Ustawa Prawo o szkolnictwie Wyższym i nauce, zwana także „Ustawą 2.0” lub „Konstytucją dla Nauki” weszła w życie 1 października 2018 r. Od tego dnia wszystkie uczelnie zostały zobowiązane do wprowadzenia zmian z niej wynikających w różnych obszarach życia akademickiego: organów Uczelni, struktury i organizacji, dydaktyki, zatrudniania pracowników itp.

W przypadku naszej Uczelni, zarówno Senat, jak i Rektor mają przedłużoną kadencję do 31 sierpnia 2020 r. Natomiast należy, najpóźniej w terminie do 30 czerwca 2019 roku, dokonać wyboru nowego organu Uczelni, jakim jest Rada Uczelni.

Najważniejszymi dokumentami, jakie społeczność akademicka musi wypracować i przyjąć w terminie do 1 października 2019 roku są Statut Uczelni, Regulamin Studiów.

Na tej stronie będą publikowane istotne akty prawne, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, służące wszystkim pracownikom i studentom do wprowadzania zmian wynikających z procesu wdrażania reformy systemu szkolnictwa wyższego.