Biblioteka jest jednostką ogólnouczelnianą. Misją Biblioteki jest wspieranie procesu dydaktycznego i naukowo-badawczego Uczelni poprzez zapewnienie dostępu do źródeł informacji, niezbędnych do realizacji tych procesów, a także udział w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności studentów w zakresie wyszukiwania i korzystania z wszelkiego rodzaju potrzebnych informacji.

biblioteka1

Swoją misję Biblioteka wypełnia poprzez dążenie do realizacji następujących celów:

  • Sukcesywne powiększanie zbiorów w zakresie kierunków i specjalności prowadzonych w Uczelni oraz w zakresie indywidualnych zainteresowań studentów, w celu rozwijania ich wiedzy.
  • Sprawna i szybka informacja o zbiorach Biblioteki Uczelnianej poprzez katalog OPAC dostępny w sieci. Informacja o zbiorach dostępnych w innych bibliotekach oraz o różnego rodzaju zewnętrznych źródłach informacji.
  • Informacja o profesjonalnych źródłach informacji dostępnych poprzez sieć. Zapewnienie fachowej, miłej i pomocnej obsługi.
  • Zapewnienie czytelnikom wolnego dostępu do zbiorów bibliotecznych. Prowadzenie automatycznych wypożyczeń z możliwością elektronicznej rezerwacji poszukiwanych materiałów. Prowadzenie usług w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych.
  • Zapewnienie dostępności Biblioteki w godzinach dogodnych dla wszystkich studentów. Rozbudowanie systemu przysposobienia bibliotecznego dla studentów w celu ich lepszego przygotowania do korzystania z dostępnych w Bibliotece Uczelnianej i poza nią źródeł informacji.

biblioteka2012 2

Zbiory biblioteczne to przeszło 100 tysięcy woluminów zbiorów zwartych i zbiorów specjalnych oraz ponad 100 tytułów prenumerowanych czasopism. Zbiory związane są tematycznie z licznymi specjalnościami kształcenia w uczelni. Księgozbiór biblioteki oprócz literatury z zakresu przedmiotów nauczania obejmuje także literaturę uzupełniającą, która ułatwia pisanie prac dyplomowych, semestralnych i innych oraz służy indywidualnemu poszerzaniu wiedzy z wybranych dziedzin nauki. Pracownicy Biblioteki sporządzają z wybranych artykułów z czasopism naukowych "kartotekę zagadnieniową", co bardzo ułatwia czytelnikom poszukiwanie materiałów na wybrany temat, oszczędzając jednocześnie czas wyszukiwania.

Zasady funkcjonowania Biblioteki określa Regulamin Organizacyjny dostępny na stronie internetowej.

Czytelnicy mogą korzystać z Wirtualnej Biblioteki Nauki w ramach programu realizowanego z środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to zasoby licencyjne dostępne bezpłatnie dla wszystkich instytucji akademickich w kraju. W ramach tego programu Biblioteka posiada sieciowy dostęp do pełnych tekstów artykułów z wielu tysięcy czasopism naukowych. W ramach baz EBSCO licencja obejmuje pakiet podstawowy 15 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe rónych wydawców, książki, gazety i inne publikacje: Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate i Regional Business News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center oraz bazę zawierającą opisy leków: AHFS Consumer Medication Information. Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci mogą korzystać z tych źródeł nie tylko z komputerów uczelnianych, ale także z komputerów domowych.

W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju PWSZ do końca 2021 roku można korzystać z wielodziedzinowej bazy książek elektronicznych na platformie eBook Academic Collection (EBSCOhost).Ten stale poszerzany pakiet subskrypcji obejmuje bogaty wachlarz książek elektronicznych z różnych dziedzin o tematyce naukowej i stanowi solidne uzupełnienie każdego zbioru naukowego. Zakres informacji udostępnionych w ramach tego pakietu gwarantuje, że użytkownicy mają dostęp do informacji adekwatnych do ich potrzeb.

Biblioteka posiada dostęp do platformy Academica (cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych).

Studenci oraz pracownicy Uczelni mogą także korzystać z całodobowej czytelni online IBUK Libra - pierwszej i największej w Polsce czytelni online książek w języku polskim z zakresu humanistyki, nauk społecznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny i informatyki.

Biblioteka jest kompletnie zautomatyzowana i pracuje w zintegrowanym systemie bibliotecznym PROLIB. Posiada elektroniczny katalog, dostępny w sieci, automatyczny system wypożyczeń oraz możliwości zdalnej rezerwacji wybranych pozycji książkowych. Z poziomu katalogu każdy zarejestrowany czytelnik posiada możliwość sprawdzenia stanu swojego konta (listy wypożyczonych pozycji oraz terminu zwrotu), może także prolongować pożyczoną pozycję bez konieczności przyjścia do biblioteki. Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece otrzymują na swoje konta mailowe informacje przypominające o terminie zwrotu.

W Bibliotece funkcjonuje system Wypożyczeń Międzybibliotecznych, który umożliwia sprowadzenie dla pracowników naukowo-dydaktycznych wybranych pozycji, które znajdują się w zbiorach innych polskich bibliotek naukowych. Dotyczy to pozycji książkowych, których Biblioteka z różnych względów (wyczerpany nakład, starsze wydanie) nie może zakupić. Wielu pracowników korzysta z tej możliwości.

biblioteka komputery

Biblioteka dysponuje przestronnymi pomieszczeniami stwarzającymi odpowiednie warunki do pracy indywidualnej, stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu. Istnieje również możliwość korzystania z Internetu bezprzewodowego (WI-FI) oraz skanerów.

Godziny otwarcia Biblioteki dostosowane są do harmonogramu zajęć studentów stacjonarnych i niestacjonarnych. Biblioteka jest czynna także w soboty. Użytkownicy posiadają wolny dostęp do księgozbioru, z którego mogą korzystać na miejscu, co czyni bibliotekę miejscem przyjaznym i otwartym. Oprócz biblioteki centralnej funkcjonują dwie filie biblioteczne, w Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki oraz w Wydziale Nauk Humanistycznych.

  • Film o Bibliotece:

[Transkrypcja]

Misją biblioteki jest wspieranie procesu dydaktycznego i naukowo badawczego Uczelni poprzez zapewnienie dostępu do różnych źródeł informacji, a także przygotowanie studentów do zdobywania i przetworzenia informacji niezbędnych do osiągnięcia sukcesów w procesie kształcenia. Zbiory biblioteczne to ponad osiemdziesiąt tysięcy woluminów oraz przeszło 100 tytułów prenumerowanych czasopism, w tym kilkanaście obcojęzycznych. Zbiory związane są tematycznie z licznymi kierunkami oraz specjalnościami kształcenia uczelni. Księgozbiór oprócz literatury z zakresu przedmiotów nauczania obejmuje także literaturę uzupełniającą, która ułatwia pisanie prac dyplomowych, semestralnych i innych oraz służy do indywidualnego poszerzania wiedzy z wybranych dziedzin. Czytelnicy mogą korzystać z Wirtualnej Biblioteki Nauki w ramach programu realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to zasoby licencyjne dostępne bezpłatnie dla wszystkich instytucji akademickich w kraju. W ramach tego programu Biblioteka posiada sieciowy dostęp do pełnych tekstów artykułów z wielu tysięcy czasopism naukowych. Główną Siedzibą Biblioteki jest budynek przy Alei Wolności czterdzieści. Dysponuje on przestronnymi pomieszczeniami stwarzającymi odpowiednie warunki do pracy indywidualnej. Oprócz czytelni tradycyjnej Biblioteka posiada czytelnię komputerową i czasopism z czterdziestoma stanowiskami z dostępem do Internetu. Ponadto w czytelni można korzystać z Internetu bezprzewodowego Wi-Fi. Do dyspozycji użytkowników są także skanery. Dla osób niedowidzących Biblioteka udostępnia specjalny powiększalnik, który ułatwia korzystanie ze zbiorów. Dwa stanowiska przystosowane są dla osób na wózkach inwalidzkich. Biblioteka jest kompletnie zautomatyzowana i pracuje w zintegrowanym systemie bibliotecznym Prolib. Posiada elektroniczny katalog dostępny w sieci, automatyczny system wypożyczeń oraz możliwości zdalnej rezerwacji wybranych pozycji książkowych. Prolib M21 funkcjonuje w standardach obowiązujących w prestiżowych bibliotekach naukowych całego świata. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do harmonogramu zajęć studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych. Studenci mają ponadto możliwość korzystania z księgozbioru filii bibliotecznych w Instytucie Pedagogicznym i Instytucie Języków Obcych.