List jubileuszowy JM Rektora

Drodzy Studenci, Pracownicy i Absolwenci naszej Uczelni,

Rok akademicki 2017/18 będzie rokiem szczególnym. Uczelnia świętuje w tym roku swoje 20-lecie.

Obchodom roku jubileuszowego towarzyszyć będzie szereg interesujących wydarzeń. Między innymi: konferencje naukowe, sympozja, wystawy artystyczne. Kulminacyjne uroczystości zostaną zorganizowane w dniu 15 czerwca 2018 roku, w przeddzień podpisania decyzji o utworzeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Warto przypomnieć, iż 10 września 1997 r. roku sygnatariusze powołania PWSZ w Nowym Sączu: Wojewoda Nowosądecki – Marek Oleksiński, Prezydent Miasta – Andrzej Czerwiński, Przewodniczący Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych – Rudolf Borusiewicz oraz Przewodniczący Sejmiku Samorządu Wojewódzkiego – Edward Paszek złożyli w Ministerstwie Edukacji Narodowej wniosek o utworzenie w Nowym Sączu uczelni publicznej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Uczelnia rozpoczęła swoją działalność 1 października 1998 roku, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, podpisanego przez Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka (Dz.U. Nr 76, poz. 499).

Powstały wówczas trzy instytuty:

· Instytut Ekonomiczny ze specjalnościami: administracja i finanse sektora publicznego, ekonomika turystyki;

· Instytut Języków Obcych na bazie Nauczycielskiego Kolegium Językowego ze specjalnościami: nauczanie języka angielskiego, nauczanie języka niemieckiego;

· Instytut Pedagogiczny na bazie Kolegium Nauczycielskiego ze specjalnościami: edukacja fizyczno-informatyczna, edukacja matematyczno-informatyczna, matematyka z wychowaniem fizycznym, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

W roku akademickim 1998/1999 studia licencjackie rozpoczęło w ramach 8 specjalności kształcenia 458 studentów. Dzisiaj w sześciu instytutach, kształcimy 3448 studentów na 12 kierunkach kształcenia, a mury tej Uczelni opuściło dotąd 16.600 absolwentów studiów I i II stopnia oraz 2646 słuchaczy studiów podyplomowych.

Jak widać, w okresie minionych lat Uczelnia intensywnie się rozwijała w różnych obszarach swojego funkcjonowania: zarówno w zakresie oferty edukacyjnej, wzrostu liczby studentów, rozwoju naukowego własnej kadry dydaktycznej, współpracy ze środowiskiem zewnętrznym oraz w zakresie rozwoju bazy lokalowej. Uzyskane efekty są dziełem wielu wybitnych nauczycieli akademickich, kadry kierowniczej i administracyjnej, a także studentów. Nie sposób tu nie wspomnieć rektora prof. dra hab. inż. Zbigniewa Ślipka oraz nieżyjących już: pierwszego rektora tej Uczelni – prof. dra hab. Andrzeja Bałandy oraz kanclerza Zbigniewa Zielińskiego. To dzięki ich mądrości, roztropności i aktywności Uczelnia ciągle się rozwijała i „ukorzeniała” na Ziemi Sądeckiej.

Szanowni Państwo,

nie da się, w tych krótkich słowach odnotować wszystkich faktów z 20-letniej historii naszej Uczelni. Wierzę, że Rok Jubileuszowy będzie okazją do bardziej szczegółowych podsumowań dotychczasowego dorobku, uhonorowania osób szczególnie zasłużonych, wytyczenia dalszych kierunków rozwoju.

Wierzę także, że rok ten stanie się świętem całej społeczności akademickiej. Serdecznie zapraszam do aktywnego świętowania w ramach przygotowanego programu obchodów jubileuszowych.

Rektor

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. nadzw.

 

 

RAMOWY PROGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZU:

„20 LAT PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU”

 

CENTRALNE UROCZYSTOŚCI UCZELNIANE

 1. Uroczysta inauguracja 20. go roku akademickiego, rozpoczynająca obchody roku jubileuszowego.
 2. Nadzwyczajne, otwarte posiedzenie Senatu i Konwentu – uroczystość główna, w przeddzień rocznicy podpisania przez Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka – rozporządzenia o utworzeniu PWSZ w Nowym Sączu. W trakcie posiedzenia miedzy innymi:
  1) nadanie imienia prof. dra hab. Andrzeja Bałandy – auli PWSZ, mieszczącej się w budynku Biblioteki;
  2) wręczenie odznaczeń państwowych, medali;
  3) wyróżnienie osób zasłużonych dla rozwoju Uczelni w 20.leciu jej działalności – honorową odznaką wraz z dyplomem „Zasłużony dla PWSZ w Nowym Sączu”;
  4) wystąpienia okolicznościowe,
  5) wystawa fotograficzna – „ 20 lat PWSZ w obiektywie”.
 3. Zakończenie obchodów jubileuszowych inauguracją roku akademickiego 2018/19.

 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE OBCHODOM ROKU JUBILEUSZOWEGO

       1. Konferencje naukowe, sympozja, projekty, wykłady:

         1) konferencje międzynarodowe:
             a) „Język w kulturze-kultura w języku”,
             b) „Wyzwania współczesnej edukacji”,
             c) „Sztuka wychowania”,
             d) „Współczesne kształcenie pedagogów – konferencja pedagogicznych, studenckich kół naukowych,

         2) konferencje ogólnopolskie:
             a) Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ),
             b) konferencja naukowa „Przemysł 4.0”, w tym posiedzenie Sekcji Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN,
             c) konferencja naukowa „Medycyna, ratownictwo medyczne w służbach mundurowych”,

         3) sympozja ogólnopolskie:
             a) sympozjum kół naukowych „Społeczeństwo XXI wieku – problemy i wyzwania”,
             b) III studencko – doktoranckie sympozjum turystyczne: „Turystyka XXI wieku – współczesne trendy, problemy i perspektywy rozwoju”,

         4) projekty:
             a) realizacja projektu pod hasłem: „Szukamy przyszłych olimpijczyków” (przeprowadzenie badań profilaktycznych wśród sądeckich dzieci
                – kwalifikacje kandydatów do uprawiania profesjonalnego sportu),
             b) realizacja projektu pod hasłem „Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na wybrane wskaźniki morfologiczne krwi u pracowników uczelni w różnym wieku”;
         5) wykłady: wykłady otwarte różnych specjalistów, między innymi z zakresu fizjoterapii i profilaktyki zdrowotnej.

      2. Wystawy:

         1) Nowosądecka Mała Galeria: wystawa prac artystycznych nauczycieli akademickich i studentów, kierunku „Edukacja artystyczna zakresie sztuk plastycznych”
             – pn. „Jubileusz 20.lecia PWSZ i 10.lecia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”;
         2) Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – wystawa poplenerowa studentów kierunku „Edukacja artystyczna;
         3) Galeria Epreuve D’Ariste (E/A) w budynku Biblioteki PWSZ:
             a) wystawa fotograficzna „ 20 lat PWSZ w obiektywie,
             b) wystawa artystycznych prac dyplomowych studentów kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych”,

         4) Inne:
             a) wystawa zabawek edukacyjnych,
             b) regionalny konkurs prac plastycznych dla uczniów i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
             c) powiatowy konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych o puchar Rektora,
             d) konkurs plastyczny dla dzieci powiatu nowosądeckiego „Pielęgniarka, ratownik medyczny w oczach dziecka” – wystawa pokonkursowa.

      3. Wydawnictwa:

         1) wydawnictwo jubileuszowe – monografia „XX lat PWSZ w Nowym Sączu” – opracowana przez zespół redakcyjny przy współudziale wszystkich jednostek organizacyjnych;
         2) publikacje naukowe, metodyczne nauczycieli akademickich.

      4. Koncerty:

         1) jubileuszowy koncert noworoczny – „Artyści dla Uczelni”;
         2) koncert Aleksandra Porzucka – nauczyciela akademickiego Instytutu Pedagogicznego;
         3) benefis Uczelni.

      5. Inne:

         1) jubileuszowe spotkanie integracyjne pracowników, emerytów, przyjaciół Uczelni;
         2) zjazdy absolwentów instytutów;
         3) 20. juwenalia;
         4) festiwal nauki;
         5) imprezy sportowe dla studentów, młodzieży i dzieci wg odrębnego harmonogramu – Instytut Kultury Fizycznej;
         6) rajd Instytutu Zdrowia o puchar Dyrektora Instytutu Zdrowia.