczelni w regionie;
  7. rozpatrywanie wszystkich spraw wnoszonych przez przewodniczącego lub członków Konwentu;
  8. opiniowanie Strategii rozwoju Uczelni.