Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2022/2023

 

 

Studia drugiego stopnia

 

Mechatronika

 

Miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:

Instytut Techniczny /ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz/

 

 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej** kandydat powinien wykazać się wiedzą z zakresu:

a) projektowania procesów produkcyjnych oraz systemów technicznych wchodzących w ich skład;

b) techniki pomiarowej (między innymi wielkości geometrycznych i elektrycznych);

c) elektrotechniki i elektroniki;

d) znajomości narzędzi informatycznych w zakresie zarówno programowania jak i wspomagania pracy inżyniera (oprogramowania CAD);

e) ochrony własności intelektualnej, prawa gospodarczego oraz etyki;

f) zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ergonomią.

 

** – do rozmowy kwalifikacyjnej przystępują wyłącznie kandydaci określeni w § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b i 2 lit. b Uchwały Nr 15/2021 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, w roku akademickim 2022/2023 (z póżn. zm.).