Program Erasmus+

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu na lata 2014-2020 została zakończona. Obecnie rozpoczęła się kolejna edycja programu na lata 2021-2027.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”.

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W Programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

  • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej.

 

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia do uczelni zagranicznej, z którą ANS współpracuje w ramach zawartej umowy bilateralnej.

Łączny czas pobytu na stypendium (zarówno na studiach, jak i na praktyce) w ramach programu Erasmus+ wynosi maksymalnie 12 miesięcy (w trakcie studiów I stopnia) lub 24 miesiące (w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich). Jest to tzw. „kapitał mobilności”, do którego wlicza się udział w programie Erasmus+, LLP Erasmus oraz Erasmus Mundus.

Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, tj. 90 dni. Studentom jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na stronie http://erasmusplus.org.pl/