Data ogłoszenia 17.01.2023 r.

KONKURS nr 1/2023 O PRZYZNANIE STYPENDIUM
Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA
ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW
ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW
 

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, którzy zamierzają realizować projekty w zakresie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wspierających rozwój naukowy i zawodowy. Stypendia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla nauczycieli akademickich, dla których ANS w Nowym Sączu stanowi pierwsze miejsce zatrudnienia. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego ubiegającego się o stypendium musi obejmować okres, na który planuje się wypłatę stypendium.

  • Okres przyznawania stypendium: do 8 miesięcy
  • Kwota stypendium: 900,00 zł / m-c
  • Maksymalna liczba stypendiów w 2023 r.: 12

Miejsce i termin składania:

Kompletny wniosek, czyli zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego oraz przez radę wydziału prosimy składać w terminie do 10 marca 2023 r. do Działu nauki i rozwoju (rektorat, dziennik podawczy).

 

KONKURS nr 2/2023 O PRZYZNANIE STYPENDIUM
Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA
ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW
ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Stypendium to może być przyznane studentowi dwukrotnie w okresie studiów w ramach jednego poziomu kształcenia. Stypendium wypłacane jest jednorazowo.

  • Kwota stypendium: 1200,00 zł
  • Maksymalna liczba stypendiów w 2023 r.: 20

Wymagania:

1) zaliczenie, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, co najmniej pierwszego roku studiów,

2) uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,50 – za semestr poprzedzający przyznanie stypendium (czyli sem. zimowy 2022/23),

3) wzorowe wypełnianie obowiązków studenta, określonych w regulaminie studiów,

4) efekty innej aktywności naukowej studenta np. udziału w badaniach naukowych, projektach naukowych, konferencjach, sympozjach w poprzednim roku akademickim - potwierdzone zaświadczeniem lub innym dokumentem.

 

Miejsce i termin składania:

Kompletny wniosek, czyli zaopiniowany przez dziekana wydziału wraz z ewentualnymi załącznikami prosimy składać w terminie do 10 marca 2023 r. do Działu nauki i rozwoju (rektorat, dziennik podawczy).

 

Aktualny Regulamin i wzory wniosków znajdują się w zakładkach:

"Dla pracownika" lub "Dla studenta" / "Własny fundusz stypendialny"