EWALUACJA JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

PODSTAWA PRAWNA:

 • USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm., (art. 265)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej Poz. 392 (z późniejszymi zmianami)

Ewaluacja, to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Ewaluacja jest prowadzona co 4 lata, w obrębie dyscyplin naukowych i artystycznych. Kolejny okres ewaluacji będzie dotyczył lat 2022-2025. W wyniku przeprowadzonej oceny ewaluacyjnej uczelnie uzyskują kategorie naukowe (A+, A, B+, B, C) w ocenianych dyscyplinach, co umożliwia ubieganie się o środki finansowe na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego.

Ewaluację przeprowadza się w ramach dyscypliny w podmiocie zatrudniającym według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie.

 

Podstawowymi kryteriami ewaluacji są:

1) poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności;

2) efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych;

3) wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

 

Dla różnych dziedzin wiedzy przyjęto różne wagi poszczególnych kryteriów oceny.

 

Dziedzina nauk

Waga

Kryterium I

Kryterium II

Kryterium III

Nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki teologiczne

70

10

20

Nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu

60

20

20

Nauki inżynieryjne i techniczne, nauki rolnicze

50

35

15

Dyscypliny artystyczne

80

-

20

 

Kryterium I

W ocenie poziomu naukowego prowadzonej działalności uwzględnia się:

 • artykuły opublikowane w czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, zamieszczonych w wykazach opublikowanych przez MEN;
 • monografie naukowe wydane przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw sporządzonym przez MEN, rozdziały w takich monografiach i ich redakcję;
 • artykuły i monografie naukowe (także rozdziały w monografiach i ich redakcję) niezamieszczone w wykazach;
 • przyznane patenty na wynalazki prawa ochronne na wzory użytkowe.

Ocena tego kryterium na charakter parametryczny.


Oficjalne wykazy czasopism, konferencji i wydawców monografii naukowych

W ocenie działalności artystycznej w ramach kryterium I dokonywana jest ocena ekspercka, w której brane są pod uwagę:

 • indywidualne, autorskie wystawy dorobku artystycznego;
 • udział w wystawach zbiorowych;
 • autorstwa dzieł plastycznych lub projektów artystycznych;
 • udział w jury konkursów i festiwali;
 • pełnienie funkcji kuratora wystawy, projektu artystycznego lub innego wydarzenia artystycznego;
 • autorstwo publikacji z zakresu sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki (w tym rozdziału w publikacji wieloautorskiej).

 

Kryterium II

Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych mierzy się przychodami uczelni z tytułu:

 • projektów badawczych finansowanych w trybie konkursowym (konkursy międzynarodowe, w tym finansowane przez UE; konkursy finansowane przez NCN, NCBR, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, NAWA);
 • komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami;
 • usług badawczych świadczonych na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Uwaga: W przypadku oceny działalności artystycznej to kryterium nie jest brane pod uwagę.

 

Kryterium III

Ocena wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki jest oceną ekspercką. Przeprowadza się ją na podstawie opisów związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności w zakresie twórczości artystycznej a:

 • gospodarką;
 • funkcjonowaniem administracji publicznej;
 • ochroną zdrowia;
 • kulturą i sztuką;
 • ochroną środowiska; naturalnego;
 • bezpieczeństwem i obronnością państwa;
 • innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.

 

Więcej informacji na temat ewaluacji jakości działalności naukowej  na stronie MNiSW

oraz Komisji Ewaluacji Nauki  https://www.gov.pl/web/nauka/komisja-ewaluacji-nauki

 

Przydatne materiały:

Kurs Navoica