Studiowanie nie zamyka się tylko i wyłącznie na przyswajaniu wiedzy, którą należy opanować na poszczególnych specjalnościach. To także czas, aby rozwijać swoje zainteresowania, przekazywać wiedzę innym studentom, organizować sobie wolny czas. Dlatego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu stara się ułatwić studentom gospodarowanie tego czasu i stara się tworzyć koła naukowe. Niektóre powstają z inicjatywy nauczycieli akademickich, którzy najczęściej stają się ich opiekunami, ale także z inicjatywy studentów, którzy potrafią zająć się całą organizacją koła od momentu procesu powstawania koła aż do jego zarejestrowania i dalszą działalność.

Dlatego jeżeli macie zainteresowania pokrywające się z istniejącymi już kołami to zachęcamy was to zapisania się do nich oraz aktywnej działalności na rzecz koła, instytutu, uczelni. Natomiast, jeżeli masz nowy pomysł na koło, zebrałeś kilku studentów oraz znalazłeś nauczyciela akademickiego, który popiera twoja idee to nie zwlekaj tylko zgłoś się do dyrektora instytutu, który zgodzi się na powstanie koła na swoim instytucie. Przy zakładaniu koła pamiętaj!

Poradź się członków istniejących już, kół co należy zapisać w statucie koła oraz regulaminie, oraz jaką drogę do zarejestrowania musisz przejść. W razie większych wątpliwości zgłoś się do Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, która z miła chęcią ci pomoże.

Powodzenia i miłej pracy w kołach.

 

Ważne terminy

 1.  . Rozliczenie poprzedniego roku kalendarzowego:
  • do 28 lutego - złożenie sprawozdania merytorycznego z działalności ,za poprzedni rok kalendarzowy – do Działu nauki i rozwoju - załącznik
  • do 28 lutego – złożenie  sprawozdania finansowego z rozdziału i rozliczenia środków na cele studenckie - do Kwestury - załącznik
 2. Przed uzyskaniem dotacji:
  • do 15 października – złożenie planu działania na następny rok kalendarzowy oraz aktualnego wykazu opiekunów i zarządu koła wraz z danymi kontaktowymi - do Działu nauki i rozwoju.
   Plany działania będą weryfikowane w oparciu o sprawozdanie z działalności za poprzedni rok kalendarzowy i będą podstawą alokacji środków finansowych na kolejny rok kalendarzowy.
   O planowanym podziale dotacji Opiekun i Przewodniczący Koła zostaną poinformowani do 30 października.
 3. Po uzyskaniu informacji o planowanej wysokości dotacji:
  • do 15 listopada - złożenie preliminarza wydatków, przewidzianych na następny rok kalendarzowy - dokument należy złożyć na dziennik podawczy URSS; wysokość wydatków nie może być wyższa, niż przyznana kwota dotacji;
  • do 30 listopada - URSS składa wnioski do Zamówień Publicznych.
 4. W trakcie realizacji założonych planów:
  • najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem realizacji projektu – złożenie wniosku o przyznanie dotacji. Studenci indywidualni składają dokument na Dziennik Podawczy ANS w Nowym Sączu, a organizacje studenckie na Dziennik Podawczy URSS;
  • do 14 dni od daty zakończenia projektu - należy złożyć raport z realizacji zadań w ramach dotacji – dokument należy przedłożyć do Komisji Budżetowej URSS wraz z załącznikami.


Tryb i warunki organizacji oraz rozliczania konferencji naukowych

Zarządzenie Nr 86/2015 Rektora PWSZ w Nowym Sączu w sprawie trybu i warunków organizacji oraz rozliczania konferencji naukowych

 

Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego

Zobacz szczegóły

Koło Naukowe "Marketer"

Zobacz szczegóły

Koło Turystyczne "Kuklik"

Zobacz szczegóły

Koło Informatyczne "INFerno"

Zobacz szczegóły

Dziennikarskie Koło Naukowe

Zobacz szczegóły

Koło Naukowe Rachunkowości "Akredytywa"

Zobacz szczegóły

Koło Naukowe „Lingwista”

Zobacz szczegóły

Koło Naukowe Axios

Zobacz szczegóły

Koło Naukowe Body Lab

Zobacz szczegóły

Koło Naukowe "Evidence Based Medicine" (EBM)

Celem działalności Koła jest rozwijanie życia naukowego, poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu metodologii badań naukowych, a także projektowanie badań naukowych wpisujących się w idee "praktyki medycznej opartej na wiarygodnych i aktualnych publikacjach (POWAP)". Siedziba Koła znajduje się w Instytucie Kultury Fizycznej. Pracę koła koordynują i nadzorują opiekunowie: dr Piotr Czech i dr Barbara Szpotowicz-Czech.

Koło Naukowe Pedagogów

Zobacz szczegóły

Koło Naukowo-Artystyczne "Piekarnia"

Zobacz szczegóły

Koło Naukowe "Wspomaganie Rozwoju Dziecka"

Zobacz szczegóły

Koło Naukowe "Zabawa i Edukacja"

Zobacz szczegóły

Koło Naukowe KADR

Zobacz szczegóły

Koło Naukowe VEHICULUM

Zobacz szczegóły

Koło Naukowe Informatyków

Zobacz szczegóły

Koło Naukowe EKOLOGUS

Koło Naukowe „Ekologus” zostało założone w roku akademickim 2015/2016

Opiekun dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. PWSZ

Zainteresowania / tematyka wiodąca

- gospodarka odpadami na obszarach cennych przyrodniczo ,

- optymalizacja rozwiązań systemowych w gospodarce odpadami ,

- ocena środowiskowa przedsięwzięć w gospodarce odpadami,

Cel funkcjonowania

- działalność popularyzatorska mająca na celu krzewienie wiedzy w dyscyplinie reprezentowanej przez Koło Naukowe” „Ekologus”,

- pogłębienie wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć w inżynierii środowiska ,

- nabycie umiejętności pracy zespołowej oraz pogłębianie własnych kompetencji

- prowadzenie badań naukowych,

- czynny udział w konferencjach studenckich kół naukowych/ naukowych,

Najważniejsze osiągnięcia

- Udział w latach 2015 - 2016 we wspólnych badaniach naukowych studentów z Koła Naukowego „Ekologus” pod opieką dr inż. Grzegorza Przydatek i studentów Koła Naukowego „Środowisko” przy Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu pod opieką dr hab. inż Pawła Religa prof. nadzw. UTH, celem opracowania wspólnie artykułu do zamieszczenia w czasopiśmie z listy A MNiSW.

Ornak 

- Wizyta techniczna w dniu 24.04.2017r. studentów z Koła Naukowego "Ekologus" pod opieką dr inż. Grzegorza Przydatek w Zakładzie Uzdatnia Wody w Starym Sączu, której celem było zapoznanie z Zakładem Uzdatniania Wody w Starym Sączu, w szczególności z nowoczesną technologią uzdatnia wody ujmowanej na terenie zlewni rzeki Dunajec.

Stary Scz

- Udział w IV Międzynarodowej Konferencji „Odnawialne Źródła Energii technika, technologia, innowacje” w Krynica Zdrój 20 – 23 czerwca 2017 r. i wygłoszenie przez studentów inż. Danuta Kamińska, inż. Kinga Kostrzewa wraz z opiekunem dr inż. Grzegorzem Przydatek referatu pt. „Analysis of municipal waste management in the chosen urban community on the basis of selectively collection” z przeznaczeniem do opublikowania w formie monografii naukowej w indeksowanej bazie Web of Science.

Krynica

Zobacz szczegóły

Koło Naukowe Promocji Zdrowia

Zobacz szczegóły

Koło Naukowe Dietetyków

Koło Naukowe Dietetyków PWSZ w Nowym Sączu powstało w 2021 roku z inicjatywy studentów dietetyki w Instytucie Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Najważniejszym zadaniem Koła Naukowego jest kształtowanie postaw propagujących zdrowy styl życia, szerzenie wiedzy z zakresu dietetyki oraz aktywne angażowanie się w pracę na rzecz uczelni oraz środowiska lokalnego. Studenci angażują się w prowadzenie badań naukowych z dietetyki oraz technologii żywności i żywienia. Członkowie Koła Naukowego Dietetyków aktywnie działają również w mediach społecznościowych: FB i Instagram.

Koło Naukowe eRka

Zobacz szczegóły