Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Urząd Miasta Nowego Sącza oraz Powiat Nowosądecki organizują 21 października br. Konferencję nt. „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027”.

Od porozumienia do konferencji

22 września br. w Sali Senackiej Rektoratu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu podpisano porozumienie organizatorów, przedstawicieli: PWSZ, Urzędu Miasta Nowego Sącza i Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w sprawie wspólnej organizacji Konferencji. Dokument podpisali: gospodarz spotkania - prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr Marek Reichel, prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel oraz starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Cele konferencji

Konferencja jest elementem wzmocnienia współpracy podmiotów na rzecz pozyskiwania środków unijnych w perspektywie 2021-2027, a sukces tych działań wzmocni konkurencyjność subregionu sądeckiego. Będzie to również okazja do podkreślenia roli samorządów lokalnych i znaczenia lokalnych firm, które funkcjonują w regionie i mają realny wpływ na rozwój gospodarczy powiatu nowosądeckiego, Nowego Sącza, a także subregionu sądeckiego.

Uczestnicy, moderatorzy i paneliści

Do udziału w konferencji zaproszeni są: przedstawiciele władz województwa małopolskiego, burmistrzowie i wójtowie samorządów, przedstawiciele lokalnych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych.

Wstępem do dyskusji panelowej będzie wystąpienie prof. dr. hab. Tadeusza Markowskiego z  Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Zarządzania, byłego przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, pn. „Zintegrowana współpraca terytorialna ważnym wyznacznikiem siły rozwoju subregionu”.

Wprowadzenia do pierwszego panelu dyskusyjnego, pn. „Sądecki Obszar Funkcjonalny w świetle możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” wygłosi Jakub Szymański, dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Moderatorem tej dyskusji będzie prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu, a uczestniczyć w niej będą: Ludomir Handzel - prezydent Nowego Sącza, Paweł Fyda - burmistrz Grybowa, Zbigniew Konieczek - prezes Zarządu Newagu i Andrzej Hotloś – prezes Zarząd firmy Tokai Cobex.

Przedmowę do drugiego panelu dyskusyjnego nt. „Bieguny rozwoju Sądecczyzny – ograniczenia i konieczne do przełamania bariery”, wygłosi Grzegorz Biedroń - przewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Dyskusję będzie moderował dr Marek Reichel - prorektor ds. Nauki i Rozwoju PWSZ w Nowym Sączu, a wezmą w niej udział: Marek Kwiatkowski - starosta nowosądecki, Jan Golba – burmistrz Miasta i Gminy Muszyna, Jan Golonka - prezes Sądeckiej Grupy Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki” oraz Wiesław Pióro - prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica – Żegiestów S.A.

Program konferencji