List jubileuszowy JM Rektora

Drodzy Studenci, Pracownicy i Absolwenci naszej Uczelni,

Początek roku akademickiego 2022/2023 ma szczególny wymiar dla społeczności akademickiej, po pierwsze dlatego, że od dnia 1 października bieżącego roku na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dziennik Ustaw pozycja 1396) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu zmieniła nazwę na Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Po drugie, Uczelnia świętuje w  tym roku swoje 25-lecie. Obchodom roku jubileuszowego towarzyszyć będzie szereg interesujących wydarzeń. Między innymi: konferencje naukowe, sympozja, wystawy artystyczne. Centralną uroczystością jubileuszu będzie nadzwyczajne posiedzenie Senatu i Rady Uczelni w dniu 16 czerwca 2023 roku w dzień 25. rocznicy podpisania Rozporządzenia Rady Ministrów o utworzeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (Dziennik Ustaw Nr 76, pozycja 499) 1 października 1998 roku Uczelnia rozpoczęła swoją działalność. Powstały wówczas trzy instytuty: Ekonomiczny, Języków Obcych, Pedagogiczny.

W roku akademickim 1998/1999 studia licencjackie rozpoczęło 458 studentów w ramach 8 specjalności kształcenia.

Dzisiaj w sześciu wydziałach, tj.:

 • Nauk Ekonomicznych,
 • Nauk Humanistycznych,
 • Nauk Społecznych i Sztuki,
 • Nauk Inżynieryjnych,
 • Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie,
 • Nauk o Zdrowiu,

kształcimy 3 123 studentów na 29 kierunkach studiów o profilu praktycznym:

 • 19 kierunkach na studiach pierwszego stopnia,
 • 8 kierunkach na studiach drugiego stopnia,
 • 2 kierunkach na jednolitych studiach magisterskich.

Mury naszej Uczelni opuściło dotąd 21 250 absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także 2 675 słuchaczy studiów podyplomowych.

Na przestrzeni minionych lat Uczelnia intensywnie się rozwijała w różnych obszarach swojego funkcjonowania zarówno w zakresie oferty kształcenia, wzrostu liczby studentów, rozwoju naukowego własnej kadry dydaktycznej, współpracy ze środowiskiem zewnętrznym oraz w zakresie rozwoju bazy lokalowej. Uzyskane efekty są dziełem wielu wybitnych nauczycieli akademickich, kadry kierowniczej i administracyjnej, a także studentów.

 

Szanowni Państwo,

Rok Jubileuszowy będzie świętem całej społeczności akademickiej. Szczególną okazją do dokonania dotychczasowego bilansu osiągnięć Uczelni, a w szczególności do podsumowania dorobku dydaktycznego i naukowego, przypomnienia wielu wybitnych pracowników i przyjaciół Uczelni, którzy przyczynili się do jej rozwoju, a także do nakreślenia kierunków i perspektyw dalszego jej funkcjonowania.

Serdecznie zapraszam do aktywnego świętowania w ramach przygotowanego programu obchodów jubileuszowych.

 

Rektor

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS

 

RAMOWY PROGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZU:

„25 LAT AKADEMII NAUK STOSOWANYCH W NOWYM SĄCZU”

 

CENTRALNE UROCZYSTOŚCI UCZELNIANE

 1. Uroczysta 25. jubileuszowa inauguracja roku akademickiego w dniu 3 października 2022 roku, rozpoczynająca obchody roku jubileuszowego.
 2. Centralne obchody 25. rocznicy utworzenia Uczelni w dniu 16 czerwca 2023 roku.

W programie uroczystości m.in.:

 • nadzwyczajne, otwarte posiedzenie Senatu i Rady Uczelni,
 • nadanie sztandaru ANS w Nowym Sączu,
 • wręczenie odznaczeń państwowych, medali,
 • wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla ANS”,
 • promocja wydawnictwa jubileuszowego,
 • wystąpienia okolicznościowe,
 • uroczysty koncert.
 1. Uroczysta 26. jubileuszowa inauguracja roku akademickiego w dniu 6 października 2023 roku, kończąca obchody roku jubileuszowego.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE OBCHODOM ROKU JUBILEUSZOWEGO

 1. Konferencje naukowe, sympozja, wykłady:
 • konferencje międzynarodowe:
 1. „Health literacy jako wyzwanie XXI. wieku” – 27-28 października 2022 roku,
 2. Międzynarodowa Konferencja Pedagogicznych Kół Naukowych „Praca pedagoga-wyzwania współczesności” – 8 grudnia 2022 roku,
 3. Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Naukowa MMKN'23 – 29-30 maja 2023 roku,
 4. „Umysł otwarty. Nowe przestrzenie nauki i sztuki" – 6 czerwca 2023 roku;
 • konferencje krajowe:
 1. Konferencja współorganizowana z KMP w Nowym Sączu nt. Bezpieczny region, bezpieczna rodzina. Oblicza przemocy domowej – diagnoza i zapobieganie” – 17 listopada 2022 roku,
 2. Konferencja naukowa dla nauczycieli wychowania fizycznego z Nowego Sącza – 17 marca 2023 roku,
 3. Konferencji metodyczna "Współczesne dylematy edukacji" – 22 marca 2023 roku,
 4. VIII Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) – 15-18 maja 2023 roku,
 5. Ogólnopolska sesja Kół Naukowych.

2. Sympozja ogólnopolskie:

 1. Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych „Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w świetle mega trendów światowej gospodarki”.

3. Projekty:

 1. Rozpoczęcie tworzenia historycznej gry komputerowej przez studentów kierunku Informatyka. Prezentacja fabuły i zarysu historycznej gry komputerowej: 3 marca 2023 roku Prezentacja gry komputerowej opracowanej przez studentów: 1 czerwca 2023 roku.

4. Wykłady – wykłady otwarte, panele dyskusyjne, spotkania autorskie:

 1. „Możliwości rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w oparciu o fundusze zewnętrzne w latach 2022-2027”,
 2. "Wiarygodność finansowa, co możesz zyskać?”,
 3. „Uprawnienia konsumentów przy zawieraniu umów na odległość” – ALLEGRO,
 4. „ZUS na skróty czyli ubezpieczenia społeczne w dobie informatyzacji”,
 5. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”,
 6. Profesorski panel dyskusyjny „Nowe przestrzenie nauki” – 24 listopada 2022 roku,
 7. Panel wykładów otwartych w Instytucie Technicznym – 12 stycznia 2023 roku:
 • Inspiracje biologiczne w projektowaniu oraz technologii maszyn i urządzeń,
 • Konwencjonalne i niekonwencjonalne technologie wytwarzania mikro i nano-elektro-mechanicznych systemów (MEMS  oraz NEMS),
 • Współczesne technologie wytwarzania przyrostowego w produkcji maszyn i urządzeń,
  Organy – instrument muzyczny czy urządzenie mechatroniczne.

5. Warsztaty:

 • Warsztaty fotograficzne oraz filmowe/tv i dźwiękowe dla potencjalnych kandydatów na kierunki PRiR  – 1 kwietnia 2023 roku;
 • Warsztaty dziennikarskie „dla Każdego” – 1 kwietnia 2023 roku;
 • „Gra o Przestrzeń” – Warsztaty Urbanistyczne;
 • Warsztaty artystyczno-projektowe dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 9 stycznia-10 lutego 2023 roku.
 1. Wystawy:
 • Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów oddział w Szymbarku – Wystawa jubileuszowa – 15 lat kształcenia artystyczno-projektowego w Uczelni, wystawa prac wykładowców kierunków artystyczno-projektowych i wybranych absolwentów – 1 marca-5 kwietnia 2023 roku;
 • Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu – Wystawa jubileuszowa: "Obecność" – 15 lat kształcenia artystyczno-projektowego w Uczelni, wystawa prac wykładowców kierunków artystyczno-projektowych i wybranych dyplomów absolwentów PWSZ – 14 kwietnia - 15 maja 2023 roku;
 • Galeria Epreuve D’Ariste (E/A) w budynku Biblioteki – Wystawy absolwentów Edukacji artystycznej oraz artystów związanych z Nowym Sączem wraz ze spotkaniami autorskimi – 21 października 2022 roku.

7. Inne:

 • Produkcja promocji wizualnej i dźwiękowej IP przez studentów związanych z Kołem Naukowym PIQTOGRAM – maj/czerwiec 2023 roku;
 • „Między kamieniem a strzechą… czyli papuaska historia ocalenia” – spotkanie z podróżnikiem Stefanem Czernieckim – 28 listopada 2022 roku, godz. 12.00;
 • Spotkanie autorskie z Profesorem Michałem Rusinkiem – pisarzem i literaturoznawcą, byłym sekretarzem Wisławy Szymborskiej – 15 maja 2023 roku;
 • Dzień inżyniera w IT– połączony z wystawą prac studentów oraz z dyskusją moderowaną, Spotkanie z absolwentami, którzy odnieśli sukces, zaproszenie SIMP, Wystawa prac/projektów studentów Wydziału Nauk Inżynieryjnych – przy okazji Dnia Inżyniera. Pasje inżyniera i nie tylko – 3 marca 2023 roku;
 • Akademickie Mistrzostwa Nowego Sącza w pływaniu – 21 kwietnia 2023 roku;
 • Wampiriada „25 litrów krwi na 25 lecie Uczelni”;
 • Jubileuszowy Wojewódzki Konkurs Lingwistyczny DUET, etap szkolny: 10 stycznia 2023 roku, etap międzyszkolny: 21 lutego 2023 roku – pisemny, 3 marca 2023 roku – ustny;
 • Noworoczny turniej piłkarski o puchar Rektora dla dzieci z klubów sportowych – 13 stycznia 2023 roku;
 • Jubileuszowy konkurs ortograficzny dla uczniów klas III – 21 lutego 2023 roku;
 • Juwenalia – 20-21 maja 2023 roku;
 • „Pejzaż sądecki" – jubileuszowy międzypowiatowy konkurs plastyczny dla uczniów wszystkich szkół i osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych terenu Sądecczyzny i powiatów ościennych –1-30 czerwca 2023 roku;
 • Zawody sportowe dla dzieci młodzieży sądeckich szkół (turniej piłkarski, turniej koszykówki, turniej siatkówki, zawody lekkoatletyczne) – 24 maja 2023 roku;
 • Rajd szlakami Beskidu Sądeckiego – 25 maja 2023 roku;
 • Konkurs informatyczny dla uczniów – 1 czerwca 2023 roku;
 • Festiwal Nauk Stosowanych – 2 czerwca 2023 roku;

8. Wydawnictwa:

 • wydawnictwo jubileuszowe – monografia „XXV lat ANS w Nowym Sączu” – opracowana przez zespół redakcyjny przy współudziale wszystkich jednostek organizacyjnych;
 • wydanie jubileuszowe czasopisma „Eruditio et Ars” (numer 5) – październik 2022; „Eruditio et Ars” (numer 6) – kwiecień 2023 roku;
 • publikacje naukowe, metodyczne nauczycieli akademickich.