Biorąc pod uwagę konieczność dialogu i dyskusji na temat systemu zapewniania jakości kształcenia w ANS w Nowym Sączu, tak by był on doskonalony i służył realnej poprawie jakości kształcenia, poniżej zawarte są najczęściej pojawiające się pytania oraz odpowiedzi dotyczące wdrażanych rozwiązań. Przedstawienie toczącej się dyskusji ma pomóc w rozwiewaniu wątpliwości oraz eliminowaniu nieporozumień w drodze dialogu opartego na przesłankach merytorycznych i wzajemnym poszanowaniu zgodnie z najlepszymi tradycjami akademickimi.

 

Dlaczego Uczelnia wdraża USZJK?

Kluczowym celem wdrażania i doskonalenia systemu zapewniania jakości kształcenia jest dobro studenta, tj. stworzenie mu jak najlepszych warunków dla rozwoju swej osobowości oraz zwiększenie szans rozwoju zawodowego. 

Czy USZJK wpłynie na poprawę jakości kształcenia?

Biorąc pod uwagę, że ostatecznie jakość tworzą ludzie, w szczególności relacja nauczyciel - student, system zapewniania jakości kształcenia pełni rolę służebną, organizacyjną i wspierającą. Oznacza to, że nauczyciele troszczący się o swój warsztat pracy dydaktycznej w minimalnym stopniu „odczuwają” działanie systemu i związane z nim obowiązki biurokratyczne.

Dlaczego zbierane są różne dane dotyczące procesu kształcenia?

Gromadzenie różnych danych związanych z jakością kształcenia ma na celu ich analizę oraz wyciąganie praktycznych wniosków. Poprawne działanie USZJK oznacza konieczność dokonywania zmian w przypadku zidentyfikowania słabych stron jakości kształcenia w naszej Uczelni. Należy wyraźnie zaznaczyć, że system nie służy kontroli, lecz diagnozowaniu i poprawianiu naszych niedoskonałości.

Dlaczego należy sprawdzać i oceniać stopień osiągnięcia wszystkich efektów uczenia się?

Należy przypomnieć, że warunkiem ukończenia przez studenta studiów jest osiągniecie wszystkich efektów uczenia się. Efekty uczenia się są obietnicą daną kandydatom na studia jakiej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabędą kończąc studia. System jakości kształcenia nie ma nic wspólnego z definiowaniem efektów uczenia się, natomiast zachęca do zastanawiania się nad ich ewentualną korektą. 

Dlaczego nauczyciel zobowiązany jest do dokumentowania osiąganych przez studentów efektów uczenia się?

Koncepcja efektów uczenia się oznacza, że Uczelnia otrzymała w ten sposób szeroką autonomię w zakresie tworzenia programów studiów. Realizacja programu studiów przez studenta wymaga od niego osiągnięcia wszystkich założonych efektów uczenia się. Dokumentowanie efektów uczenia się pozwala na badanie poprawności procesu dydaktycznego, w szczególności adekwatności metod weryfikacji osiągnięć studentów. Należy także zaznaczyć, że dokumentowane efekty uczenia się są przedmiotem badań Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Dlaczego nauczyciele są oceniani przez studentów?

Opinia studentów daje nauczycielowi informację zwrotną, którą może uwzględnić w doskonaleniu swych kompetencji dydaktycznych. Wykorzystanie uzyskanej oceny zależy przede wszystkim od postawy nauczyciela. Informacja zwrotna od studentów to przede wszystkim szansa na zidentyfikowanie obszarów, nad którymi nauczyciel powinien szczególnie pracować. Ankietyzacja, mimo pewnych niedoskonałości, stanowi także źródło wiedzy dla władz wydziałów i Uczelni, które jest wykorzystywane w prowadzeniu polityki kadrowej. 

Dlaczego nauczyciel musi cyklicznie aktualizować karty zajęć?

Aktualizowanie kart zajęć ma na celu doskonalenie procesu dydaktycznego. Nauczyciel powinien prowadzić swoistą autorefleksję w zakresie prowadzonych zajęć i dokonywać korekt w zakresie treści kształcenia, metod dydaktycznych, literatury oraz sposobów sprawdzania osiągania przez studentów efektów uczenia się. Karty zajęć stanowią także swego rodzaju kontrakt nauczyciela ze studentami w zakresie tego co będzie realizowane na zajęciach oraz jak zaliczane.

Czy można zgłosić propozycję zmian służących poprawie jakości kształcenia?

USZJK opiera się na założeniu, że zawsze można poprawiać elementy rzutujące na jakość kształcenia. Dlatego stworzono sformalizowaną możliwość składania propozycji dotyczących poprawy jakości kształcenia w wydziale. Wszystkie propozycje są corocznie przedmiotem analizy przez Wydziałowe Komisje ds. jakości kształcenia oraz Radę Wydziału, która może zaproponować lub wdrożyć określone rozwiązania.