OGŁOSZENIE dla studentów otrzymujących równocześnie stypendium socjalne i rektora

Uwaga Studenci!

Konta w usłudze Microsoft 365 dla studentów pierwszego roku będą dostępne od 2 października 2023 r.

Proszę zapoznać się z Instrukcją korzystania z aplikacji Microsoft TEAMS:

Instrukcja korzystania z aplikacji Microsoft TEAMS

oraz Regulaminem korzystania z darmowej usługi „Microsoft Office 365 A1” w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu:

https://bip.malopolska.pl/api/files/2357995

Konto w Platformie edukacyjnej Moodle tworzy się dla studenta w momencie wygenerowania pierwszego kursu dla jego grupy przez prowadzącego zajęcia.

Dane logowania do Moodle (login i hasło) są takie same jak do Wirtualnego Dziekanatu.

Instrukcja korzystania z Platformy edukacyjnej Moodle

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

PKO Bank Polski S.A.,

Bank PEKAO S.A.,

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

 

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

  1. oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu studenta i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku,
  2. oświadczenie o liczbie członków rodziny studenta,
  3. zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia,
  4. dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2023/2024 maksymalny miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 3 500,00 zł (kwota netto).

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni. O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia.

Szczegółowe informacje:

Art. 98–103 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Akt prawny (sejm.gov.pl)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich – D20182468.pdf (sejm.gov.pl)

Informacje na stronie ministerstwa – Kredyty studenckie – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało broszurę informacyjną skierowaną do studentów, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania.

Bliższe informacje patrz: broszura

Zapraszamy studentów, członków Klubu AZS oraz pracowników do korzystania z pływalni.

Godziny otwarcia