Rektor Mariusz Cygnar

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS
Rektor ANS

 

Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, która jest dla niego pierwszym i jedynym miejscem pracy, jest związany od 2002 roku. W latach 2003-2011 pełnił funkcję Prorektora ds. studenckich i kształcenia, zaś funkcję Rektora objął z dniem 1 września 2015 r. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, gdzie obronił pracę doktorską. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn na podstawie decyzji Rady Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej uzyskał w 2014 roku. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z konstrukcją konwencjonalnych i niekonwencjonalnych maszyn cieplnych i układów napędowych, w szczególności: tłokowych silników spalinowych, układów zasilania oraz napędów hybrydowych. Ponadto przedmiotem jego badań naukowych jest zastosowanie komputerowych systemów wspomagania projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), szybkiego prototypowania (RP) oraz inżynierii odwrotnej (RE) w różnych dziedzinach nauki i techniki. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unię Europejską.

Jest autorem i współautorem kilku monografii oraz ponad 100 artykułów naukowo-badawczych, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych w kraju oraz zagranicą. Jako nauczyciel akademicki był promotorem ponad stu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Koordynuje także prace inżynierskie w partnerskich przedsiębiorstwach o profilu przemysłowym i technicznym na Sądecczyźnie. Doceniany przed studentów, czego dowodem mogą być wyróżnienia Belfra Instytutu Technicznego przyznawane mu kilkukrotnie przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów.

 

Prorektor Marek Reichel  width=

 dr Marek Reichel
Prorektor
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

 

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2000 roku pracuje w Instytucie Ekonomicznym PWSZ w Nowym Sączu na stanowisku docenta w Zakładzie gospodarki publicznej. W latach 2007-2011 był zastępcą dyrektora Instytutu Ekonomicznego. 1 września 2011 roku objął funkcję Prorektora ds. nauki, rozwoju i współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Jest autorem kilkunastu monografii i artykułów naukowych oraz redaktorem i współautorem wielu publikacji i opracowań naukowych. Wielokrotnie dokonywał ekspertyz dot. rozwoju regionalnego i strategii rozwoju na zlecenie m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Miasta Nowego Sącza, Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i innych instytucji. Jest członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Udzielał się jako przewodniczący lub członek wielu zespołów i komisji uczelnianych, np. Komisji ds. opracowania strategii rozwoju Uczelni na lata 2014-2020, Uczelnianego Zespołu ds. jakości kształcenia, Rektorskiej Komisji ds. nagród i odznaczeń, Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Naukowego PWSZ w Nowym Sączu.

W trakcie pracy zawodowej otrzymywał wyróżnienia Starosty Nowosądeckiego za wkład pracy na rzecz rozwoju i promocji Sądecczyzny, odznaczenie odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki” przyznane przez Ministra Sportu i Turystyki, a także nagrody Rektora oraz tytuł Belfra roku przyznawany przez studentów Instytutu Ekonomicznego, a także Odznaczenie medalem brązowym za długoletnią służbę.

Chętnie angażuje się w pracę ze studentami i rozwija ich zdolności, m.in. jako opiekun Koła Naukowego Rozwoju Regionalnego. Zainteresowania naukowe koncentruje na tematyce rozwoju regionalnego i lokalnego, konkurencyjności oraz innowacyjności regionów.

 

Prorektor Halina Potok

  dr Halina Potok
Prorektor
ds. studenckich i kształcenia

 

Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalistka w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz pielęgniarstwa rodzinnego. Związana z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu od 2004 roku jako wykładowca w Instytucie Zdrowia.
Zaangażowanie w działalność Uczelni: wspieranie organizacji kształcenia na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne, w latach 2007-2011 senator PWSZ w Nowym Sączu, w latach 2011-2015 członek senackiej Komisji Regulaminowo-Statutowej, Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Komisji Socjalnej.

Za działalność naukową i dydaktyczną została wyróżniania przez Prezydenta RP Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, nagrodami Rektora oraz tytułem Belfra Instytutu Zdrowia przyznawanym przez studentów. Aktywnie uczestniczyła w wymianie międzynarodowej realizowanej w ramach programu Erasmus m.in. w Norwegii i na Słowacji.

Główne obszary zainteresowań naukowych obejmują medycynę, jakość życia oraz zagadnienia z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

 

Rafał Góra - Kanclerz PWSZ 

mgr inż. Rafał Góra
Kanclerz

 

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukaszewicza na kierunku inżynieria środowiskowa, studia podyplomowe – „Termomodernizacja i odnawialne źródła energii”.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także energetyczne i elektryczne (dozór i eksploatacja).

Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową związany od 2017 roku, jako Kierownik Dziełu Technicznego, a od 2021 roku – Kanclerz.

 

Halina Marcisz Kwestor PWSZ

mgr Halina Marcisz
Kwestor

 

Absolwentka Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku ekonomia.

Od 2001 roku związana zawodowo z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu. Zatrudniona początkowo na stanowisku samodzielna księgowa, a następnie jako specjalista w Zespole ds. Płacowych.

Podnosiła swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach branżowych. Posiada Certyfikat Księgowy potwierdzający kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez ministra finansów.

Od 1 października 2011 roku pełni funkcję Kwestora oraz kieruje i nadzoruje pracę Działu Finansowo-Płacowego.

Zaangażowanie w działalność Uczelni: w latach 2007 - 2011 senator Uczelni oraz członek Senackiej Komisji ds. Pracowniczych, a także przedstawiciel Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W roku 2020 ponownie wybrana na senatora Uczelni na kadencję 2020 - 2024. 

Za swoją działalność wyróżniona przez Prezydenta RP Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz nagrodami rektora. Charakteryzuje się dobrą znajomością obowiązujących regulacji prawnych, co zdecydowanie usprawnia prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowo – księgowej Uczelni.