Rektor Mariusz Cygnar

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS
Rektor ANS

 

Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu, która jest dla niego pierwszym i jedynym miejscem pracy, jest związany od 2002 roku. W latach 2003-2011 pełnił funkcję Prorektora ds. studenckich i kształcenia, zaś funkcję Rektora objął z dniem 1 września 2015 r. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, gdzie obronił pracę doktorską. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn na podstawie decyzji Rady Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej uzyskał w 2014 roku. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z konstrukcją konwencjonalnych i niekonwencjonalnych maszyn cieplnych i układów napędowych, w szczególności: tłokowych silników spalinowych, układów zasilania oraz napędów hybrydowych. Ponadto przedmiotem jego badań naukowych jest zastosowanie komputerowych systemów wspomagania projektowania (CAD), wytwarzania (CAM), szybkiego prototypowania (RP) oraz inżynierii odwrotnej (RE) w różnych dziedzinach nauki i techniki. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unię Europejską.

Jest autorem i współautorem kilku monografii oraz ponad 100 artykułów naukowo-badawczych, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych w kraju oraz zagranicą. Jako nauczyciel akademicki był promotorem ponad stu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Koordynuje także prace inżynierskie w partnerskich przedsiębiorstwach o profilu przemysłowym i technicznym na Sądecczyźnie. Doceniany przed studentów, czego dowodem mogą być wyróżnienia Belfra Instytutu Technicznego przyznawane mu kilkukrotnie przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów.

 

 

Prorektor Józef Ciuła

 dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS
Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

 

Doktor habilitowany inżynier w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Politechniki Krakowskiej w Krakowie, a także Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie ukończył studia doktoranckie, uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego.

Związany z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu od 2015 roku, aktualnie zatrudniony jako pracownik badawczo-dydaktyczny na stanowisku profesora uczelni. Jest autorem publikacji naukowych rejestrowanych w międzynarodowym systemie ORCID, indeksowanych w bazach Web of Science oraz SCOPUS. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, wynikające z zatrudnienia w przemyśle, a obejmujące uczestnictwo w projektach B+R, skutkujących implementacją rozwiązań będących wynikiem badań przemysłowych i prac rozwojowych. Jest ekspertem na poziomie krajowym w zakresie oceny projektów aplikacyjnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Główne obszary badań naukowych dotyczą efektywności wytwarzania energii, transformacji energetycznej opartej o źródła odnawialne, wodór, paliwa jądrowe oraz inżynierię środowiska w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym dla odpadów komunalnych i gospodarki wodno-ściekowej.

 

 

Prorektor Halina Potok

  dr Halina Potok
Prorektor
ds. studenckich i kształcenia

 

Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalistka w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz pielęgniarstwa rodzinnego. Związana z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu od 2004 roku jako wykładowca w Instytucie Zdrowia.
Zaangażowanie w działalność Uczelni: wspieranie organizacji kształcenia na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne, w latach 2007-2011 senator PWSZ w Nowym Sączu, w latach 2011-2015 członek senackiej Komisji Regulaminowo-Statutowej, Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Komisji Socjalnej.

Za działalność naukową i dydaktyczną została wyróżniania przez Prezydenta RP Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, nagrodami Rektora oraz tytułem Belfra Instytutu Zdrowia przyznawanym przez studentów. Aktywnie uczestniczyła w wymianie międzynarodowej realizowanej w ramach programu Erasmus m.in. w Norwegii i na Słowacji.

Główne obszary zainteresowań naukowych obejmują medycynę, jakość życia oraz zagadnienia z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

 

Rafał Góra - Kanclerz PWSZ 

mgr inż. Rafał Góra
Kanclerz

 

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukaszewicza na kierunku inżynieria środowiskowa, studia podyplomowe – „Termomodernizacja i odnawialne źródła energii”.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także energetyczne i elektryczne (dozór i eksploatacja).

Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową związany od 2017 roku, jako Kierownik Dziełu Technicznego, a od 2021 roku – Kanclerz.

 

Halina Marcisz Kwestor PWSZ

mgr Halina Marcisz
Kwestor

 

Absolwentka Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku ekonomia.

Od 2001 roku związana zawodowo z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu. Zatrudniona początkowo na stanowisku samodzielna księgowa, a następnie jako specjalista w Zespole ds. Płacowych.

Podnosiła swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach i kursach branżowych. Posiada Certyfikat Księgowy potwierdzający kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych nadany przez ministra finansów.

Od 1 października 2011 roku pełni funkcję Kwestora oraz kieruje i nadzoruje pracę Działu Finansowo-Płacowego.

Zaangażowanie w działalność Uczelni: w latach 2007 - 2011 senator Uczelni oraz członek Senackiej Komisji ds. Pracowniczych, a także przedstawiciel Komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W roku 2020 ponownie wybrana na senatora Uczelni na kadencję 2020 - 2024. 

Za swoją działalność wyróżniona przez Prezydenta RP Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz nagrodami rektora. Charakteryzuje się dobrą znajomością obowiązujących regulacji prawnych, co zdecydowanie usprawnia prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowo – księgowej Uczelni.