Komisja Ewaluacji Nauki przeprowadza ocenę jakości działalności naukowej uczelni na podstawie informacji wprowadzonych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Publikacje naukowe są rejestrowane w Polskiej Bibliografii Naukowej, będącej częścią tego systemu.

Z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika także obowiązek posiadania przez pracownika prowadzącego działalność naukową międzynarodowego identyfikatora ORCID. Konto ORCID naukowca powinno być prowadzone w sposób otwarty, przynajmniej w części dotyczącej afiliacji oraz dorobku publikacyjnego (works). Publikacje niezamieszczone na koncie pracownika w systemie ORCID nie będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni.

W związku z obowiązującymi przepisami pracownicy są zobowiązani założyć konta w systemach PBN i ORCID. Konto w systemie ORCID można również zarejestrować za pośrednictwem istniejącego profilu użytkownika PBN. Numer ORCID powinien zostać zarejestrowany w systemie POL-on, poprzez połączenie konta PBN z profilem naukowca w POL-on.

 

 

INSTRUKCJA DLA PRACOWNIKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWĄ

Etap 1: Konto ORCID

The Open Researcher and Contribution ID (ORCID) – to unikalny numer naukowca, umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację w globalnej przestrzeni naukowej. Pozwala powiązać naukowca z opublikowanymi przez niego pracami naukowymi, realizowanymi projektami badawczymi, otrzymanymi grantami. ORCID umożliwia:

  • jednoznaczną identyfikację autorów działających na tym samym polu badawczym;
  • właściwą identyfikację autora w przypadku różnych wersji zapisu imienia i nazwiska w publikacjach (np. Marcin Nowak – Marcin H. Nowak);
  • właściwą identyfikację osób, które zmieniły nazwisko lub afiliację.

ORCID jest organizacją non-profit, powstałą w 2010 r., rejestracja naukowca i przydzielenie mu 16-cyfrowego numeru jest bezpłatne. System umożliwia automatyczny import danych z wielu serwisów międzynarodowych indeksujących dorobek naukowy (np. Web of Science, Scopus, CrossRef, DataCite). Użytkownicy mogą także ręcznie wprowadzać metadane publikacji, które nie są indeksowane w bazach współpracujących. System umożliwia łączenie profilu ORCID z identyfikatorami naukowca w innych bazach (np. Scopus – Author ID, Web of Science – Researcher ID, PBN).

Jak założyć konto ORCID?

Aby zarejestrować się w systemie ORCID należy wejść na stronę https://info.orcid.org/researchers/

  • Należy wybrać zakładkę rejestracji konta.
  • Uzupełnić formularz zgłoszeniowy i zatwierdzić go. Profil powinien być publicznie dostępny.
  • Otworzyć pocztę elektroniczną i kliknąć na przesłany automatycznie przez system link aktywacyjny. W mailu będzie także podany identyfikator ORCID rejestrującego się.
  • Zalogować się ponownie w systemie ORCID.
  • Wprowadzić informacje o miejscu zatrudnienia (afiliacji dorobku).

Należy wpisać nazwę uczelni i wydziału w języku angielskim (University of Applied Sciences in Nowy Sacz; Faculty of Engineering Sciences; Faculty of Physical Education and Security Sciences; Faculty of Health Sciences).

Filmy instruktażowe ORCID: https://vimeo.com/showcase/4268215

 

Etap 2: Rejestracja konta PBN

Zarejestrowanie konta w systemie PBN umożliwia dodawanie lub edytowanie publikacji naukowych. Posiadanie konta użytkownika pozwoli także dodawać w przyszłości publikacje autorskie do swojego profilu (prowadzenie własnej bibliografii naukowej będzie wymagało dodatkowo po zalogowaniu do systemu identyfikacji w bazie osób systemu POL-on).

Aby zarejestrować konto należy kliknąć przycisk „Zarejestruj” na stronie logowania do systemu PBN (https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login), a następnie wypełnić formularz rejestracyjny.

Aby rozpocząć pracę w systemie należy posiadać utworzone dla siebie konto użytkownika.

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/rejestracja-i-logowanie-test/

 

Etap 3: Podłączenie profilu POL-ON

Aby móc prowadzić własną bibliografię naukową wymagana jest identyfikacja w bazie osób systemu POL-on.

Jeśli użytkownik widnieje w rejestrach pracowników systemu POL-on należy dokonać powiązania konta PBN:

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/podlaczenie-profilu-pol-on/

W tym celu na swoim koncie w systemie PBN należy wybrać przycisk  „Podłącz profil POL-on”, który jest dostępny w panelu profil użytkownika. Na ekranie pojawi się okno, w którym należy wprowadzić swój numer PESEL (lub numer dokumentu tożsamości* w przypadku cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL), a następnie kliknąć przycisk „PODŁĄCZ”. Jeśli numer PESEL został wprowadzony poprawnie oraz dane osoby znajdują się w systemie POL-on identyfikacja zostanie zakończona powodzeniem, a w profilu użytkownika pojawią się dane pobrane z systemu POL-on.

Użytkownik może dokonać powiązania z bazą autorów POL-on za pomocą nr PESEL (lub numeru dokumentu) tylko dla jednego konta PBN.

 

Etap 4: Zarządzanie profilem Autora i dodawanie publikacji na koncie PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/jak-dodac-publikacje-do-profilu-autora/

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/artykul/

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/ksiazka/

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/ksiazka-pod-redakcja/

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/rozdzial/

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/profil-autora/

 

Etap 5: Zarządzanie Profilem Autora – wysyłanie publikacji do ORCID

Zakładka Zarządzanie Profilem Autora prezentuje wszystkie publikacje, które autor przypiął do swojego profilu wraz z informacją czy znajdują się one na jego koncie w systemie ORCID. Cały dorobek naukowy, który znajduje się w tej zakładce jest również prezentowany w Oficjalnym Profilu Autora.

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/kokpit/

 

Logowanie z ORCID ID

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/logowanie-z-orcid-id/

Aby uruchomić logowanie przez ORCID ID należy mieć zarejestrowane i aktywne konto w systemie ORCID (strona rejestracyjna ORCID znajduje się pod adresem: https://orcid.org/signin), a następnie połączyć z nim konto użytkownika w PBN.

Logowanie z ORCID będzie możliwe po połączenia konta użytkownika systemu PBN z kontem ORCID. Opcja ta jest dostępna po zalogowaniu się za pomocą konta PBN, w zakładce „Twój profil”. System PBN domyślnie zapamiętuje to ustawienie, umożliwiając użytkownikowi późniejsze logowanie za pomocą ORCID ID.

 

WAŻNE: Synchronizacja wszystkich kont (PBN, ORCID, POL-on) umożliwia:

  • swobodny import/eksport publikacji pomiędzy kontami ORCID i PBN;
  • automatyczne przypisanie publikacji do dyscyplin zadeklarowanych przez naukowca w oświadczeniu o dyscyplinach.