rektor cygnar mariusz

Rektor
dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ

 

Kompetencje:

1. Kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów.

3. Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Uczelni lub Kanclerza, a w szczególności:

 1. podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni;
 2. tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne, wskazane przez statut;
 3. sprawuje nadzór nad jakością kształcenia;
 4. prowadzi politykę kadrową zapewniającą efektywną pracę Uczelni;
 5. sprawuje kontrolę nad administracją i gospodarka Uczelni;
 6. ustanawia prawo wewnętrzne w postaci zarządzeń rektora, pism okólnych, regulaminów i instrukcji;
 7. dba o przestrzeganie obowiązującego prawa;
 8. określa zakres obowiązków i kompetencji dla prorektorów, kanclerza, dyrektorów instytutów.

 4. Podejmuje decyzje w sprawach nagradzania i karania pracowników.

5. Wydaje zalecenia i polecenia podległym pracownikom, wynikające z prowadzonej kontroli zarządczej.

6. Zawiesza uchwały Senatu podjęte niezgodnie z obowiązującym prawem.

 

Kontakt:

Biuro Rektora

mgr Aneta Wiśniowska-Solińska

tel. +48 (18) 443 45 45 wew. 117, +48 (18) 443 44 28

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

prorektor reichel marek

 

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

dr Marek Reichel

 

Kompetencje:

1. Koordynuje i nadzoruje prace naukowo- badawcze w zakresie ustalonym przez senat.

2. Inicjuje i koordynuje współpracę Uczelni z instytucjami, organizacjami i zakładami pracy środowiska lokalnego - przygotowuje w tym zakresie stosowne umowy i porozumienia.

3. Odpowiada za współpracę z uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Nadzoruje ich realizację i dokonuje oceny efektów.

4. Prowadzi nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem w Uczelni wymiany studentów i pracowników w ramach edukacyjnych programów wspólnotowych Erasmusa i Sokratesa.

5. Koordynuje działania promujące Uczelnię w kraju i za granicą oraz działalność wydawniczą w Uczelni.

6. Nadzoruje przygotowywanie dokumentacji programowej w zakresie tworzonych, nowych kierunków i specjalności kształcenia.

7. Koordynuje działania dotyczące rozwoju zawodowego własnej kadry dydaktycznej oraz proces okresowej oceny pracy nauczycieli akademickich.

8. Przewodniczy Komisji ds.: nagród i odznaczeń.

9. Nadzoruje realizację Strategii Rozwoju Uczelni na lata 2006 -2013.

10. Nadzoruje działalność kół naukowych, Biblioteki Uczelnianej, Biura Karier, Sądeckiego Konwersatorium Naukowego.

11. Współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

12. Zastępuje rektora we wszystkich sprawach, w przypadku Jego nieobecności.

 

Kontakt:

Biuro Prorektora

mgr inż. Katarzyna Górowska

tel. +48 (18) 443 45 45 wew. 102

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

prorektor potok halina

 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
dr Halina Potok

 

Kompetencje:

1. Organizuje i nadzoruje proces kształcenia na studiach I – go stopnia, a w szczególności:

 1. przygotowywanie planów i programów studiów oraz nadzór nad wprowadzaniem zmian;
 2. wdrażanie planów i programów studiów oraz sylabusów;
 3. prowadzenie dokumentacji procesu kształcenia;
 4. wdrażanie systemu ECTS i ramowej struktury kwalifikacji;
 5. funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
 6. proces rekrutacji na studia;
 7. organizację praktyk studenckich;

2. Nadzoruje sprawy dotyczące „minimum kadrowego”.

3. Koordynuje i nadzoruje sprawy studenckie na terenie Uczelni, a w szczególności:

 1. przestrzeganie regulaminu studiów;
 2. pomoc materialna dla studentów, w tym studentów niepełnosprawnych;
 3. stypendia naukowe dla studentów;
 4. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących studentów;
 5. praca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, AZS;
 6. organizacja imprez kulturalnych, związanych z Juwenaliami studenckimi;

4. Nadzoruje przygotowywanie raportów samooceny do akredytacji kierunków kształcenia oraz wdrażanie wydanych zaleceń.

5. Nadzoruje wykonanie planu finansowego pomocy materialnej dla studentów.

 

Kontakt:

Biuro Prorektora

mgr Iwona Śliwińska

tel. +48 (18) 443 45 45 wew. 109

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rafał Góra - Kanclerz PWSZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanclerz

Rafał Góra

 

Kompetencje:

1. Kieruje działalnością podporządkowanych jednostek administracyjnych Uczelni.

2. Kieruje gospodarką Uczelni ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki materiałowej i remontowo-inwestycyjnej.

3. Przygotowuje coroczne plany remontów i inwestycji.

4. Podejmuje decyzje dotyczące mienia Uczelni w zakresie zwykłego zarządu z wyłączeniem spraw zastrzeżonych w Statucie Uczelni dla innych organów.

5. Podejmuje działania zapewniające właściwe wykorzystanie majątku uczelni oraz jego powiększanie i zabezpieczanie.

6. Przygotowuje projekty planów rzeczowo- finansowych.

7. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad i trybu gospodarowania kwalifikowanymi środkami finansowymi na realizację zadań Uczelni.

8. Zawiera umowy i dokonuje innych czynności prawnych, w zakresie niezastrzeżonym dla innych organów i upoważnionych osób.

9. Sprawuje nadzór nad realizacją zamówień publicznych.

10. Koordynuje i nadzoruje przygotowywanie wniosków o dofinansowywanie zadań inwestycyjno- remontowych z funduszy unijnych.

11. Sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Domu Studenckiego.

12. Tworzy warunki do zgodnego z prawem przechowywania dokumentacji archiwalnej.

13. Przygotowuje „Regulamin organizacyjny Uczelni” i sprawuje nadzór nad jego aktualizacją.

14. Nadzoruje organizację szkoleń dla pracowników administracyjnych.

15. Realizuje politykę kadrową i płacową w stosunku do pracowników administracyjno-obsługowych.

 

Kontakt:

Biuro Kanclerza

mgr Małgorzata Nowak

tel. +48 (18) 443 45 45 wew. 211

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Kwestor mgr Halina Marcisz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwestor

mgr Halina Marcisz

 

Kompetencje:

1. Pełni funkcję głównego księgowego Uczelni, a w szczególności:

 1. prowadzi rachunkowość Uczelni;
 2. wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi, nadzoruje zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 3. egzekwuje należności na rzecz Uczelni;

2. W sprawach ekonomicznych pełni funkcję zastępcy Kanclerza.

3. Podpisuje dokumenty finansowo-księgowe.

4. Prowadzi kontrolę wewnętrzną w zakresie gospodarki środkami finansowymi i prowadzonej dokumentacji gospodarczo-finansowej.

 

Kontakt:

tel. +48 (18) 443 45 45 wew. 206

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.