PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA i WCZESNOSZKOLNA (PPiW)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (5-letnie jednolite studia magisterskie) jest to nowy kierunek studiów w ofercie Instytutu Pedagogicznego, dający kwalifikacje nauczycielskie.


 

Czego uczymy ?

Absolwenci uzyskują wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, niezbędne do pracy w zawodzie nauczyciela w przedszkolu, klasach I-III szkoły podstawowej w systemie placówek publicznych i niepublicznych. Kierunek prowadzony jest w formie stacjonarnej. Absolwenci to specjaliści w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej którzy uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.  Uzyskują kwalifikacje zgodnie  z założeniem profesjonalizmu, rozwijając swoje dyspozycje intelektualne i osobowościowe do refleksyjnego interpretowania rzeczywistości społecznej, edukacyjnej i wychowawczej.

Studia opierają się na ciekawym programie nauczania obejmującym takie przedmioty w toku studiów jak:

 • podstawy pedagogiki przedszkolnej,
 • podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej,
 • współczesne koncepcje w kształceniu dzieci,
 • psychologia rozwoju dziecka,
 • trening kreatywności,
 • teoretyczne podstawy wychowania,
 • strategie zabawowe i zadaniowe w nauczaniu języka obcego.

 To tylko część naszej oferty edukacyjnej w celu poznania pełnego planu studiów sprawdź plan studiów.

 

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska:

 • nauczyciela w przedszkolach i w klasach 1-3 szkół podstawowych, kwalifikacje odpowiadają wymaganiom wynikającym z Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w klasach 1-3 szkół podstawowych.
 • zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.
 • dysponuje rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na edukację przedszkolną i wczesnoszkolną.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia:

 • zajęć w ramach edukacji domowej, nauczania indywidualnego, alternatywnych form wychowania przedszkolnego, realizacji projektów unijnych związanych z edukacją małego dziecka, jest przygotowany do samodzielnego organizowania procesów edukacyjnych i wychowawczych w ramach własnej działalności gospodarczej.
 • aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych oraz do pracy w przedszkolach, szkolnictwie, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i placówkach oświatowych. Jest przygotowany do planowania indywidualnej praktyki pedagogicznej oraz podejmowania roli kierowniczej w placówkach oświatowych.
 • pracy w instytucjach społecznych i artystycznych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 •  prowadzenia badań, samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jest przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz samokształcenia.

 

Absolwenci kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna znajdują zatrudnienie w placówkach, takich jak:

 • szkolnictwo - przedszkola i szkoły (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • placówki przedszkolne, szkolne, publiczne, prywatne, społeczne, artystyczne w obszarze pracy z dzieckiem,
 • instytucje organizujące czas wolny dzieciom.

Studenci mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji angażując się w działalność studenckich kół naukowych, organizację konferencji naukowych, uczestnictwo w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, programy międzynarodowej wymiany studentów "ERASMUS+".

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych.