Wakacje po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej to najdłuższy i z pewnością najbardziej upragniony wypoczynek dla młodych ludzi, którzy przez całą wiosnę pochłonięci byli nauką i egzaminami maturalnymi. Gdy już wreszcie do rąk trafia upragnione świadectwo dojrzałości większość absolwentów natychmiast dostarcza je do uczelni wyższej, gdzie planuje kontynuować kształcenie. Wymogi rekrutacyjne uczelni wyższych generalnie są zbliżone, ale bywa, że w tej sytuacji pojawiają się wątpliwości. Przypomnijmy jak wygląda proces rejestracji i rekrutacji na przykładzie lokalnej uczelni, czyli PWSZ w Nowym Sączu.

Kandydat chcąc podjąć studia na jednym z trzynastu kierunków w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu w pierwszej kolejności dokonuje rejestracji w elektronicznym systemie rekrutacyjnym za pośrednictwem strony internetowej (https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja).

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów, który należy dostarczyć Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej w siedzibie Instytutu, prowadzącym wybrany przez kandydata kierunek studiów. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, miejsca ich przyjmowania oraz harmonogramy prac Komisji znajdują się na stronie internetowej Uczelni, w zakładce tematycznej REKRUTACJA.

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzona jest na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. W postępowaniu kwalifikacyjnym sumuje się punkty wynikające z zastosowania przeliczników do uzyskanych wyników egzaminu maturalnego z wyznaczonych przedmiotów, uwzględnianych podczas rekrutacji. W pierwszej kolejności, bez postępowania rekrutacyjnego, przyjmowani są laureaci oraz finaliści, określonych dla poszczególnych kierunków, olimpiad stopnia centralnego (informacja w zakładce REKRUTACJA /Akty prawne).

Na kierunkach wymagających od kandydatów szczególnych predyspozycji do odbywania studiów tj. Fizjoterapia, Wychowanie fizyczne, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Matematyka – specjalność nauczycielska, Pedagogika – specjalności nauczycielskie, przeprowadza się dodatkowe egzaminy wstępne.

Rekrutację na studia drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, określonej w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię, która nadała tytuł zawodowy lub na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w trakcie studiów, wyliczonej przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną ze wszystkich ocen znajdujących się w indeksie studiów pierwszego stopnia - w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia o średniej arytmetycznej ocen.

Kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia wnoszą opłatę rekrutacyjną, której wysokość uzależniona jest od wybranego kierunku studiów. Bliższe informacje
w sprawie obowiązujących kwot opłaty rekrutacyjnej można znaleźć w zakładce REKRUTACJA/Opłata rekrutacyjna.

Jeszcze do około połowy września osoby niezdecydowane mogą dokonać rejestracji w ramach rekrutacji uzupełniającej na studia pierwszego oraz drugiego stopnia. Warto zauważyć, że w ofercie studiów sądeckiej PWSZ pojawiły się kolejne dwa kierunki na poziomie magisterskim, tj. Pielęgniarstwo i Pedagogika.

Kandydaci przyjęci na studia obowiązkowo potwierdzają podjęcie studiów w sekretariatach poszczególnych instytutów.
Kandydaci cudzoziemcy podejmują studia bez postępowania rekrutacyjnego – o przyjęciu decyduje Rektor Uczelni. Kandydat cudzoziemiec musi posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym studiowanie. Więcej informacji można uzyskać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, pod nr telefonu: 18 443 45 45 wew. 107, 108, 109.

 

Na zdjęciu poniżej: konferencja prasowa, od lewej: prof. dr hab. Zbigniew Ślipek - rektor Uczelni, Tomasz Zacłona - rzecznik prasowy

Na grafice poniżej zdjęcia: budynek Uczelni w kampusie IKF, "śnieżący" ekran telewizora i obok napisy: "PWSZ w Nowym Sączu czeka na studentów" - www.ntvsadecka.pl 3.07.2015 r.; Możliwe, że link który Cię tu doprowadził jest uszkodzony lub strona została zablokowana przez administratora

Tekst i zdjęcie poniżej z: https://sadeczanin.info/kultura-edukacja-religia/rejestracja-czy-rekrutacja-na-studia-w-pwsz

2015 28 07 2015 2 rekrutacja

2015 03 07 2015 pwsz czeka