Wyjazd do Łodzi był realizowany i w całości finansowany w ramach projektu: pn. "Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

 

Celem wyjazdu do Łódzkiego CSM, było:

- zapoznanie studentów oraz nauczycieli Instytut zdrowia PWSZ w Nowym Sączu kierunku Pielęgniarstwo z infrastrukturą, wyposażeniem Centrum Symulacji Medycznej

- udział w zajęciach prowadzonych metodą symulacji niskiej, pośredniej oraz wysokiej wierności.

 

Więcej szczegółów z wyjazdu pod linkiem Wyjazd do Łodzi

 

 

W dniu 11.12.2021r. w ramach soboty z symulacją odbyły się zajęcia, w których udział wzięli studenci ratownictwa medycznego. Studenci w warunkach symulowanych doskonalili umiejętności z zakresu pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

 

 

 

 

     Instytut Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w dniach 11 i 19 lipca 2020 r. zorganizował Wewnątrzuczelniane Zawody Symulacji Medycznej w ramach projektu pn. „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych konkurs o numerze POWR.05.03.00-IP.05-00-004/17”.

     Celem zawodów było m. in. doskonalenie przez uczestników umiejętności holistycznego podejścia do pacjenta, kompetencji w zakresie podstawowych umiejętności zawodowych, umiejętności samooceny, w tym krytycznej oceny posiadanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz nabycie doświadczenia w realizacji zadań zawodowych.

     W rywalizacji wzięły udział 43 osoby. Były to studentki i studenci III roku studiów I stopnia, kierunek Pielęgniarstwo. Zawody odbyły się w dwóch etapach:

1) etap pierwszy miał charakter zadań testowych i odbył się metodą zdalną z wykorzystaniem uczelnianej platformy edukacyjnej Moodle.

2) etap drugi miał charakter zadań praktycznych. Odbył się na bazie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

     Do etapu drugiego zakwalifikowano 6 studentów, którzy w etapie pierwszym zdobyli największą liczbę punktów. W ramach etapu drugiego uczestnicy rywalizowali w sześciu konkurencjach wykonując zadania opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz procedury pielęgniarskie.

     Nad przebiegiem zawodów czuwał Komitet Organizacyjny, natomiast realizację poszczególnych zadań obserwowało 6 sędziów.

     Finaliści wykazali się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności. Pierwsze miejsce zajęła: Natalia Pietryga, drugie miejsce: Agnieszka Wojsław, trzecie miejsce: Patrycja Jarzmik. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne.

     Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział w zawodach.

 

XII Małopolskie Warsztaty
w Ratownictwie Medycznym zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 

W dniach 3 i 4 marca 2020 r. w Nowym Sączu odbyły się XII Małopolskie Warsztaty
w Ratownictwie Medycznym, będące ważnym elementem doskonalenia zawodowego ratowników medycznych pełniących służbę w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa małopolskiego.

Dzięki wieloletniej współpracy i przychylności Władz Uczelni warsztaty te zostały przeprowadzone w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, tj. w Centrum Symulacji Medycznej Instytutu Zdrowia oraz na basenie usytuowanym w Kampusie Dydaktyczno-Sportowym.

Przeprowadzono ćwiczenia w zakresie:

  • zaawansowanej resuscytacji osób dorosłych i dzieci,
  • ewakuacji ze zbiorników wodnych,
  • sprawdzono umiejętność pracy ratownika medycznego w ubraniach ochronnych stosowanych w działaniach połączonych z występowaniem niebezpiecznego czynnika biologicznego lub chemicznego (umiejętność bardzo istotna w obecnym czasie).

W trakcie trwania warsztatów dokonano analizy trudności, jakie może mieć ratownik medyczny przeprowadzający podstawowe badanie czynności życiowych w ubraniu ochronnym. Stwierdzono, że utrudnione jest zakładanie urządzeń zapewniających drożność dróg oddechowych osobom nieprzytomnym, co potwierdziło wcześniejsze przewidywania. Praca w tego rodzaju strojach wymaga dużych umiejętności praktycznych i doświadczenia, co zapewniają systematyczne ćwiczenia z wykorzystaniem trenażerów niskiej wierności, fantomów i symulatorów pośredniej i wysokiej wierności. Wymieniony sprzęt dydaktyczny staje się standardem w szkoleniu pielęgniarek, ratowników medycznych, lekarzy, a wkrótce będzie wymagany w szkoleniach pozostałych grup ratowników.

Wrażenia z ćwiczeń pozostaną niezapomniane.