Studenci kierunku pielęgniarstwo celem osiągnięcia efektów kształcenia opisanych w standardach kształcenia, korzystają
z pomieszczeń dydaktycznych znajdujących się w Instytucie Zdrowia oraz w innych Instytutach Uczelni np. zajęcia z technologii informatycznej odbywają się w salach komputerowych Instytutu Technicznego, zajęcia z przedmiotu wychowanie fizyczne odbywają się w Instytucie Kultury Fizycznej.


Dla zapewnienia efektywności kształcenia zawodowego w tym nabycia umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu pielęgniarki oprócz sal wykładowych i seminaryjnych w Instytucie Zdrowia utworzono pracownie:


- umiejętności pielęgniarskich,

- umiejętności ratowniczych,

- pracownię anatomii,

- pracownię fizjologii i biochemii.

Pracownie umiejętności pielęgniarskich są wyposażone w sprzęt, materiały i środki, zgodnie z Zaleceniami Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych oraz wymaganiami procesu dydaktycznego. W pracowni umiejętności pielęgniarskich student ma możliwości nabywania i doskonalenia umiejętności praktycznych wynikających z funkcji zawodowych pielęgniarki /opiekuńczej, diagnostycznej, leczniczej, rehabilitacyjnej/. W pracowniach umiejętności studenci uczą się wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych u osoby dorosłej, pielęgnowania noworodka, niemowlęcia i dziecka, wykonywania pomiarów, stosowania udogodnień, środków przeciwzapalnych, wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych w schorzeniach różnych układów, podawania leków różnymi drogami, prowadzenia dokumentacji medycznej, pielęgniarskiej itp. Pomieszczenia przeznaczone na pracownie umiejętności pielęgniarskich wyposażone są w instalację wodną. W każdej sali znajduje się tzw. część administracyjna oraz część symulująca salę chorych.


Pracownia anatomii
, wyposażona jest w niezbędne tablice i modele anatomiczne tkanek, narządów i układów umożliwiających zapoznanie studentów z budową organizmu ludzkiego.


Pracownia fizjologii i biochemii
, wyposażona jest w tablice, schematy i modele niezbędne do zaznajomienia studentów z zasadami funkcjonowania organizmu ludzkiego w stanie zdrowia. Znajduje się tam również sprzęt do wykonywania pomiarów, osłuchiwania pracy serca, układu oddechowego oraz wykonywania podstawowych doświadczeń biochemicznych.


Pracownia ratownictwa medycznego
została utworzona w 2010r. w ramach projektu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; Priorytet 1: Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy; Działanie 1.1.: Poprawa jakości usług edukacyjnych; Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego. Instytucją współfinansującą projekt był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wartość projektu 480 tyś.

ZAPRASZAMY DO ZWIEDZANIA INSTYTUTU ZDROWIA

 

 Instytut Zdrowia

 

 Centrum Symulacji Medycznej