Wymiar, zasady i formy odbywania praktyk na kierunku pielęgniarstwo

 

Praktyki zawodowe realizowane przez studentów podlegają obowiązkowemu zaliczeniu i odbywają się na podstawie „Regulaminu studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu” określonemu ZARZĄDZENIE Nr 95/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 22 listopada 2019 r.

 

Regulamin praktycznej nauki zawodu

 

Profil kształcenia praktyczny kierunku pielęgniarstwo oznacza, że wiedza i umiejętności, które uzyskuje absolwent mają charakter praktyczny i specjalistyczny (absolwent nabywa kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań zawodowych będących w kompetencji pielęgniarki).

Proces kształcenia obejmuje znaczny komponent kształcenia praktycznego, w tym zajęcia realizowane poza Uczelnią w warunkach naturalnych pracy pielęgniarki. Efekty kształcenia są weryfikowane i potwierdzane w „środowisku zawodowym” tzn. w miejscu pracy typowym dla absolwenta kierunku pielęgniarstwo tj. w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych tj. w oddziałach szpitalnych, przychodniach, poradniach, środowisku nauczania, wychowania i pracy, ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej i innych.

Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone kształtowaniem tych umiejętności
w warunkach symulowanych – w pracowniach umiejętności pielęgniarskich.

Miejscem kształcenia praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) są oddziały: internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne, noworodkowe, neurologiczne, psychiatryczne, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położnicze
i ginekologiczne. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym,
w ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej, szkolnej i innych ośrodkach znajdujących się w przypadku realizacji zajęć praktycznych niedaleko siedziby Uczelni, w przypadku praktyk zawodowych w pobliżu miejsca zamieszkania studenta.

Zajęcia praktyczne są realizowane pod kierunkiem i bezpośrednim nadzorem nauczyciela akademickiego. Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem osoby prowadzącej praktykę (pielęgniarki), pracownika danego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych sprawuje opiekun praktyk z ramienia Uczelni.

W trakcie kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej
i opieki specjalistycznej student studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności obejmujące:

1) samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i

zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, z poszanowaniem i respektowaniem jego praw;

2) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;

3) promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej;

4) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta;

5) planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;

6) samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych
i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych;

7) podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii,

rehabilitacji i pielęgnowania;

8) samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;

9) organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej;

10) organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy;

11) przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem