Rejestracja dorobku pracownika

Polska Bibliografia Naukowa to portal Ministerstwa Edukacji i Nauki gromadzący informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych. Stanowi on część Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Profil użytkownika PBN

 

ORCID (The Open Researcher and Contribution ID)  to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych. ORCID jest unikalnym identyfikatorem cyfrowym, dzięki któremu możliwe jest rozróżnienie autorów o tym samym nazwisku i odpowiednie przypisanie publikacji do osoby w bazach naukowych. Założenie konta w ORCID i stworzenie własnego identyfikatora jest całkowicie bezpłatne.

ORCIDinstrukcja rejestracji

GOOGLE SCHOLAR - jak dodać prace - poradnik

Pracownicy naukowi są zobowiązani założyć konta w systemach PBN i ORCID


Bazy bibliograficzne i narzędzia bibliometryczne

  • SCOPUS - produkowany przez Elsevier jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych. Na początku 2017 r. baza zawierała ponad 67 milionów rekordów bibliograficznych, w tym ponad 40 mln rekordów od 1996 roku, a ponadto ok. 28 milionów rekordów patentowych. W bazie indeksowane są także naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus .podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku.

 

  • Web of Science - interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań z ok. 33.000 czasopism, w tym ok. 24.000 bieżących, 60.000 książek, sprawozdań konferencyjnych i patentów.

 

  • SciVal (dodatek do SCOPUSA) - narzędzie, które służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus, umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.  Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier.

 

  • InCites (dodatek do Web of Science) - narzędzie, które służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne. Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science.

 WSKAŹNIKI BIBLIOMETRYCZNE

  • Wskaźnik Hirscha (h-index ) - to miernik wprowadzony w 2005 roku przez Jorgego Hirscha, mający za zadanie wykazywać znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora, charakteryzując jego całkowity dorobek (a nie tylko znaczenie jednej pracy, jak zwykły wskaźnik cytowań). Indeks h odzwierciedla dystrybucję cytowań publikacji określonego naukowca i liczbę jego najlepszych publikacji.

 

  • Impact Factor (IF) - wskaźnik prestiżu i oddziaływania czasopisma na środowisko naukowe, świadczący o częstości cytowania publikacji zamieszczonych w danym czasopiśmie.

 

  • CiteScore - wskaźnik umożliwiający określenie średniej cytowalności czasopism w bazie Scopus firmy Elsevier. CiteScore określa średnią liczbę cytowań otrzymanych w danym roku – odwołujących się do dokumentów opublikowanych w czasopiśmie w ostatnich 3 latach.

 

  • SNIP (Source Normalized Impact Paper) - wskaźnik wykorzystywany do opisywania czasopism zindeksowanych w bazie Scopus Jest to średnia liczba cytowań w ciągu ostatnich trzech lat, podzielonych przez całkowitą liczbę publikacji w ciągu ostatnich trzech lat. Przy jego wyliczaniu uwzględnia się jedynie trzy typy dokumentów: article, conference paper oraz review, łącznie z autocytowaniami.

 

  • SJR (Scimago Journal Rank) - wskaźnik określa średnią liczbę cytowań z ostatnich trzech lat podzielonych przez liczbę dokumentów zindeksowanych przez ten okres. Wartość cytowań jest modyfikowana w oparciu o wskaźnik SJR czasopism z których te cytowania pochodzą (im więcej cytowań z czasopism o wysokim wskaźniku SJR tym SJR danego tytułu będzie wyższy). Przy obliczaniu SJR brana jest pod uwagę również częstotliwość cytowania w danej kategorii naukowej – im jest większa tym wartości poszczególnych cytowań są niższe.

 EWALUACJA JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ – przewodnik

 

Oficjalne wykazy czasopism, konferencji i wydawców monografii naukowych (z przypisaną im liczbą punktów)


 Publikacje wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez Polską Akademię Nauk, w celu  promowania najwyższych standardów w działalności naukowej: