BLENDED    INTENSIVE    PROGRAMMES    –    MIESZANE    KURSY INTENSYWNE (BIP) to  krótkie,  intensywne  programy  polegające  na  połączeniu   mobilności  fizycznej  i wirtualnej ułatwiającej pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy.

Blended mobility = mobilność fizyczna + mobilność wirtualna

BIP-y powinny zapewniać wartość dodaną w porównaniu z istniejącymi programami lub kursami poprzez włączenie zagadnień składających się z treści specjalistycznych, które nie są nauczane/oferowane w ramach standardowych programów. Uczestnicy muszą mieć zapewniony dostęp do nowych perspektyw w danym obszarze. BIP powinien zatem charakteryzować się unikatowym programem, który urozmaici istniejące kursy na uczelniach partnerskich i uczelni go organizującej.

Przez zapewnienie nowych i bardziej elastycznych formatów łączących mobilność fizyczną i wirtualną, mieszane programy intensywne mają na celu dotarcie do studentów z różnych kierunków i cykli studiów.

Mieszane Kursy Intensywne BIP mogą być organizowane w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia dla studentów i pracowników. BIP musi być związany ze szkoleniem i kształceniem, a nie badaniami.

 

Podczas mieszanych programów intensywnych grupy studentów / pracowników będą podejmować krótkotrwałą mobilność fizyczną za granicą  połączoną z obowiązkowym komponentem wirtualnym.

Komponent  wirtualny  musi  zapewnić  osobom  uczącym  się  przestrzeń  do  wspólnej i jednoczesnej pracy on-line nad konkretnymi zadaniami, które stanowią część mieszanego programu intensywnego.

 

 

Nabór zgłoszeń o organizacji BIP na danym Wydziale prowadzony jest przez Dział nauki i rozwoju, zajmujący się realizacją umów w ramach Programu Erasmus+.

Zapraszamy do kontaktu nauczycieli akademickich, którzy we współpracy ze swoimi partnerami z uczelni zagranicznych podejmą się zadania organizacji BIP na swoim Wydziale.

 

BIP dla studentów:

  • W przygotowaniu BIP muszą brać udział co najmniej trzy uczelnie z trzech krajów programu (kraje UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein, Republika Macedonii Pół- nocnej, Republika Turcji i Republika Serbii).

  • Program BIPu powinien być ustalony we współpracy partnerami (uczelniami partnerskimi) z minimum 2 różnych krajów poza Polską;

  • Minimalna liczba uczestników przyjeżdżających – 15 osób (maksymalna liczba uczestników - 20); Studenci ANS nie wliczają się do minimum.

  • Okres trwania mobilności fizycznej od 5 do 30 dni (sugerowany okres trwania mobilności fizycznej – 5 dni);

  • Obowiązkowy komponent mobilności wirtualnej (przed i/lub po mobilności fizycznej) np. przy użyciu MsTeams lub innych narzędzi i platform

  • Minimalna liczba punktów ECTS przyznanych studentowi za realizację BIP: 3

  • uczestnicy: studenci (I, II stopień studiów lub jednolite magisterskie)

 

ZASADY FINANSOWANIA

Studenci z uczelni partnerskich uczestniczący w BIP organizowanym przez ANS w Nowym Sączu przyjeżdżają do Polski na koszt uczelni wysyłającej – w ramach dofinansowania krótkoterminowych wyjazdów BIP.

Warunkiem organizacji i rozliczenia kursu Blended Intensive Programme jest udział minimum 15 studentów z zagranicy.

 

Pracownicy i studenci ANS chcący wziąć udział w BIP organizowanym przez instytucję zagraniczną powinni wcześniej zgłosić się do Działu nauki i rozwoju oraz złożyć wniosek aplikacyjny umożliwiający przyznanie im dofinansowania / stypendium z Programu Erasmus+. Dofinansowanie na wyjazd obliczane jest według określonych stawek dofinansowania dla danego kraju, do którego realizowany jest wyjazd.

 

Oferty kursów BIP są zamieszane na stronach uczelni, np.:

Portugalia Instituto Politécnico de Bragança