Z przyjemnością informujemy, że w dniu 14 grudnia 2017 r. Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw. podpisał w Ministerstwie Zdrowia umowę o dofinansowanie na kwotę prawie 2 600 000 zł w związku z utworzeniem Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Tym samym Uczelnia stanie się ważnym regionalnym ośrodkiem nowoczesnego kształcenia kadr ochrony zdrowia. CMS powstanie w roku 2018, tak aby służyć studentom od roku akademickiego 2018/19.

Przypomnijmy, że Uczelnia przystąpiła do projektu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” i realizacji zadania „Podniesienia jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo”.

Centrum Symulacji Medycznej pozwoli na odtwarzanie sytuacji klinicznych w warunkach pracowni dydaktycznych, służąc podniesieniu jakości kształcenia przede wszystkim na kierunku pielęgniarstwo. Dzięki temu nauka i doskonalenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego odbywać się będzie z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w specjalistycznych pracowniach multimedialnych, przypominających oddział szpitalny z użyciem zaawansowanych symulatorów pacjentów.

Utworzenie Centrum Symulacji Medycznej będzie wymagało wielu działań. Istotnymi czynnikami gwarantującymi powodzenie całego przedsięwzięcia będzie:

 • wybudowanie obiektu przeznaczonego na Centrum Symulacji Medycznej, w którym będą pomieszczenia, stanowiska przypominające sale szpitalne niskiej i wysokiej wierności; trzykondygnacyjny budynek powstanie przy Instytucie Zdrowia,
 • wyposażenie w sprzęt, materiały – m.in. fantomy niskiej wierności oraz trenażery wysokiej wierności,
 • właściwe przygotowanie kadry: technicy symulacji, instruktorzy,
 • przygotowanie programów nauczania w tym bazy scenariuszy, podręcznika symulacji medycznej,
 • przygotowanie studentów do kształcenia tą metodą.

W ramach ww koncepcji realizowane będą następujące zadania:

1. Działania edukacyjno-rozwojowe dla nauczycieli:

 • szkolenia podstawowe dotyczące sposobu przygotowania i prowadzenia zajęć symulacyjnych przeznaczone dla nauczycieli, którzy planują wykorzystanie metody symulacji w nauczaniu przedmiotów medycznych. Uczestnikami będą wszyscy nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia na kierunku pielęgniarstwo. Dodatkowo przewiduje się szkolenia zwiększające kompetencje dydaktyczne nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod i technik dydaktycznych np. metody przypadków, nauczania przy łóżku chorego, egzaminowania metoda OSCE (zalecana a w przyszłości wymagana jako metoda oceny na kierunku pielęgniarstwo), e-learning itp.

2. Działania edukacyjno-rozwojowe dla kadry dydaktycznej, instruktorów i techników symulacji:

 • organizacja kursów instruktorskich w ośrodkach krajowych i/lub zagranicznych. Dla instruktorów i techników symulacji przewiduje się możliwość uczestnictwa w stażach (wizytach roboczych), które umożliwią zapoznanie się z pracą i funkcjonowaniem innych renomowanych centrów krajowych i zagranicznych oraz pozwolą na wymianę doświadczeń.

3. Działania edukacyjno-rozwojowe dla kadry zarządzającej:

 • wizyty stażowe w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych dla kadry zarządzającej Centrum Symulacji Medycznej.

4. Działania edukacyjno-rozwojowe dla studentów:

 • wymiana studencka z uczelniami uczestniczącymi w projekcie,
 • organizowanie zawodów symulacyjnych o charakterze wewnątrzuczelnianym i międzyuczelnianym,
 • organizacje letnich warsztatów symulacyjnych, w których będą uczestniczyli studenci różnych uczelni,
 • możliwość prowadzenia wspólnych zajęć symulacyjnych dla studentów kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.

5. Współpraca międzyuczelniana:

 • opracowanie przez zespół międzyuczelniany rekomendacji dotyczących treści nauczanych metodą symulacji,
 • powołanie zespołu międzyuczelnianego celem opracowania podręcznika i scenariuszy symulacji wysokiej wierności,
 • opracowanie przez zespół międzyuczelniany bazy scenariuszy symulacyjnych, które będą ogólnodostępne, nieodpłatne dla wszystkich uczestników projektu,
 • wspólne organizowanie szkoleń, warsztatów, wizyt stażowych, konsultacji ekspertów itp. dla kadry dydaktycznej, zarządzającej, instruktorów i techników symulacji oraz studentów celem permanentnego doskonalenia jakości kształcenia metodą symulacji,
 • koordynowanie tematów wspólnych warsztatów symulacyjnych i szkoleń interdyscyplinarnych przeznaczonych dla studentów,
 • wymiana doświadczeń, omawianie problemów, prezentowanie uzyskiwanych efektów kształcenia, opracowywanie planów współpracy w ramach corocznych spotkań informacyjnych z uwzględnieniem poszczególnych grup zaangażowanych w funkcjonowanie Centrum Symulacji Medycznej.