UBEZPIECZENIE NFZ (tzw. ubezpieczenie powszechne) - to świadczenie opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Kto powinien zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego? Kiedy takie ubezpieczenie wygasa? Jak sprawdzić swój status?

 

Zgłoszenie przez uczelnię

Jeśli student ukończył 26 rok życia lub nie może skorzystać z żadnej innej możliwości ubezpieczenia, czyli nie ma własnego ubezpieczenia lub nie może być zgłoszony jako członek rodziny, do ubezpieczenia zdrowotnego może zgłosić go Uczelnia.

UWAGA!!!

Student – aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne – sam musi zgłosić się w tej sprawie, ponieważ jest ubezpieczany na swój wniosek.

 

Wniosek składa się w Dziale Spraw Studenckich i Kształcenia
(Rektorat PWSZ, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, pokój 07)

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym - student

Wniosek o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym - student i członek jego rodziny*

 

Jeśli obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta wygasa z dniem ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów, to prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów.

 

*Istnieje możliwość ubezpieczenia członka rodziny studenta:

• Dziecka - dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku

• Małżonka – jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

• Rodzica, dziadków (tzw. wstępnych) – jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Masz pytanie, zadzwoń: 18 443 45 45 wew. 107, 108