1200x300.v2 px ans aplikuj

 

 

Wysokość opłaty wnoszonej w roku akademickim 2023/2024 przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia do Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu wynosi:

1) 150 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku: Graphic design i technologie wizualne,

2) 100 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Wychowanie fizyczne oraz na jednolite studia magisterskie na kierunku: Fizjoterapia, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;

3) 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki.

 

W przypadku rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów opłatę rekrutacyjną należy uiścić na każdy kierunek oddzielnie.

Druk przelewu jest generowany automatycznie po wypełnieniu elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

Opłatę rekrutacyjną można również uiścić na numer konta bankowego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

 

Bank Gospodarki Krajowej Region Małopolski, ul. Promienistych 1, 31-381 Kraków

88 1130 1150 0012 1289 3420 0006

 

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi wyłącznie w następujących przypadkach:

  • nieuruchomienia kierunku;
  • podwójnego wniesienia opłaty za ten sam kierunek w ramach jednego postępowania rekrutacyjnego;
  • w sytuacji, gdy wydano w stosunku do kandydata ostateczną i prawomocną decyzję o odmowie przyjęcia na studia z uwagi na brak spełnienia kryteriów koniecznych do podjęcia studiów, dotyczących zakresu dyscyplin kwalifikujących do przyjęcia na studia określonych w Uchwale Nr 19/2022, Uchwale Nr 67/2022.

 

Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, zaopiniowany przez przedstawiciela Komisji Rekrutacyjnej z ramienia Instytutu w którym prowadzony jest dany kierunek studiów, zawierający dane kontaktowe kandydata oraz numer konta bankowego, na które ma być zwrócona opłata rekrutacyjna. Do własnoręcznie podpisanego wniosku, kandydat dołącza potwierdzenie wpłaty.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej należy złożyć w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia pierwszego semestru studiów.

Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej