Tegoroczna inauguracja nowego roku akademickiego w sądeckiej Alma Mater (3 października), w auli im. prof. Andrzeja Bałandy, miała szczególny wymiar, gdyż zbiegła się m.in. ze zmianą nazwy i statusu uczelni. JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. Uczelni  w uroczystym przemówieniu podkreślał, że rozpoczynamy jubileuszowy, 25. rok funkcjonowania naszej Uczelni.

- Jeszcze 3 dni temu byliśmy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Decyzją ministra edukacji i nauki, po spełnieniu niezbędnych warunków, rozporządzeniem z 21 czerwca bieżącego roku uzyskaliśmy status Akademii Nauk Stosowanych. Senat Uczelni zdecydował, 20 września, że instytuty zostały przemianowane na wydziały, a zakłady stały się katedrami.

Komitet Honorowy obchodów 25-lecia sądeckiej Uczelni

JM rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS poinformował również, iż patronat honorowy nad obchodami 25-lecia Akademii Nauk Społecznych w Nowym Sączu objął minister edukacji i nauki, dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL.

Zaproszenie do Komitetu Honorowego obchodów 25-lecia sądeckiej Uczelni przyjęli:

 • ks. bp dr Andrzej Jeż - ordynariusz diecezji tarnowskiej,
 • Witold Kozłowski - marszałek województwa małopolskiego,
 • Łukasz Kmita - wojewoda małopolski,
 • Ludomir Handzel - prezydent miasta Nowego Sącza,
 • Marek Kwiatkowski - starosta powiatu nowosądeckiego,
 • dr hab. Dariusz Surowik prof. ANS w Łomży, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych,
 • Janusz Komurkiewicz - przewodniczący Rady ANS w Nowym Sączu.

Wyjątkowość tego dnia podkreślało również uroczyste przekazanie nowego budynku dla Wydziału Nauk Ekonomicznych, który, jako Instytut Ekonomiczny, przez 22 lata pracował w budynku zwanym „Ciuciubabką”, wynajmowanym dzięki życzliwości marszałka województwa małopolskiego. Uroczystość inauguracyjna była również okazją do wymienienia najważniejszych  wyzwań przed jakimi stoi Uczelnia w najbliższym czasie, którymi są m.in: rozbudowa budynku Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki oraz przygotowanie wniosków na utworzenie kierunku położnictwo i kierunku lekarskiego.

Wspomnienie sprzed 24 lat

- Jubileusz jest szczególny i wyjątkowy, taki jak sama w sobie Uczelnia – mówił w wystąpieniu rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS. – Stojąc przed Państwem zastanawiam się, czy i jak wykorzystałem ten siedmioletni okres kredytu zaufania społeczności akademickiej oraz, co najważniejsze, czy spłaciłem dług wobec byłej już Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Mam nadzieję, że ten rachunek sumienia, który mam w głowie, także w Państwa odbiorze, jest tak samo pozytywny. Osiągnięcia Uczelni nie są przypisane do rektora, ale przede wszystkim do osób, które obdarzyły mnie swoim zaufaniem i zrozumieniem. Tylko w atmosferze życzliwości i pozytywnej motywacji do działania można ocenić wagę zaistniałych problemów i poszukiwać racjonalnych i słusznych rozwiązań. Nie sposób wymienić z imienia i nazwiska tych wszystkich, którzy wzięli na siebie wiele trudnych obowiązków i podjęli się ogromu pracy w ostatnich 24 latach. Bardzo dużo zawdzięczam moim dwóm poprzednikom. Niestety, już świętej pamięci, pierwszemu rektorowi Uczelni, profesorowi Andrzejowi Bałandzie, który współtworzył tę Uczelnię oraz rektorowi Zbigniewowi Ślipkowi, który nadał jej pęd. To dzięki tym osobom dzisiaj mogę tutaj stać przed Państwem i mówić o tych osiągnięciach, które Uczelnia zrealizowała. To więc jest wspólna zasługa, za którą bardzo dziękuję.

Bycie Akademią zobowiązuje, ale także skłania do refleksji i powrotu, chociaż na chwilę, do początków jej powołania, by móc odnieść się do teraźniejszości i przyszłości. Warto przypomnieć, że 10 września 1997 roku sygnatariuszami powołania PWSZ byli: ówczesny wojewoda nowosądecki Marek Oleksiński, prezydent miasta Nowego Sącza Andrzej Czerwiński, przewodniczący Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych Rudolf Borusiewicz oraz przewodniczący Sejmiku Samorządu Województwa Nowosądeckiego Edward Paszek, którzy złożyli w Ministerstwie Edukacji Narodowej wniosek o utworzenie w Nowym Sączu uczelni publicznej.

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność 1 października 1998 roku, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 16 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, podpisanego przez prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka. W pierwszym roku akademickim 1998/1999 studia licencjackie, na ośmiu specjalnościach kształcenia, rozpoczęło 460 studentów.

Metamorfozę jaką przeszła nasza Uczelnia nie da się ująć w telegraficznym skrócie. Z bogatą historią uczelni będzie można się zapoznać w obszernej publikacji – albumie, który jest obecnie przygotowany, jak również przy innych okazjach związanych z bogatym programem jubileuszowym obchodów w trakcie obecnego roku akademickiego

Główna uroczystość 25-lecia przypada 15 czerwca 2023 roku, na którą już dzisiaj, wszystkich Państwa, serdecznie zapraszam.

Akademia Nauk Stosowanych

- Gdyby zapytać, jaką uczelnią jest dzisiaj Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, odpowiedź jest jedna. Jesteśmy przykładem Uczelni, która przez lata swojej działalności udowadniała i, jestem przekonany, że udowodniła, swoją wiodącą rolę w regionie – powiedział Rektor podczas swojego przemówienia. - Był to okres intensywnego rozwoju Uczelni w różnych obszarach działalności, zarówno w zakresie rozszerzenia oferty edukacyjnej, wzrostu liczby studentów, rozwoju naukowego, własnej kadry dydaktycznej, współpracy ze środowiskiem zewnętrznym oraz w zakresie rozwoju bazy lokalowej. Jestem przekonany, że powinniśmy mieć wszyscy poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec studentów oraz absolwentów, dla których praktyczne wykształcenie jest priorytetem pozwalającym na właściwy i dobry start w życiu zawodowym.

Oferta ANS

- W ostatnich latach włożono ogrom prac w tworzenie i uruchamianie nowych kierunków oraz doskonalenie programów studiów, które proponujemy naszym młodym i zdolnym studentom. Nie jest ich mało w Akademii Nauk Stosowanych. Obecnie oferujemy 19 kierunków studiów pierwszego stopnia licencjackich i inżynierskich, 8 kierunków studiów drugiego stopnia (magisterskich) oraz 2 kierunki 5-letnie jednolite studia magisterskie. Uczelnia ma również bogatą ofertę studiów podyplomowych, kursów dla różnych grup zawodowych w szczególności dla pielęgniarek i położnych. Podjęte przez nas działania w poprzednim roku akademickim pozwoliły na uruchomienie w Instytucie Pedagogicznym – Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, od 1 października kierunku: Graphic Design i technologie wizualne na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym. W ostatnich dwóch latach uzyskaliśmy zgodę ministra edukacji i nauki na uruchomienie 6 nowych kierunków studiów.

W roku akademickim 2022/2023 w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu studia na pierwszym roku podjęło ponad 1100 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia stacjonarne to około 85 proc., niestacjonarne - 15 proc. Łącznie na wszystkich latach i kierunkach studiów rozpocznie, bądź już rozpoczęło, naukę ponad 3400 studentów.

Dla zapewnienia prawidłowego procesu kształcenia w Uczelni zatrudnionych jest 283 nauczycieli akademickich. W grupie pracowników dydaktycznych i badawczo - dydaktycznych 60 proc to nauczyciele z tytułami i stopniami naukowymi, w tym: 7 proc to profesorowie tytularni, 11 proc -doktorzy habilitowani, a 42 proc ze stopniem naukowym doktora. Podkreślić należy, że 73 proc nauczycieli akademickich zatrudnionych jest w naszej Uczelni na podstawowym miejscu pracy. To jest naprawdę imponująca liczba, jeżeli chodzi o tego typu uczelnie. Możemy być dumni z tego, że są tacy, dla których uczelnie zawodowe stają się priorytetem i chcą być razem z nami. To jest coś, co skłania nas do tego, aby myśleć że nasza Uczelnia naprawdę rośnie w siłę. To, że dzisiaj jesteśmy Akademią Nauk Stosowanych, to jedno, ale w niedalekiej przyszłości będziemy chcieć dążyć do parametryzacji Uczelni i chcielibyśmy uzyskać możliwość doktoryzowania. To nie jest w fazie marzeń, ale wiele tego typu uczelni jak nasza, już te możliwości uzyskały. Jestem przekonany, że w kolejnych dwóch lat będziemy mieć taką możliwość.

W poprzednim roku akademickim trzy osoby zatrudnione na podstawowym miejscu pracy uzyskało stopnie naukowe, w tym jedna stopień doktora habilitowanego. Co warto podkreślić, w ostatnich 7 latach stopnie i tytuły naukowe uzyskało aż 47 nauczycieli akademickich: 4 osoby tytuł profesora, 10 - stopień doktora habilitowanego a 33 - stopień doktora. To imponująca liczba. To osoby, które starają się żyć dla tej Uczelni. Obecnie aż 6 nauczycieli akademickich na podstawowym miejscu pracy ma wszczęte przewody doktorskie.

Rozwijająca się baza ANS

- Ciągły rozwój Uczelni wymaga poszerzania infrastruktury praktycznej i badawczej dla zapewnienia właściwych warunków kształcenia studentów oraz pracy nauczycieli akademickich. Najważniejszą inwestycją w ostatnich dwóch latach była budowa obiektu dla Instytutu Ekonomicznego – obecnie Wydziału Nauk Ekonomicznych, a jego uroczyste jego otwarcie odbędzie po tej inauguracji. Warto wspomnieć, że budynek został doceniony w ogólnopolskim konkursie: „Modernizacja Roku & Budowa XXI w”. Zostaliśmy w nim finalistami w kategorii obiekty edukacji szkolnictwa wyższego. Co prawda 8 miejsce, ale biorąc pod uwagę, że konkursie było 500 inwestycji, a do finału wyłoniono 75 obiektów, to w moim przekonaniu 8 miejsce wskazuje, że to co zrobiliśmy, było właściwe i konieczne do tego, aby studenci tego Wydziału mieli właściwe warunki do procesu kształcenia i zostaliśmy docenieni właśnie z tego powodu. Do niedawna ten proces odbywała się  w zabytkowym budynku przy ulicy Jagiellońskiej zwanym „Ciuciubabką”, dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego. Dlatego chciałbym, panie Marszałku, bardzo podziękować za te 22 lata współpracy, bo gdyby nie to i ten budynek, byłoby nam trudno kształcić studentów jeszcze w poprzednim Instytucie Ekonomicznym. Bardzo dziękuję panie Marszałku. Naprawdę współpraca była wielką przyjemnością i mam nadzieję, że to jest dobry prognostyk na kolejne nasze wspólne działania.

Chciałbym też podziękować otoczeniu społeczno-gospodarczemu. Mówię o przedsiębiorcach, o tych którzy wspierają nas pod względem infrastruktury, która jest niezbędna do tego, aby nasi studenci odbywali praktyki, by pisali prace dyplomowe. Jest to wielki udział tym naszym konglomeracie wspólnej działalności, bo dzięki takim przedsiębiorcom, wszyscy wiemy o czym mówię, otrzymujemy ogromne wspieracie z państwa strony, także nasi studenci, a później absolwenci, z których wielu znajduje u was swoje miejsce pracy. To jest wyrazem docenienia ich, ich kwalifikacji i kompetencji jakich nabywają w trakcie kształcenia.

Co czeka ANS w nowym roku akademickim?

- Jeżeli chodzi o kwestie kształcenia i nowe propozycje, to zdecydowaliśmy się uruchomić działania, które pozwolą nam na uruchomienie dwóch kierunków kształcenia. Mówię o położnictwie w Instytucie Zdrowia – obecnie Wydział Nauk o Zdrowiu - studia pierwszego stopnia, profil praktyczny oraz to co, moim zdaniem, jest największym wyzwaniem dla Uczelni, jeżeli chodzi o proces kształcenia. Nowelizacja ustawy dopuszcza możliwość tworzenia kierunku lekarskiego w uczelniach tego typu, jak nasza. Podjęliśmy wyzwanie i w ostatnich miesiącach, we współpracy z otoczeniem, które sprzyja pomysłowi: lekarzami, szpitalami, różnymi instytucjami, we współpracy z samorządowcami i z naszymi pracownikami, podejmiemy ten trud i myślę, że ten cel jest do osiągnięcia. Trochę jest do zrobienia, ale jestem przekonany, że w najbliższych tygodniach będziemy w stanie złożyć gotowy wniosek do ministra edukacji i nauki, aby móc uruchomić kierunek lekarski od pierwszego października 2023 roku. Dodatkowo staramy się o jednolite studia magisterskie na pedagogice specjalnej oraz studia drugiego stopnia - wychowanie fizyczne w Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie.

Obecnie przygotowujemy przetarg na remont i rozbudowę Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki - dawny Instytut Pedagogiczny. Myślę, że w tym roku kalendarzowym rozpoczniemy już jego rozbudowę. W związku z tym, że planujemy położnictwo oraz kierunek lekarski, zdecydowaliśmy się na rozbudowę kampusu sportowo-dydaktycznego i myślę, że z początkiem przyszłego roku kalendarzowego będziemy chcieć rozpocząć budowę obiektu, ok. 2,5 tys. m kw, tak aby powstały laboratoria i sale dydaktyczne dla kierunków, o których wcześniej powiedziałem.

Nie mogę zapomnieć o tych najważniejszych, nie tylko dzisiaj, czyli naszych studentach, nie tylko pierwszego roku, ale wszystkich, którzy kształcą się w naszej Uczelni. W sposób szczególny zwracam się do studentów pierwszego roku. Przed wami bardzo ważny etap w waszym życiu – ślubowanie, które będzie aktem przyjęcia w poczet studentów i całej społeczności akademickiej. Przed wami ciekawa, ale i niełatwa droga połączona z wysiłkiem intelektualnym, chęcią poznawania otaczającego świata, jak również kształtowania samego siebie. Studia to rodzaj innego spojrzenia na zdobywanie wiedzy. Jestem przekonany, że odczujecie to poczucie swobody w indywidualnym kształtowaniu własnej osobowości i rozwoju intelektualnego, co pozwoli wam urzeczywistnić swoje plany i cele zawodowe oraz życiowe. Cieszy mnie fakt, że wybraliście Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu świadomie. Tylko taki sposób wyboru uczelni i zawodu, jaki w przyszłości planujecie uprawiać, daje pełną satysfakcję i nadzieję na osiągnięcie pełnego sukcesu. To czego się nauczycie zależy jedynie od was samych. Dla każdego człowieka wykształcenie powinno być niezwykle ważne, bowiem choć daje poczucie posiadania rzeczy niematerialnych, to z drugiej strony na zawsze trwałych, których nikt nie jest w stanie wam odebrać. Studiowanie jest priorytetem, ale zachęcam was także do aktywności i angażowania się w życie całej społeczności akademickiej, jej współtworzenie, proponowanie zmian prowadzących do poprawy jakości w wielu obszarach funkcjonowania naszej Uczelni.

Przesłaniem na kolejny rok akademicki niech będzie życzliwość i współdziałanie w realizowaniu założonych planów. Z optymizmem i nadzieją, że tak będzie, otwieram 25. rok akademicki, ale i pierwszy w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu: niech będzie jak zawsze dobry, szczęśliwy, pomyślny oraz z pomocą losu owocny:

Quo bonum, felix, faustum fortunatumque sit.

Ślubowanie studentów pierwszego roku

Uroczystość immatrykulacji poprowadziła prorektor dr Halina Potok. W imieniu studentów rozpoczynających studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu ślubowanie złożyli przedstawiciele wszystkich wydziałów i kierunków studiów, którzy w procesie rekrutacji uzyskali największą liczbę punktów. Studenci wygłosili zaktualizowaną rotę ślubowania:

„Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz Uczelni i wszystkich członków jej społeczności, stosować prawa i obyczaje akademickie oraz całym postępowaniem dbać o godność i honor studenta Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.”

Po ślubowaniu JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS dokonał uroczystego pasowania berłem rektorskim przedstawicieli studentów rozpoczynających studia.

Prorektor dr Halina Potok pogratulowała rozpoczynającym naukę przyjęcia w poczet społeczności akademickiej Akademii Nauk Stosowanych.

- Życzę wszystkim, by studiowanie dostarczyło Państwu ciekawych i bogatych doświadczeń, by uzyskane umiejętności były przydatne w kreowaniu własnej aktywności zawodowej i pozwalały na ciągły rozwój swoich zainteresowań. Zachęcam do zaangażowania się w działalność akademicką zarówno na polu organizacyjnym, dydaktycznym, jak i naukowym. Niech inspirujące decyzje, nowe wyzwania motywują do indywidualnego rozwoju, budują postawę, w której dobro drugiego człowieka będzie głównym celem działania. Poznanie prawdy, przekazywanie wiedzy jest szczególnie szlachetną działalnością.

Studenci studentom

Z życzeniami do studentów wystąpił również przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Szymon Bochenek.

- Inauguracja roku akademickiego to wielkie święto wszystkich studentów, szczególnie pierwszego roku, którym również serdecznie gratuluję indeksów. Oni rozpoczynają ważny etap w swoim życiu. Młodzieży studencka, zwracam się do was szczególnie. Jeszcze niedawno byliście uczniami szkół średnich, a dziś każdy z Was ma uzasadniony powód do dumy i satysfakcji. Otrzymujecie upragniony i wyczekiwany indeks stając się z tą chwilą pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej. Od was samych, od waszej postawy zależy jak szybko przystosujecie się do nowych warunków. Pragnę zapewnić, że możecie liczyć na pomoc waszych nauczycieli akademickich, pracowników administracji, opiekunów grup studenckich oraz samorządu studenckiego, gdzie każdy powita was z uśmiechem i pomoże dobrym słowem i potrzebną radą. My, jako wasi starsi koledzy i koleżanki chętnie przekażemy wam wiedzę na temat życia studenckiego w naszej Uczelni. Studia - trudne zdobywanie wiedzy, nabywanie umiejętności i stopniowe realizowanie marzeń. Czasami będziecie musieli przeżyć niepowodzenie. Jednak nie poddawajcie się, ponieważ życie to pasmo sukcesów, ale też i porażek, które uczą nas i dają wskazówkę na przyszłość. Studia to także wspaniała, niepowtarzalna przygoda waszego życia, atmosfera którą zapamiętacie na całe życie, przyjaźnie, które przetrwają burze, będą najpiękniejszym okresem w waszym życiu. Wierzę, że uzyskana wiedza, umiejętności, a także wiara we własne siły i możliwości pozwoli wam zaplanować i zrealizować wspaniałe kariery zawodowe lub naukowe. Życzę wam na waszej drodze wspaniałych, prawdziwych przyjaciół, wartościowych ludzi, wybitnych nauczycieli o dużej wiedzy i ogromnym autorytecie moralnym. Zapraszam wszystkich do pracy na rzecz budowy wspólnego dobra i pomyślności Uczelni, bowiem od każdego z nas zależy, jaki będzie nadchodzący rok akademicki. Życzę wszystkim tutaj zebranym, aby nowy rok akademicki był dla nas wszystkich pomyślny oraz abyśmy odczuwali satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku.

Honory i wyróżnienia dla pracowników Uczelni

Inauguracyjne spotkanie było też okazją do uhonorowania pracowników Uczelni.

Tę część uroczystości moderował prorektor dr Marek Reichel.

Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali: Antoni Cebula – pracownik gospodarczy w Rektoracie, mgr Bogusława Gaweł - prorektor w Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, Halina Godzik – bibliotekarz w Bibliotece ANS, dr Ewa Grygiel – adiunkt w Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, mgr Janusz Jasielec - instruktor w Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, Danuta Lis - pracownik gospodarczy w Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, mgr Elżbieta Maliszewska - instruktor w Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, dr Zbigniew Ostrach – adiunkt w Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, mgr Elżbieta Paluch – starszy bibliotekarz w Bibliotece ANS, Bogumiła Tokarz - pracownik gospodarczy w Rektoracie, Władysław Urban - pracownik gospodarczy w Rektoracie, Aleksander Wójcik - pracownik gospodarczy w Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, mgr Marta Zając – wykładowca w Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie.

Srebrnymi Medalami za Długoletnią Służbę uhonorowani zostali: mgr Krzysztof Budnik - kierownik Działu Obsługi Kampusu Dydaktyczno-Sportowego, mgr Karina Grabowska – wykładowca w Wydziale Nauk Humanistycznych, mgr Joanna Janisz - wykładowca w Wydziale Nauk Humanistycznych, mgr Mariola Klimczak – specjalista ds. administracyjnych w Zespole ds. archiwum, dr Paweł Kożuch – wykładowca w Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, dr Grzegorz Litawa - adiunkt w Wydziale Nauk Inżynieryjnych, mgr Beata Marcisz – kierownik sekretariatu w Wydziale Nauk Inżynieryjnych, mgr inż. Agnieszka Obrzut – kierownik Działu Finansowo - Płacowego, dr Katarzyna Peter-Bombik – adiunkt w Wydziale Nauk Ekonomicznych, dr hab. inż. Grzegorz Przydatek – profesor Uczelni w Wydziale Nauk Inżynieryjnych, mgr Małgorzata Stelmach – lektor w Wydziale Nauk Humanistycznych, mgr Aneta Wiśniowska-Solińska – dyrektor Biura Rektora, mgr Dawid Zając - wykładowca w Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie.

Brązowe Medale za Długoletnią Służbę przypadły: dr Anna Biedrzyńska – adiunkt w Wydziale Nauk Humanistycznych, mgr Joanna Marcisz - wykładowca w Wydziale Nauk Ekonomicznych, dr Aneta Oleksy-Gębczyk – adiunkt w Wydziale Nauk Ekonomicznych, Teresa Pietruch – starszy referent w Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, dr Michał Pulit – adiunkt w Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, dr Katarzyna Sztafa-Cabała – adiunkt w Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, mgr Józef Wójcik – wykładowca w Wydziale Nauk Inżynieryjnych.

Dekoracji dokonał wicewojewoda małopolski Ryszard Palacz, a gratulacje składał rektor ANS, dr hab. Mariusz Cygnar.

Pracownicy Uczelni uhonorowani zostali też Medalami Komisji Edukacji Narodowej, byli to: dr Jarosław Giza – adiunkt w Wydziale Nauk Humanistycznych, dr Monika Golonka – prodziekan w Wydziale Nauk Inżynieryjnych, dr hab. Sławomir Kowalski – profesor Uczelni w Wydziale Nauk Inżynieryjnych, mgr inż. Jan Kozieński – wykładowca w Wydziale Nauk Inżynieryjnych, dr Marta Kurzeja – adiunkt w Wydziale Nauk Humanistycznych, prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedzki – profesor w Wydziale Nauk o Zdrowiu, mgr Agata Piwowar – wykładowca w Wydziale Nauk o Zdrowiu, dr hab. Stanisław Rumian – prof. Uczelni w Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, prof. dr hab. Andrzej Szarek – profesor w Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, dr Karol Wiśniewski – adiunkt w Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, dr Aldona Wota – adiunkt w Wydziale Nauk Inżynieryjnych.

Dekoracji dokonał JM rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS.

Prorektor dr Marek Reichel pogratulował pracownikom Uczelni, którzy w minionym roku akademickim 2021/2022 uzyskali stopnie naukowe.

Są to: dr hab. inż. Grzegorz Przydatek, profesor Uczelni z Wydziału Nauk Inżynieryjnych, który uzyskał stopień doktora habilitowanego, dr inż. Sławomir Jurkowski z Wydziału Nauk Inżynieryjnych, który uzyskał stopień naukowy doktora i dr inż. Kazimierz Opoka, z Wydziału Nauk Inżynieryjnych, który uzyskał stopień naukowy doktora.

Uczelniany AZS

Osiągnięcia studentów Uczelni – członków Akademickiego Związku Sportowego przedstawił jego prezes mgr Zbigniew Małek.

W międzyuczelnianej rywalizacji uczelni zawodowych, w Akademickich Mistrzostwach Polski w piłce nożnej drużyna wywalczyła pierwsze miejsce, a w futsalu - trzecie. Studentki sięgnęły po srebrny medal w zawodach w futsalu kobiet.

Po raz pierwszy reprezentant sądeckiej Uczelni - student fizjoterapii Szymon Miśkowiec wystartował w trójboju klasycznym i zdobył pierwsze miejsce. Znaczącym sukcesem było też drugie miejsce we wspinaczce sportowej w grupie uczelni wyższych szkół zawodowych, które wywalczyli: Daniel Groń, Daniel Chrobak i Patryk Kalisz.

Pamiątkowymi pucharami rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar wyróżnił studenta, dzisiaj II roku, kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie - Jakuba Rzeszowskiego, który zdobył złoty medal podczas Międzynarodowych Mistrzostwa Polski Federacji NFR – nowoczesnych sztukach walki i akrobatyki sportowej, a także jego trenera, pracownika Uczelni, mgr. Piotra Dobosza.

W kolejnej części inauguracji roku akademickiego głos zabrali goście.

Deklaracja marszałka Witolda Kozłowskiego

Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego, gratulując Uczelni i rektorowi dr. hab. inż. Mariuszowi Cygarowi jubileuszu, powiedział również:

- Wykształcenie to bardzo istotny element działań służących wspieraniu rozwoju gospodarczego naszej małej ojczyzny, naszego regionu. Małopolska z liczbą ok. 150 tys. osób studiujących jest drugim co do wielkości ‒ po Mazowszu ‒ ośrodkiem akademickim w kraju. Na edukacyjnej mapie naszego województwa Nowy Sącz i Akademia Nauk Stosowanych mają swoje bardzo ważne i stałe miejsce. (…)

Samorząd województwa uważa małopolskie uczelnie za jednego z fundamentalnych partnerów w realizacji działań na rzecz rozwoju i unowocześniania naszego regionu. Cieszę się, że w działającej od ponad roku Radzie Naukowej do spraw strategicznych kierunków rozwoju Małopolski swój głos i swoje spojrzenie na sprawę rozwoju prezentuje także Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Dokonaliśmy czegoś, co wydawałoby się niemożliwe. Otóż wznieśliśmy się, na fundamencie właściwie rozumianego patriotyzmu regionalnego, ponad wszelkie możliwe podziały i podpisaliśmy w Krakowskich Sukiennicach, w historycznej Sali Siemiradzkiego porozumienie o wzajemnej współpracy ze wszystkimi rektorami szkół Małopolski i na tej bazie powstała Rada, o której przed chwilą powiedziałem. Rada odgrywa bardzo ważną rolę. Cyklicznie spotyka się, ale też ma ogromny wpływ merytoryczny, jeżeli chodzi o przygotowanie tego dużego wydarzenia pod nazwą Krynica Forum, które odbędzie się z końcem października. (…)

Chcę zapewnić, że jak do tej pory samorząd województwa będzie, według przypisanej mu kompetencji i możliwości, wspierał działania i aktywności służące wzmacnianiu małopolskich uczelni. Na nowy rok akademicki życzę całej wspólnocie sądeckiej Uczelni, aby był to rok spokojnej, systematycznej pracy pozwalający zrealizować wszystkie plany i zadania jakie stawiacie Państwo przed sobą, sukcesów, inspirujących spotkań, naukowych i edukacyjnych wyzwań. Niech będzie to czas rozwoju dla całej Uczelni. Studentom, szczególnie pierwszego roku życzę, aby potrafili w jak największym stopniu wykorzystać czas spędzony w murach Uczelni, co pozwoli im jak najlepiej przygotować się do pracy zawodowej.

Panie Rektorze, dziękuję za to odważne postawienie celu do osiągnięcia, bo nie jest to łatwy projekt: doprowadzenie do utworzenia wydziału lekarskiego w Nowym Sączu, ale tylko odważne stawianie celów i realizowanie ich przez odważnych ludzi daje możliwość ich osiągnięcia. Pragnę w imieniu samorządu województwa małopolskiego przekazać absolutne poparcie dla tego projektu, naszą gotowość do wykorzystania całego naszego potencjału, zarówno tego, który powstał w szpitalu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ale również też w naszych dużych szpitalach krakowskich. Wchodzimy tutaj w niebezpieczne obszary konkurencji, które uruchamiają różne mechanizmy, ale pomimo to mamy wystarczająco duże możliwości, aby ten projekt nowosądecki wesprzeć. Podobnie jak projekt tarnowski, bo tam realizowana jest podobna inicjatywa. W Nowym Sączu mamy też taką możliwość, i to też chciałbym zadeklarować, jeżeli już ten projekt, który prowadzi osobiście pan poseł Patryk Wicher, będzie realizowany, jesteśmy gotowi przekazać tę nieruchomość z tym historycznym zabytkowym pałacykiem w Dąbkowej, pod ewentualne przyszłe miejsce funkcjonowania tego wydziału. Tam też myślę, że docelowo uda się również wybudować zakład opieki leczniczej, dla tych którzy niekoniecznie muszą przebywać na oddziale internistycznym naszego nowosądeckiego szpitala. Panie Rektorze deklaruję, żebyście mieli klarowną sytuację: macie pełne poparcie samorządu województwa małopolskiego w realizacji tego projektu.

Życzenia ministra Andrzeja Guta-Mostowego

Również minister Andrzej Gut-Mostowy przekazał pracownikom Uczelni życzenia z okazji rozpoczęcia jubileuszowego roku akademickiego.

- Jubileusz to czas podziękowań i gratulacji dla wszystkich osiągnięć w ćwierćwieczu i pożytków, jakie przyniosła Uczelnia dla ziemi sądeckiej i Małopolski, dla tych wszystkich osób, które przez te lata pracowały, tworzyły to zaplecze materialne, ale też to wielkie zaplecze personalne, które stworzyło tak wielkie, mocne środowisko akademickie w Nowym Sączu. Jako minister sportu i turystyki podziękuję także społeczności sportowej, bo te sukcesy Akademickiego Związku Sportowego, to jest coś ponadprzeciętnego i pozwala na to, aby widzieć sądecki ośrodek jako jeden z mocniejszych ośrodków AZS-u w Polsce. (…)

Jako ekonomista z wykształcenia, absolwent Akademii Ekonomicznej, muszę podkreślić że wiedza ekonomiczna i poznawanie mechanizmów rozwoju regionalnego jest nie tylko ważne dla przedsiębiorców, ale jest także bardzo ważne istotne dla sektora publicznego. Dlatego dziękuję za tę nową siedzibę Instytutu Ekonomicznego, a także za bardzo wysokie kompetencje kształcenia ekonomicznego w waszej Uczelni. (…)

Dziękuję panie Rektorze za te osiągnięcia. Proszę przyjąć do wiadomości, że w Ministerstwie Sportu i Turystyki sądecka Akademia może zawsze liczyć na dużą przychylność i otwarte drzwi.

Gratulacje od wicewojewody Ryszarda Pagacza

Z życzeniami i gratulacjami wystąpił też wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

- Gratuluję tych odznaczeń resortowych, które mogłem wręczyć osobom zasłużonym. Warto podkreślić, że poświęciliście 20, 30 lat pracy na rzecz wychowania młodego pokolenia, studentów. Życzę studentom, byście mogli te talenty, którymi jesteście obdarzeni przez Pana Boga, mogli rozwijać w tej Uczelni, nie tylko dla siebie, ale też dla nas wszystkich, dla państwa Polskiego, dla naszej ojczyzny. Ten piękny czas studiowania wykorzystajcie w należyty sposób, byście się kiedyś mogli pochwalić tą wiedzą, którą zdobędziecie dzięki wykładowcom, z którymi współpracujecie. Wszystko to się w życiu wam przyda, na tej drodze, którą będziecie kroczyć. Życzę naukowcom i studentom, by ten rok był rokiem pokoju i spokoju, i pomnażania wiedzy. Życzę władzom Uczelni, by wasze plany były możliwe do zrealizowania.

Deklaracje posła Patryka Wichra

Poseł na Sejm RP Patryk Wicher zadeklarował wsparcie dla Uczelni w realizacji jej ambitnych planów rozwojowych.

- „Gaudeamus igitur…”, więc radujmy się dzisiaj, bo to radosnym dzień dla sądeckiej Uczelni. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa po 24 latach, w tym wyjątkowym, 25. roku swojego istnienia, awansuje na Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Ten projekt, który miałem przyjemność procedować z panem ministrem dr. hab. Przemysławem Czarnkiem w Parlamencie, podniesienie państwowych wyższych szkól zawodowych do godności akademii, dzisiaj się materializuje w Nowym Sączu.

Ten kto marzy, sięga ponad horyzonty, potrafi zwyciężać i odnosić sukcesy. Nauka jest poszukiwaniem wiedzy. Wasi profesorowie, wasi wykładowcy będą was uczyć jak znaleźć potrzebną wiedzę, jak ją wysegregować, w czasie, w którym natłok informacji jest ogromny, jak nie poddać się fuckenewsom, jak wykreować coś, co jest pewne.

Wy akademicy, profesorowie jesteście przykładem ludzi, którzy potrafią sięgać ponad horyzonty. Można przywołać patrona tego roku akademickiego Mikołaja Kopernika, który jest dla mnie ojcem odwagi. Pan, panie Rektorze i Pana zespół jesteście emanacją tej teorii kopernikańskiej. Również wasza odwaga i całego zespołu Uczelni sprawiła, że przez ostatnie tygodnie i miesiące powstały w ofercie Uczelni nowe kierunki. Za tym stoi wasza ciężka praca. Przygotowujecie teraz właśnie wniosek o kierunek położnictwo, szykujecie projekt o tę pedagogikę specjalną na drugim stopniu, ale największym wyzwaniem jest odpowiedź na apel pana ministra Przemysława Czarnka. Podnieśliście tę rękawicę, gdy minister wezwał do utworzenia kierunku lekarskiego. To jest wyzwanie i ukoronowanie pewnego etapu rozwoju Uczelni. Dziękuję panu Rektorowi, całemu zespołowi za tę odwagę.

Dla mnie jesteście państwo wzorem niedoścignionym, drogowskazem sukcesu. A ja, w imieniu pana ministra Przemysława Czarnka i swoim mówię, że zrobimy wszystko żeby kierunek lekarski, w przyszłości wydział lekarski w Nowym Sączu powstał.

Moi drodzy studenci, szanowni Państwo, pamiętajcie o naszej tożsamości, pamiętajcie o swoich korzeniach, pamiętajcie o tym skąd pochodzicie i nie wstydźcie się, bo Nowy Sącz, nasz region jest najpiękniejszym, albo jednym z najpiękniejszych w Polsce i tutaj też można zdobywać najwyższe laury naukowe, tytuły profesorskie, stopnie doktorów habilitowanych. Panie Rektorze życzę żebyście w ciągu dwóch lat mieli nie tylko kierunek, a może i wydział lekarski, życzę możliwości prowadzenia studiów doktoranckich i życzę żebyście nie przestawali marzyć i ściągać poza horyzont.

Poseł Patryk Wicher przekazał rektorowi Mariuszowi Cygnarowi okolicznościowy adres od ministra edukacji i nauki dr. hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL z okazji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego 2022/2023, roku Kopernikańskiego, w którym przypadnie 555 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika.

„Między Bogiem a mamoną”

Wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr hab. Piotr Łabuda, prof. nadzw. Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie pt. „Między Bogiem a mamoną. Biblijne spojrzenie…” Gość przyznał, że do tego zagadnienia skłoniły go rozmowy z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej. Zasugerował, by taką zorganizować dla społeczności akademickiej ANS w Nowym Sączu, w roku 25-lecia.

Pro memoria

Uczestnicy inauguracyjnego spotkania uczcili minutą ciszy zmarłych w poprzednim roku akademickim pracowników nowosądeckiej Uczelni: prof. dr hab. Marię Podhajecką i Stanisława Kisińskiego.

Briefing z dziennikarzami

Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar przed inauguracją spotkał się na briefingu z dziennikarzami regionalnych i lokalnych mediów informując o historycznych zmianach w Uczelni, planach na zbliżające się miesiące nauki i liczbie studentów rozpoczynających i kontynuujących naukę w Akademii Nauk Stosowanych.

Msza święta

Inaugurację nowego roku akademickiego poprzedziła msza święta w kościele p.w. św. Kazimierza, którą koncelebrował ks. infułat dr Adam Kokoszka wraz z proboszczem parafii św. Kazimierza ks. dr Janem Siedlarzem, duszpasterzem akademickim ANS ks. Hieronimem Kosiarskim, ks. dr. hab. Piotrem Łabudą i o. Krzysztofem Jeleniem – duszpasterzem akademickim WSB-NLU.

Muzyczne uświetnienie

Tradycyjnie hymny: Polski, „Gaudeamus igitur” oraz „Gaude Mater Polonia” odśpiewał chór Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu pod dyrekcją Marzeny Pikuły.

Muzyczne chwile zapewniła uczestnikom inauguracji utalentowana solistka Martyna Kałyniuk.

Otwarcie nowego budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych

Druga część inauguracji roku akademickiego 2022/2023 odbyła się w nowym budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych. Było to symboliczne przekazanie obiektu studentom i pracownikom, połączone z odsłonięciem okolicznościowej tablicy.

Historię powstania obiektu przedstawił JM rektor, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS. Jeszcze raz podziękował samorządowi województwa i marszałkowi, za 22 lata współpracy, dzięki której były Instytut Ekonomiczny mógł działać w wynajmowanym budynku marszałka, tzw. „Ciuciubabce”. Przypomniał, że 20 czerwca br. w obecności dr. hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL – ministra edukacji i nauki odbyło się uroczyste przekazanie kluczy do tego obiektu.

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych ANS prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz podkreślił, iż lepsze warunki pracy nauczycieli akademickich i nauki dla studentów zaowocują jeszcze lepszymi wynikami badawczymi i wynikami w nauce studentów.

Okolicznościową tablicę odsłonili: rektor Mariusz Cygnar i dziekan WNE Tadeusz Kudłacz.

Goście inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w Akademii Nauk Stosowanych

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Patryk Wicher, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Krzysztof Głuc, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, członek Zarządu powiatu nowosądeckiego Edwarda Ciągło, starosta powiatu limanowskiego Mieczysław Uryga, burmistrza miasta i gminy Starego Sącza Jacek Lelek, wójta gminy Korzenna Leszek Skowron, dyrektor Szpitala im. dr. Józefa Dietla w Krynicy-Zdroju Sławomir Kmak, dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej dr Marcin Radzista, dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach Marian Świerz, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu Irena Małecka, prezesa Zarządu INTERCARD, dyrektor do spraw medycznych Iwona Franczak, kierownika Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu dr n. med. Barbara Bober- Fotopoulos, komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu gen. Bryg. Straży Granicznej Stanisław Laciuga, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu st. bryg. Paweł Motyka, zastępca komendanta miejskiego Policji w Nowym Sączu nadkom. Zbigniew Zacher, naczelnik Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie bryg. Piotr Gancarczyk, ks. infułat dr Adam Kokoszka, proboszcza parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu ks. dr Jan Siedlarz, duszpasterz akademicki ANS w Nowym Sączu ks. Hieronim Kosiarski, przewodniczący Rady Uczelni ANS w Nowym Sączu Janusz Komurkiewicz.

Goście z zaprzyjaźnionych uczelni: rektor Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. ANS, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej imienia ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu dr hab. Krzysztof Rejman, prof. uczelni, prorektor do spraw studenckich i dydaktyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie dr hab. Małgorzata Duda, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, prorektor do spraw rozwoju i współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu dr. Sławomir Solecki, prorektor do spraw studenckich i dydaktyki Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie dr Małgorzata Narutowicz oraz członek Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Krzysztof Surówka, dziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu dr Jerzy Choroszczuk, kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, kanclerz Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu Dariusz Jabcoń,.

Z zaprzyjaźnionego z nowosądecką Uczelnią Preszowa – Uniwersytetu w Preszowie w uroczystości uczestniczyli: JM rektor dr. h.c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. prorektor do spraw rozwoju, informatyzacji i oceny jakości doc. ing. Peter Adamišin, PhD.

 

Biblioteka informuje, że w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju PWSZ, od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. Uczelnia zakupiła dostęp do pięciu nowych tematycznych baz EBSCO:

 • EconLit with Full Text – zawiera pełny indeks dostępny w bazie EconLit oraz pełnotekstowe wersje blisko 600 czasopism, w tym czasopism American Economic Association – bez okresu karencji (opóźnienia).
 • CINAHL Complete – jest najobszerniejszym na świecie zbiorem pełnotekstowych materiałów z czasopism z dziedziny pielęgniarstwa i opieki medycznej, udostępniającym pełny tekst ponad 1300 czasopism zindeksowanych w bazieCINAHL. Ta rzetelna baza zawiera pełny tekst wielu najczęściej wykorzystywanych czasopism w indeksie CINAHL – bez okresu karencji (opóźnienia). CINAHL®Complete jest nieodzownym narzędziem do analizy wszystkich obszarów literatury z dziedziny pielęgniarstwa i opieki medycznej.
 • Applied Science & Technology Source – oferuje szeroki zakres informacji na temat badań i rozwoju w dziedzinach nauk stosowanych i informatyki poprzez połączenie wysokiej jakości baz danych EBSCO Publishing i H.W. Wilson. Jest to główne źródło dostępu do pełnotekstowych wersji niemal 1200 czasopism i cytowań milionów artykułów. Treść Applied Science & Technology Source jest zaczerpnięta z wielu źródeł, w tym z czołowych czasopism branżowych, pism stowarzyszeń zawodowych i technicznych oraz materiałów konferencyjnych.
 • Education Source – baza została zaprojektowana na potrzeby studentów, profesjonalistów i polityków. Jej zbiory obejmują indeksy i abstrakty dla ponad 2 850 periodyków akademickich oraz pełne teksty ponad 1 800 czasopism, 550 książek i monografii, materiały konferencyjne dotyczące edukacji, cytowania ponad 4 milionów artykułów, w tym recenzje książek i ponad 100 000 sprawdzonych i opatrzonych odsyłaczami nazw testów edukacyjnych. Zakres tematyczny Education Source obejmuje wszystkie poziomy oświaty, od edukacji przedszkolnej po szkolnictwo wyższe, i uwzględnia specyficzne kategorie edukacji, takie jak edukacja wielojęzykowa, zdrowotna oraz testy edukacyjne.
 • Rehabilitation & Sports Medicine Source – zawiera pełny tekst ponad 190 czasopism z dziedziny sportu i rehabilitacji, przez co stanowi niezbędne źródło informacji dla każdego rehabilitanta szpitalnego lub sportowego. W bazie można znaleźć materiały pełnotekstowe (najstarsze z ich pochodzą z roku 1963) oraz najważniejsze tytuły pism naukowych dotyczących tej dyscypliny.

Dostęp do bazy możliwy jest z komputerów uczelnianych z poziomu: Biblioteka – zakładka „Bazy danych” – „Wejście do baz EBSCO”.

Istnieje również możliwość korzystania z komputerów domowych, w tym celu należy wysłać prośbę pod adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. o uzyskanie indywidualnych danych do logowania. Studentów prosimy o podawanie w wiadomości swojego numeru albumu.

Zapraszamy do rekrutacji na studia podyplomowe!

Studia podyplomowe 

Serdecznie zapraszamy!

 

Nasza Uczelnia już po raz 16. była partnerem i współorganizatorem Małopolskiej Nocy Naukowców. Wydarzenie odbyło się w piątek 30 września 2022 r., tradycyjnie w godzinach popołudniowo-wieczornych na terenie Kampusu Dydaktyczno-Sportowego.

Małopolska Noc Naukowców jest realizowana w ramach projektu „European Researchers’ Night 2022–2023”, finansowanego ze środków programu ramowego Unii Europejskiej „Horyzont Europa”. Koordynatorem Małopolskiej Nocy Naukowców jest Województwo Małopolskie.

Tegorocznej edycji MNN towarzyszyło hasło „Naukowcy a wyzwania współczesnego świata”.  Przedstawiciele wszystkich Wydziałów przygotowali i przeprowadzili mnóstwo ciekawych aktywności. W tym roku tematyka wydarzenia koncentrowała się przede wszystkim wokół obszarów takich jak: zmiany klimatyczne, ochrona wód, inteligentne i bardziej zielone miasta, zdrowa gleba i żywność, zdrowie i walka z rakiem. 

Ogromnym powodzeniem cieszyły się warsztaty „Przyrodniczo i klimatycznie” przygotowane przez panią Iwonę Szczygieł z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Bardzo dziękujemy za współpracę i zaangażowanie.

Nauka przez zabawę, warsztaty i prezentacje, zajęcia z zakresu zdrowia i dietetyki, aktywności artystyczne oraz sportowe dały możliwość lepszego poznania otoczenia oraz odkrywania tajemnic codziennej pracy naukowców, którzy nieustannie starają się, aby nasze życie było lepsze, łatwiejsze i bardziej nowoczesne.

W czasie Małopolskiej Nocy Naukowców wręczono także nagrody w konkursie plastycznym „EKOZAWÓD – MÓJ ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI” przeprowadzonym przez Akademickie Biuro Karier. Wpłynęło kilkadziesiąt prac, a zwycięzcami okazali się Jakub Mordarski I miejsce, Lena Jankisz II miejsce, Emilia Migacz III miejsce.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym studentom, wolontariuszom, pracownikom Uczelni, a także partnerom. Dziękujemy jak zwykle niezawodnej firmie KORAL za lody dla uczestników MNN.

Już teraz zapraszamy na Małopolską Noc Naukowców 29 września 2023!

W dniu 27 września 2022 roku władze Uczelni podpisały porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu a Szkołą Podstawową w Łomnicy Zdroju. W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ, dr inż. Witold Bodziony - Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej, a Szkołę Podstawową w Łomnicy Zdroju reprezentowali: mgr Jerzy Jamrozowicz - p.o. Dyrektora oraz mgr Danuta Ryzner. Porozumienie dotyczy możliwości realizacji prac rozwojowych i badań naukowych (prac badawczych), wspierających naukowy rozwój pracowników szkoły i pracowników Uczelni. Współpraca obu instytucji pozwoli również na podjęcie badań związanych z aktywnością ruchową uczniów szkoły, prowadzenie mini szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zdrowej żywności i jej wpływu na rozwój ucznia, przeciwdziałania otyłości dzieci, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Dzięki podpisanemu porozumieniu otwierają się także perspektywy wspólnych działań w ramach programów edukacyjnych, realizacji kierunków polityki oświatowej, czy praktyk studenckich.

Ten kierunek odpowiada potrzebom rynku pracy [Wideo: 15’59]]

sadeczanin.info; 18/09/2022

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ma w swojej ofercie wiele bardzo ciekawych kierunków. Niewątpliwie jednym z nich jest także Public Relations i reklama. Czym się charakteryzuje i jakie umiejętności zdobędzie jego absolwent? O tym w naszym studiu opowiadał prof. dr hab. Grzegorz Sztwiertnia

Do 20 września trwa rekrutacja na kierunek Public Relations i reklama w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Bez wątpienia jest on niezwykle interesujący, o czym przekonywał w studiu „Sądeczanina” prof. dr hab. Grzegorz Sztwiertnia.

Kierunek Public Relations i reklama jest jednym z najmłodszych w PWSZ.

- Owszem, aczkolwiek cały czas planowane są nowe kierunki. Wszystko jest oczywiście kontrolowane. Rozszerzając ofertę staramy się odpowiedzieć na pojawiające się nowe potrzeby.

Czym kierowaliście się państwo otwierając ten kierunek?

- Projektując go musieliśmy wyobrazić sobie potencjalnego absolwenta. Prowadziliśmy dość precyzyjne badania oczekiwań pracodawców. Wyobraziliśmy sobie go w taki sposób, że będzie w stanie rzeczowo, umiejętnie z respektowaniem zasad językowych redagować korespondecję. To jest ktoś, kto będzie rozumiał procesy w jakich uczestniczy dane przedsiębiorstwo, dostrzeże zagrożenia, będzie mógł wejść w skład zespołu tworzącego całe otoczenie PR-owe, będzie wiedział na co zwrócić uwagę i obmyślić prostą kampanię reklamową.

Cała rozmowa z prof. dr hab. Grzegorz Sztwiertnią, w której zdradza wiele szczegółów dotyczących kierunku Public Relations i reklama znajduje się w materiale filmowym. (rozmawiał: Tomasz Kowalski, wideo: Mateusz Pogwizd)

https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/public-relations-i-reklama-w-pwsz-ten-kierunek-odpowiada-potrzebom-rynku

zaproszenie pwsz 1

W Rytrze zakończyła się Międzynarodowa konferencja pt. "Modelowanie procesów i inżynieria eksperymentalna" (The International Conference of Processes Modelling and Experimental Engineering).

Jej organizatorami były: Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych - Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Instytut Techniczny Uniwersytetu we Freibergu (Gießerei-Institut der Technische Universität Bergakademie Freiberg) - Niemcy.

Patronat nad konferencją objęli: rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar profesor PWSZ, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Konferencja była okazją do świętowania dwóch jubileuszy: 50 lat pracy profesora Witolda Krajewskiego z Katedry Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz rozpoczynającego się 1 października jubileuszowego, 25. roku funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowy Sączu.

Otwierając konferencję rektor PWSZ, dr hab. inż. Mariusz Cygnar podkreślił znaczenie i wymierne efekty wieloletniej współpracy sądeckiej Uczelni z krakowską Akademią tak na polu badawczo-naukowym, jak i dydaktycznym. Wyraził nadzieję, że spotkanie w Rytrze, jako element współdziałania obu Uczelni, rozpocznie cykl kolejnych konferencji. Niezwykle ważnym wydarzeniem dla sądeckiej Uczelni, podnoszącym jej znaczenie i prestiż, jest zmiana nazwy na Akademię Nauk Stosowanych. To potwierdzenie pozycji i dotychczasowych dokonań. To także wyzwanie i zobowiązanie wobec regionu, studentów i pracowników akademickich oraz przyczynek do dalszego rozwoju.

Prorektor ds. studenckich AGH prof. dr hab. inż. Rafał Dańko podkreślił rangę i znaczenie konferencji m.in. dzięki uczestnikom - naukowcom i badaczom z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, polskich ośrodków akademickich, jak również przedstawicieli biznesu. Zadeklarował dalszą współpracę z sądecką Uczelnią, która jest pożądana i pożyteczna dla obu stron. Tego typu spotkania, jak w Rytrze, powinny stać się cykliczne, jako forum wymiany doświadczeń i dokonań ośrodków akademickich. Zdaniem prof. Rafała Dańki przedsiębiorcy z Sądecczyzny potwierdzają swoim działaniem, że na współpracy z uczelniami, na nowych i nowatorskich technologiach można z sukcesem budować nowoczesną gospodarkę.

W imieniu rektora AGH prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa, prorektor prof. dr hab. inż. Rafał Dańko przekazał na ręce rektora PWSZ dr. hab. inż. Mariusz Cygnar okolicznościowy adres z gratulacjami z okazji 25-lecia sądeckiej Uczelni i życzeniami dalszych sukcesów.

Do życzeń dla PWSZ w Nowym Sączu dołączył się również profesor Michał Szucki z Instytutu Technicznego Uniwersytetu we Freibergu.

Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH prof. dr. hab. inż. Marcin Górny oraz kierownik Katedry Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH dr hab. inż. Mariusz Łucarz prof. AGH zaprezentowali strukturę i dokonania kierowanych jednostek w ramach Akademii. Podobnie przedstawiony został Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Instytutu Technicznego przez dyrektora prof. dr hab. inż. Adama Ruszaja.

Pierwsze referaty merytoryczne wygłosili:

 • Profesor Alan Lindsay Greer - Katedra Materiałoznawstwa i Metalurgii Uniwersytetu w Cambridge (GB), „Badania procesów modelowania w solidifikacji”;
 • Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj – Instytut Techniczny PWSZ, „Elektrochemiczne (ECM) i elektroerozyjne (EDM) kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej elementów maszyn i narzędzi”;
 • Prof. Michał Szucki - Instytut Odlewnictwa Uniwersytetu Technicznego we Freibergu, „Recykling Odlewów kompozytowych wzmocnionych cząsteczkami”.

Podczas konferencji wygłoszono też referaty poświęcone m.in.:

 • Symulacjom numerycznym procesów technologicznych,
 • Modelowaniu matematycznemu procesów,
 • Wytwarzaniu i recyklingowi określonych produktów,
 • Inżynierii jakości produkcji i usług,
 • Wykorzystaniu metod badań analitycznych i obliczeń numerycznych do opisu zjawisk i procesów technologicznych (połączenie badań i obliczeń do charakterystyki zjawisk, prognozowania, kształtowania procesów technologicznych),
 • Badaniom korozyjnym,
 • Programowaniu narzędzi, robotów itp. (generatywne techniki wytwarzania),
 • Wirtualnej rzeczywistości i uczeniu maszynowemu,
 • Obróbce ubytkowej i przyrostowej,
 • Wibroakustyce linii produkcyjnych,
 • Wytrzymałości zmęczeniowej, powłok PVD i CVD.

Gratulacje i podziękowania z okazji 50 lat pracy naukowej, badawczej i dydaktycznej profesor Witold Krajewski otrzymał od władz AGH, Wydziału Katedry, współpracowników, a także od rektora PWSZ dr hab. inż. Mariusza Cygnara.

Wśród uczestników konferencji byli m.in.:

 • Prodziekan ds. nauki Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie dr hab. inż. prof. AGH Katarzyna Major-Gabryś,
 • Prodziekan Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie dr hab. inż. Jarosław Jakubski,
 • Kierownik Katedry Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Wydziału Odlewnictwa AGH dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka,
 • Profesor dr hab. inż. Grzegorz Budzik, kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej,
 • Kierownik Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa Politechniki Rzeszowskiej dr hab. inż. prof. PR Marek Mróz,
 • Redaktor naczelnego czasopisma Archives of Foundry Engineerin dr hab. inż. Jan Jezierski prof. Politechniki Śląskiej,
 • dr hab. inż. Jan Jezierski prof. PŚ z Katedry Odlewnictwa Wydziału Mechaniczno -Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Redaktor naczelny Journal of Casting & Materials Engineering prof. dr hab. Beata Grabowska, z Katedry Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie
 • Profesor Philipp Jacquet z Ecole Catholique d’Arts et Metiers Lyon, Francja,
 • Doktor Amir Shirzadi fz The Open University, Cambridge Joining Technology, GB
 • Prezes Eurocast Industries Sp. z o.o. Przemysław Czapla,
 • Kierownik Działu kontroli jakości Naftobudowa Naftoremont Sp. z o.o. Jedlicze inż. Robert Czech,
 • Zastępca dyrektora ds. Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Magdalenę Żółty.

Wspólne zdjęcie uczestników konferencji

 

 

 

 

W Karpaczu zakończyło się XXXI Forum Ekonomiczne, organizowane przez Instytut Studiów Wschodnich i przewodniczącego Rady Programowej i pomysłodawcy tego wydarzenia Zygmunta Berdyczowskiego.

Państwową Wyższą Szkolę Zawodową (od 1 października – Akademia Nauk Stosowanych) reprezentował prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - dyrektor Instytutu Ekonomicznego w nowosądeckiej Uczelni.

Forum Ekonomiczne – uznana, najważniejsza, międzynarodowa konferencja w Europie Środkowej – nazywana polskim Davos, gościła i w tym roku głowy państw, liderów polityki, gospodarki, samorządu, przedstawicieli świata kultury i nauki. Jej hasłem przewodnim było: „Europa w obliczu nowych wyzwań” i dyskusje koncentrowały się wokół gospodarczych, politycznych i społecznych skutków pandemii i wojny w Ukrainie.

Prof. Tadeusz Kudłacz uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. „Przedsiębiorcze regiony – jaki „klimat” odpowiada przemysłom wschodzącym?”

Paneliści skupiali m.in. wokół współpracy sektora naukowego – uczelni i placówek badawczych z różnymi gałęziami przemysłu, budowania gospodarki opartej na wiedzy, roli i możliwości regionów i ich władz wspierania poszczególnych sektorów biznesu oraz działań naukowo – badawczych i szukaniu rozwiązań dla nowatorskich przedsięwzięć i rozwiązań.

Ogólnopolski konkurs budowlany odbywający się, po rozszerzeniu formuły, pod hasłem: „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” to rywalizacja z tradycjami. Organizowany jest od 26 lat. W tej edycji o najwyższy laur, statuetkę i tytuł „Budowa XXI w.” ubiega się też nasz – Uczelni budynek: nowy obiekt Instytutu Ekonomicznego przy Al. Wolności 38.

W tym roku do rywalizacji zgłoszono ponad 400 obiektów, a do ścisłego finału, w kategorii „Budowa XXI w.”, organizatorzy zakwalifikowali 75.

Nagroda i laury przypadną tym architektom, wykonawcom i inwestorom, którzy w głosowaniu internetowym(!) osiągną najlepsze wyniki.

Zapraszamy i zachęcamy studentów, pracowników i sympatyków naszej Uczelni do zagłosowania. Można to zrobić pod adresem internetowym: https://www.modernizacjaroku.org.pl lub wchodząc bezpośrednio na zakładkę konkursową nowego budynku IE: https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/editions/2837/plebiscite/stage-2?field_city_value=&title=&page=0

Głosować można – raz dziennie - do 28 września.

Mamy nadzieję, że przedstawiciele naszej Uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (od 1 października – Akademia Nauk Stosowanych) będą – dzięki Państwu – wśród laureatów na gali podsumowującej konkurs w Zamku Królewskim w Warszawie.