Program Erasmus + umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) studentów oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W Programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

  • 27 państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej.

 

W ramach programu Erasmus+ studenci i absolwenci mogą się ubiegać o wyjazdy na praktyki do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji zagranicznej, z którą ANS zawiera w tym celu umowę międzyinstytucjonalną. Miejscem praktyki może być także polska placówka dyplomatyczna za granicą, pod warunkiem zachowania międzynarodowego charakteru mobilności.

Łączny czas pobytu na stypendium (zarówno na studiach, jak i na praktyce) w ramach programu Erasmus+ wynosi maksymalnie 12 miesięcy (w trakcie studiów I stopnia) lub 24 miesiące (w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich). Jest to tzw. „kapitał mobilności”, do którego wlicza się udział w programie Erasmus+, LLP Erasmus oraz Erasmus Mundus.

Minimalny czas pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące, tj. 60 dni. Zwykle rekrutacja kandydatów odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd, do terminu wskazanego przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus lub do momentu wyczerpania wolnych środków.

Student zazwyczaj samodzielnie poszukuje praktykodawcy, który zapewni mu stanowisko praktyki zgodne z kierunkiem studiów. Można korzystać także z ofert ogłaszanych przez przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus oraz ofert na portalu https://erasmusintern.org/

Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże
W programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ oraz na stronie http://erasmusplus.org.pl/