Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Dlaczego wdrażamy uczelniany system zapewniania jakości kształcenia?

 

 1. Ponieważ zależy nam na dobrze wykształconym absolwencie.
  Celem działań pracowników Uczelni jest wsparcie studenta w jego integralnym rozwoju, tak by miał nie tylko jak największe szanse odnalezienia się na rynku pracy, lecz także był usatysfakcjonowany z osiągniętego rozwoju i dobrze wykorzystanego czasu studiów. Należy także zauważyć, że zadowolony absolwent może być jednocześnie ambasadorem Uczelni.

 2. Ponieważ chcemy doskonalić ofertę dydaktyczną i być bardziej konkurencyjni oraz atrakcyjni dla kandydatów na studia.
  Jednym z efektów oddziaływania systemu zapewniania jakości kształcenia będzie wzmocnienie promocji Uczelni. Informowanie kandydatów na studia o ciągłej trosce i poprawianiu jakości kształcenia w ANS w Nowym Sączu może zaważyć o wyborze studiów w naszej Uczelni.

 3. Ponieważ chcemy dążyć do osiągnięcia jak najwyższej kultury jakości kształcenia.
  Takie dążenie przejawiać się będzie w zrozumieniu istoty systemu jakości kształcenia nie jako mechanizmu kontroli, lecz jako wdrażania realnych działań służących rozwojowi Uczelni. Dlatego każda zidentyfikowana niedoskonałość procesu kształcenia traktowana być powinna jako szansa na rozwój. Natomiast czynności biurokratyczne, choć zabierają czas i budzą opór, powinny być traktowane jako wtórne wobec podejmowanych rzeczywistych praktyk na rzecz doskonalenia jakości kształcenia.

 4. Ponieważ chcemy rozwijać się naukowo oraz doskonalić swoje umiejętności dydaktyczne.
  Jakość kształcenia w największym stopniu zależy od człowieka. Wydaje się, że pracujący nad swoim rozwojem naukowym i dydaktycznym nauczyciel, myślący w kategoriach dobra studenta, nie potrzebuje systemu jakości kształcenia. Biorąc jednak pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne, zjawiska trudno przewidywalne, różnorodność wewnętrzną, zmieniający się skład osobowy kadry akademickiej, różne przyzwyczajenia i pojawiające się problemy, konieczne jest wprowadzenie skutecznych i zobiektywizowanych praktyk wspomagających działania na rzecz poprawy jakości kształcenia.

 5. Ponieważ chcemy dbać o dobro wspólne jakim jest nasza Uczelnia.
  Dbanie o dobro Uczelni jest obowiązkiem całej społeczności akademickiej. Ciągłe doskonalenie jakości kształcenia, szczególnie w dłuższej perspektywie, umocni pozycję ANS w Nowym Sączu na mapie uczelni nie tylko w regionie, lecz także w kraju.

 6. Ponieważ bez dobrze funkcjonującego systemu zapewniania jakości kształcenia nie mamy prawa prowadzić studiów.
  Z formalno-prawnego punktu widzenia warunkiem prowadzenia studiów jest efektywne funkcjonowanie systemu zapewniania jakości kształcenia. System ten jest między innymi przedmiotem kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a jego pozytywna ocena stanowi warunek dalszego istnienia naszej Uczelni.