wstep33W dniach 23-24 kwietnia 2015 r. odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Wyzwania współczesnej edukacji – rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych”. Konferencję zorganizował Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu we współpracy z Miasteczkiem Galicyjskim Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz partnerami naukowymi.

Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem naukowym objęli: Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Nowym Sączu JM prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek, Prorektor Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie prof. Ph Dr. Milan Portik, PhD. oraz Dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze prof. PhDr. Eva Szórádova, CSc.

Celem konferencji było ukazanie różnych wymiarów i kontekstów inspirowania dzieci, młodzieży i dorosłych w rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień. Konferencja przyczyniła się do aktywizowania polskich i zagranicznych środowisk naukowych na rzecz rozwoju w relacjach NAUKA – PRAKTYKA EDUKACYJNA. W trakcie konferencji przedstawiciele nauki i praktyki edukacyjnej prowadzili dyskusje, wymieniali poglądy oraz przedstawiali doświadczenia w następujących obszarach: problematyka zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w pedagogice, psychologii i sztuce, prawne podstawy wspierania dzieci, młodzieży i osób dorosłych w rozwoju zainteresowań i uzdolnień, instytucje jako środowiska rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci, młodzieży i osób dorosłych, dzieci, młodzież i osoby dorosłe jako podmioty zainteresowań pedagogiki zdolności, praktyczne rozwiązania w zakresie wspierania dzieci, młodzieży i osób dorosłych w rozwoju zainteresowań i uzdolnień. Zakres konferencji uwzględnił także prezentację wieloaspektowych działań o charakterze naukowym, badawczym i praktycznym w wyżej wymienionych obszarach.

Program konferencji