STUDENT AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W NOWYM SĄCZU W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024 MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ:

STYPENDIUM SOCJALNE

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2023/2024 zostanie podane w najbliższym czasie.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

 

UWAGA 

Jeśli miesięczny dochód na członka rodziny studenta nie przekracza kwoty 600 zł netto, to student zobowiązany jest dołączyć do wniosku "Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu w roku złożenia wniosku, czyli w roku 2023, ze świadczeń pomocy społecznej przez studenta lub przez członków jego rodziny"więcej informacji

Wniosek do OPS o wydanie zaświadczenia o korzystaniu w roku 2023 ze świadczeń z pomocy społecznej

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student, który złoży wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych - załącznik nr 5 - z załączoną kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.

Ubiegając się o to świadczenie należy przedłożyć w Uczelni orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1998 r. jeżeli nie utraciły ważności.

Zgodnie z art. 5 wyżej wymienionej ustawy orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:

 • całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy wymienionej powyżej traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w wyżej wymienionej ustawie traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r., które traktowane są na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (wydane przed 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do:

 • I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. i nie utraciło mocy po tym dniu) uprawniające do zasiłku pielęgnacyjnego traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

STYPENDIUM REKTORA

STYPENDIUM REKTORA

O stypendium rektora może ubiegać się student, który w poprzednim roku akademickim uzyskał średnią arytmetyczną ocen końcowych z wszystkich zajęć (uwzględniając oceny niedostateczne) przynajmniej na poziomie 4,0 oraz terminowo zaliczył poprzedni rok studiów (w terminie zgodnym z ustalonym w Zarządzeniu Nr 48/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023).

Średnią arytmetyczną ocen końcowych z wszystkich zajęć uzyskanych w poprzednim roku akademickim student pierwszego roku studiów drugiego stopnia oblicza biorąc pod uwagę oceny uzyskane z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia.

Średnią arytmetyczną ocen końcowych z wszystkich zajęć uzyskanych w poprzednim roku akademickim student pierwszego roku studiów drugiego stopnia w Wydziale Nauk Inżynieryjnych oblicza biorąc pod uwagę oceny uzyskane w 5 i 6 semestrze studiów pierwszego stopnia.

Średnią arytmetyczną ocen końcowych z wszystkich zajęć uzyskanych w poprzednim roku akademickim student drugiego roku studiów drugiego stopnia w Wydziale Nauk Inżynieryjnych oblicza biorąc pod uwagę oceny uzyskane w 7 semestrze studiów pierwszego stopnia i 1 semestrze studiów drugiego stopnia.

 

Listę rankingową studentów ubiegających się o przyznanie stypendium rektora tworzy się na podstawie uzyskanych punktów. Punktacja obliczana jest wg wzoru:

Lpkt = Śr+ON+OA+OS

Lpkt – suma punktów uzyskanych przez studenta;
Śr – średnia arytmetyczna ocen końcowych z wszystkich zajęć uzyskanych w poprzednim roku akademickim;
ON – liczba punktów uzyskanych przez studenta za osiągnięcia naukowe;
OA – liczba punktów uzyskanych przez studenta za osiągnięcia artystyczne;
OS – liczba punktów uzyskanych przez studenta za osiągnięcia sportowe.

Uzyskane w poprzednim roku akademickim osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym podnoszą punktację maksymalnie o 0,3 pkt.

Sposób dokumentowania osiągnięć naukowych, artystycznych oraz sportowych określony jest w § 7 Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów.

 

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie;

 

Stypendium rektora może otrzymać nie więcej niż 10 % studentów określonego kierunku studiów.

Stypendium rektora przyznawane jest na wniosek studenta – załącznik nr 6 – wniosek wypełnia się wyłącznie dla jednego kierunku studiów.

 

UWAGA 

Studenci studiów drugiego stopnia, którzy są absolwentami innych uczelni niż ANS w Nowym Sączu są zobowiązani dodatkowo, do załączenia do wniosku zaświadczenia o średniej arytmetycznej wszystkich ocen, które uzyskali w wymaganym okresie studiów pierwszego stopnia.

ZAPOMOGA

ZAPOMOGA

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla studentów. Może ją otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Podstawę do złożenia wniosku o zapomogę może stanowić m.in.: kradzież, pożar, powódź, choroba wnioskodawcy lub członka najbliższej rodziny, narodziny dziecka studenta, śmierć najbliższego członka rodziny.

Zapomoga może być przyznana studentowi nie częściej niż dwa razy w roku akademickim, jednak przyczyny zdarzeń nie mogą być identyczne. Przyczyna ubiegania się o zapomogę nie może pokrywać się z przyczynami stanowiącymi podstawę do przyznania zwiększenia stypendium socjalnego, jeżeli zostało ono przyznane.

Zapomoga przyznawana jest na udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami wniosek studenta (załącznik nr 7). Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia zaistnienia sytuacji stanowiącej podstawę jego złożenia.

Kwota przyznanej zapomogi jest uzależniona od sytuacji przedstawionej we wniosku.

 

OKRES PRZYSŁUGIWANIA ŚWIADCZEŃ

Świadczenia dla studentów przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przez łączny okres wynoszący 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta (uwzględnia się wszystkie rozpoczęte semestry w ANS w Nowym Sączu oraz każdej innej uczelni), z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 • pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów,
 • drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

więcej infromacji

 

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2023/2024

 

Forma Świadczenia Data Godziny przyjęć wniosków Adres
Stypendium socjalne 9 - 30 października 2023 r.*

pn. - czw. 08:30 - 14:30 
(przerwa: 11:30 – 12:00)

pt. 10:00 - 17:00 
(przerwa: 13:30 – 14:00)

Wydział Nauk Ekonomicznych
ul. Aleje Wolności 38,
33–300 Nowy Sącz
pokój 112

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

9 - 30 października 2023 r.* 09:00 - 12:00 Rektorat ANS
ul. Staszica 1,
33-300 Nowy Sącz
pokój 07 lub 08
Stypendium rektora 9 - 30 października 2023 r.** 09:00 - 12:00
Zapomoga wniosek o przyznanie zapomogi można złożyć w dowolnym momencie***

* Stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych przysługuje studentowi od miesiąca, w którym złoży kompletny wniosek (z prawidłowo wypełnionymi dokumentami).
** Termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium rektora wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskane osiągnięcia upływa 30 października 2023 r.
*** Zapomoga może być przyznana studentowi nie częściej niż dwa razy w roku akademickim, jednak przyczyny zdarzeń nie mogą być identyczne.

ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NALEŻY UMÓWIĆ WIZYTĘ PRZEZ WIRTUALNY DZIEKANAT

 1. Umów wizytę - wniosek o przyznanie stypendium socjalnego – złożenie wniosku odbywa się w Wydziale Nauk Ekonomicznych ul. Aleje Wolności 38, 33-300 Nowy Sącz, pokój 112
 2. Umów wizytę - wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora – złożenie wniosku odbywa się w Rektoracie ANS, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, pokój 07 lub 08.

 

Wnioski o przyznanie świadczeń dla studentów w roku akademickim 2023/2024 można również złożyć:
przez e-PUAP na adres skrzynki podawczej: AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NOWYM SĄCZU (pwszns), lub
pocztą tradycyjną na adres Rektoratu (ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz).

Ogłoszenia Uczelnianej Komisji Stypendialnej

Przedłużanie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Druki do pobrania

WYKAZ DOKUMENTÓW DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

 

Załącznik nr 1* – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 1a* – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 1b – wniosek dla studentów DRUGIEGO STOPNIA na Wydziale Nauk Inżynieryjnych o kontynuowanie w semestrze letnim wypłat stypendium socjalnego, przyznanego w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na studiach pierwszego stopnia

Załącznik nr 1c – wniosek dla studentów DRUGIEGO STOPNIA na Wydziale Nauk Inżynieryjnych o kontynuowanie w semestrze letnim wypłat stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, przyznanego w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na studiach pierwszego stopnia

Załącznik nr 2 – wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

Załącznik nr 2a – oświadczenie studenta lub członka rodziny studenta o nieuzyskiwaniu określonych dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

Załącznik nr 3 – oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznane zostało świadczenie

Załącznik nr 4** – oświadczenie studenta o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta

Załącznik nr 4a – oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będącego obywatelem Ukrainy

Załącznik nr 5 – wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2022/2023

Kwestionariusz rejestracyjny dla Studentów Niepełnosprawnych studiujących w ANS Nowy Sącz (nieobowiązkowy)

Załącznik nr 6 – wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 7 – wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 8 – informacja o numerze konta bankowego (wypełnia każdy student 1 roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich!!!)

 

Wniosek do OPS o wydanie zaświadczenia o korzystaniu w roku 2023 ze świadczeń z pomocy społecznej

OŚWIADCZENIE dla studentów 1 roku studiów drugiego stopnia na Wydziale Nauk Inżynieryjnych o niepobieraniu w miesiącu lutym 2024 r. świadczeń dla studentów

OŚWIADCZENIE

 

*W przypadku uzyskiwania dochodów nieopodatkowanych – pełny wykaz do pobrania tutaj

**W przypadku dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - przy wypełnianiu dochodu w Załączniku nr 4, proszę skorzystać z tabel podanych na stronie internetowej: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20230000775/O/M20230775.pdf

Zarządzenia i uchwały

ZARZĄDZENIE Nr 84/2022 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu z dnia 4 października 2022 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu”

Regulamin świadczeń dla studentów Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

 

Inne formy:

Nagrody Rektora

Własny Fundusz Stypendialny

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania stypendiów ministra, rodzaje osiągnięć i sposób ich udokumentowania, a także wzory wniosków o przyznanie stypendium zostały określone w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców oraz są umieszczone na stronie internetowej ministerstwa: Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023 (konkurs SST03) - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Tryb składania wniosku o stypendium ministra

Studenci przedstawiają Rektorowi swoje kandydatury poprzez złożenie wniosku o przyznanie stypendium Ministra. Wniosek zawierający opis uzyskanych osiągnięć wraz z potwierdzającą je dokumentacją należy złożyć w formie elektronicznej (na nośniku elektronicznym) w Dziale Spraw Studenckich i Kształcenia lub za pośrednictwem ePUAP w terminie

do 13 października 2023 roku.

Pozytywnie zaopiniowane wnioski zostaną złożone do ministerstwa za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF), do którego Student otrzyma login i hasło w celu zamieszczenia wymaganych dokumentów.

 

UWAGA

Rektor może nie przesłać do Ministra wniosku, który nie spełnia warunków formalnych lub nie zawiera znaczących osiągnięć, o których mowa w rozporządzeniu.
Wnioskodawcą stypendium ministra jest wyłącznie Rektor Uczelni.