Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa otrzyma dofinansowanie (w wysokości miliona złotych) za najlepszy program studiów dla kierunku Mechatronika prowadzonego na Instytucie Technicznym.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, które opracowały najlepsze programy studiów oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji.

Spośród 207 nadesłanych z całej Polski wniosków Komisja wyłoniła 62 podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, które opracowały najlepsze programy kształcenia przeznaczone do realizacji w roku akademickim 2012/13 oraz wdrożyły lub wdrażają najbardziej zaawansowane systemy poprawy jakości kształcenia.

Zgłoszone w konkursie wnioski oceniał powołany przez minister nauki i szkolnictwa wyższego zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Marciniaka. Członkowie komisji oceniali m.in. czy programy kształcenia są innowacyjne i czy przewidziane w programie zajęcia oraz metody kształcenia i weryfikacji efektów kształcenia w sposób przemyślany, spójny i wiarygodny prowadzą do uzyskania przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych założonych w programie.

Oceniano również jaki nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności zawodowych studentów, na przykład jakość praktyk zawodowych czy współpraca uczelni z przyszłymi, potencjalnymi pracodawcami. Innym kryterium oceny programów była spójność w rozwijaniu zaawansowanych umiejętności intelektualnych studentów. Komisja zwracała uwagę również, jak skuteczne oceniani są nauczyciele akademiccy, czy metody nauczania wykraczają poza standardową ofertę dydaktyczną, na przykład czy uczelnia współpracuje z otoczeniem, oraz w jaki sposób uczelnie wykorzystują powyższe narzędzia do stałej poprawy jakości programów kształcenia. Dalej, czy moduły wykraczają poza standardową ofertę dydaktyczną na podobnych kierunkach, czy są innowacyjne, czy wykorzystują szczególne zasoby jednostki i podjętą współpracę z otoczeniem zewnętrznym oraz w jakim stopniu sposób realizacji modułów kształcenia przyczynia się do osiągania przez studentów zakładanych efektów kształcenia.

Instytut Techniczny przeznaczy tę dotację na wzbogacenie bazy dydaktycznej m.in. o nowoczesny sprzęt z zakresu elektropneumatyki, sterowników przemysłowych, sieci komputerowych, systemów alarmowych i kontroli dostępu oraz inne laboratoria. Ponadto zostaną opracowane i wdrożone wewnętrzne - instytutowe procedury zapewnienia jakości kształcenia na kierunku Mechatronika oraz wdrożony zostanie serwis informatyczny wspierający system zapewnienia jakości kształcenia. Dotacja przeznaczona zostanie również na wyjazdy studentów do zakładów branży mechatronicznej, pozyskiwanie dodatkowych uprawnień, realizację zajęć laboratoryjnych w mniejszych grupach oraz realizację niektórych modułów przez praktyków współpracujących z przemysłem. Ponadto dofinansowanie będzie mogło być wykorzystane m.in. na pokrycie kosztów dodatkowych praktyk zawodowych czy lepsze przygotowanie wykładowców akademickich i wprowadzanie do programu kształcenia innych innowacyjnych elementów.

Żródło: miastoNS.pl - 23.11.2012

http://www.miastons.pl/99,Sadeckie.htm?id=5955