Świadczenia dla studentów

WYKAZ DOKUMENTÓW DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 1a – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 1b – wniosek dla studentów DRUGIEGO STOPNIA na Wydziale Nauk Inżynieryjnych o kontynuowanie w semestrze letnim wypłat stypendium socjalnego, przyznanego w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na studiach pierwszego stopnia

Załącznik nr 1c – wniosek dla studentów DRUGIEGO STOPNIA na Wydziale Nauk Inżynieryjnych o kontynuowanie w semestrze letnim wypłat stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, przyznanego w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 na studiach pierwszego stopnia

Załącznik nr 2 – wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

Załącznik nr 2a – oświadczenie studenta lub członka rodziny studenta o nieuzyskiwaniu określonych dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

Załącznik nr 3 – oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym przyznane zostało świadczenie

Załącznik nr 4* – oświadczenie studenta o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny studenta

Załącznik nr 4a – oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będącego obywatelem Ukrainy

Załącznik nr 5 – wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2022/2023

Kwestionariusz rejestracyjny dla Studentów Niepełnosprawnych studiujących w ANS Nowy Sącz (nieobowiązkowy)

Załącznik nr 6 – wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 7 – wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2022/2023

Załącznik nr 8 – informacja o numerze konta bankowego (wypełnia każdy student 1 roku studiów!!!)

 *W przypadku dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym – przy wypełnianiu dochodu w Załączniku nr 4, proszę skorzystać z tabel podanych na stronie internetowej: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20230000775/O/M20230775.pdf

WNIOSEK do OPS o wydanie zaświadczenia o korzystaniu w roku 2023 ze świadczeń z pomocy społecznej

OŚWIADCZENIE dla studentów 1 roku studiów drugiego stopnia na Wydziale Nauk Inżynieryjnych o niepobieraniu w miesiącu lutym 2024 r. świadczeń dla studentów

OŚWIADCZENIE

 

 

INNE DRUKI

 

wniosek - rezygnacja z kontynuowania studiów


wniosek o przedłużenie sesji egzaminacyjnej


wniosek o przyjęcie na studia w drodze przeniesienia z innej uczelni


wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej


wniosek o wpis warunkowy z długiem kredytowym


wniosek o powtarzanie zajęć (przedmiotu)


wniosek o powtarzanie semestru


wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie studiów wg indywidualnej organizacji studiów


wniosek o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej


wniosek o udzielenie urlopu


wniosek o wznowienie studiów


wniosek o wyrażenie zgody na udział w zajęciach dydaktycznych nieobjętych programem studiów


wniosek o zmianę formy studiów


wniosek o zmianę kierunku studiów w ramach instytutu


wniosek o zmianę kierunku studiów w ramach uczelni


wniosek o zwolnienie z praktyki zawodowej


wniosek o obniżenie opłaty za powtarzanie zajęć/semestru


oświadczenie o zmianie danych osobowych


wniosek o wydanie skierowania na wyjazd studenta

wniosek o przyznanie dotacji na wyjazd studenta