baner akredydatacja4Szanowni Nauczyciele akademiccy,
Szanowni Studenci,
Szanowni Kandydaci na studia,

Z ogromną przyjemnością informujemy, że wszystkie kierunki studiów prowadzone przez Instytutu Techniczny, uzyskały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej [1] (PKA). Ocena pozytywna potwierdza, że dany kierunek spełnia wszelkie kryteria PKA. Akredytacja PKA przyznana została na okres 6 lat. Komisja stwierdziła, że Instytut Techniczny PWSZ spełnia określone przepisami prawa wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów inżynierskich i magisterskich w ramach oferowanych kierunków kształcenia.

uchwała PKA dot. kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”, studia I i II stopnia

uchwała PKA dot. kierunku „informatyka”, studia I stopnia

uchwała PKA dot. kierunku „mechatronika”, studia I stopnia

Dziękujemy całej społeczności akademickiej za zaangażowanie w proces kształcenia, a w szczególności w przedsięwzięcia służące zapewnieniu jego wysokiej jakości, a także współpracę w działaniach organizacyjnych oraz kształtowanie przyjaznej atmosfery do pracy i studiowania.

Jesteśmy dumni zwłaszcza wobec faktu, iż w ramach niektórych kryteriów Komisja przyznała ocenę „wyróżniającą”, a wszystkie pozostałe kryteria: „w pełni”, co stanowi istotne wyróżnienie dla Instytutu i Uczelni.

Szczegółowe oceny w ramach poszczególnych kryteriów dla każdego z kierunków studiów zestawiono w tabelach 1, 2 i 3.

naglowek it3

Tabela 1. Ocena spełnienia kryteriów oceny programowej na kierunku „mechatronika”

1

Źródło: Uchwała Nr 173/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dania 12 marca 2015 r. w sprawie oceny programowej na kierunku „mechatronika” w państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Tabela 2. Ocena spełnienia kryteriów oceny programowej na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”

2

Źródło: Raport z wizytacji dokonanej w dniach 13 – 14 listopada 2013 r. na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim1 realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Tabela 3. Ocena spełnienia kryteriów oceny programowej na kierunku „informatyka”

3

Źródło: Raport z wizytacji dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku „informatyka” prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Dyrekcja Instytutu Technicznego


1 Polska Komisja Akredytacyjna to ustawowy organ szkolnictwa wyższego działający na rzecz jakości kształcenia. PKA m.in. dokonuje oceny spełniania warunków do prowadzenia kształcenia na określonym kierunku studiów oraz oceny jego jakości we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych. Komisja po zapoznaniu się z systemem kształcenia (dokumentacja, wizytacja) na danej uczelni wydaje opinie oraz wystawia ocenę jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Ocenę tę otrzymuje właściwy minister oraz rektor ocenianej uczelni. Poddanie się ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjne a jej negatywna ocena zobowiązuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego do wydania decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu uprawnienia do kształcenia na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.