Zapraszamy na studia doskonalące

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

REKRUTACJA została przedłużona DO 24 LUTEGO 2020 r.

 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych:

nauczycieli, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników samorządowej administracji oświatowej – zainteresowanych nabyciem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi.

Kandydaci na studia składają w sekretariacie Instytutu Pedagogicznego następujące dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy;

2) poświadczoną przez pracownika instytutu kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych;

3) dwie fotografie o wymiarach 35x45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.

Rekrutację na studia przeprowadza się w instytucie na podstawie dokumentacji złożonej przez kandydata, o której mowa w pkt.1–3.

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc, dyrektor Instytutu może zarządzić przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Czas trwania studiów: dwa semestry

Planowany termin uruchomienia: semestr letni – od lutego 2020 r.

Planowana wysokość odpłatności za semestr przy 15 uczestnikach: 1400,00 zł

 

Link do wymaganych dokumentów:

http://www.pwsz-ns.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe#wymagane-dokumenty