Nowy kierunek na PWSZ. Posiedzenie Rady Rynku Pracy.

„Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw” to nowy kierunek, który znajdzie się w ofercie edukacyjnej sądeckiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Studia magisterskie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym zostaną uruchomione w roku akademickim 2016/2017.

Dyskusja nad nowym kierunkiem zdominowała ostatnie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza, które odbyło się 22 września w sądeckim ratuszu. Spotkanie poprowadziła Marta Mordarska Przewodnicząca Rady. Rada wydaje pozytywną opinię między innymi na podstawie charakterystyki rynku pracy dla absolwentów poszczególnych kierunków i uczelni. Charakterystykę dla absolwentów ekonomii przygotował Sądecki Urząd Pracy.

Nowy kernel 

PWSZ we wniosku o pozytywną opinię dla nowego kierunku argumentowała między innymi zapotrzebowaniem społecznym na tego rodzaju studia.

– Jest duże zainteresowanie absolwentów studiów licencjackich kontynuowaniem nauki na studiach II stopnia – mówił doc. dr Marek Reichel, prorektor PWSZ ds. nauki, rozwoju i współpracy. – W tej chwili część absolwentów studiów I stopnia musiała zarejestrować się w Sądeckim i powiatowym urzędzie pracy, bo na dalsze studia poza Nowym Sączem po prostu ich nie stać.

W programie studiów mają się znaleźć między innymi organizacja i zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz marketing i rynek. Program został przygotowany z punktu widzenia potrzeb pracodawców.

- Już na studiach I stopnia studenci uczą się na przykład poszukiwanej przez pracodawców umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych – przekonywał dr Reichel.

- Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uruchomienie nowego kierunku na sądeckiej uczelni. – Zapotrzebowanie na te studia zweryfikuje rynek – podsumował Jan First, członek Rady. – My możemy tylko życzyć szkole powodzenia.

Kolejnym punktem obrad było przesunięcie środków finansowych w niektórych programach aktywizacji zawodowej. Część programów cieszy się mniejszym niż zakładano zainteresowaniem pracodawców. W niektórych uzyskano oszczędności.

Z tego powodu Rada pozytywnie zaopiniowała przesunięcie środków tam, gdzie są bardziej potrzebne. Skorzystają z nich dwadzieścia cztery osoby bezrobotne, w formie dotacji na własny biznes, refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz umów o doprowadzenie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do zatrudnienia.

Teresa Połomska, zastępca dyrektora SUP przypomniała, że upływa termin zgłoszeń uczestnictwa w konkursie „Mój sposób na biznes” i poprosiła o jego rozpropagowanie wśród przedsiębiorców. Termin składania prac upływa 2 października. Wszystkie formularze oraz regulamin konkursu znajdują się na stronach Sądeckiego Urzędu Pracy i miasta Nowego Sącza.

Zebrani zapoznali się także z aktualną sytuacją na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem Nowego Sącza. Referująca ten temat Stanisława Skwarło, dyrektor SUP, podkreśliła między innymi znaczny spadek poziomu bezrobocia w ciągu ostatniego roku.

– Stopa bezrobocia w mieście Nowym Sączu według stanu na koniec lipca wyniosła 7,8%. To o dwa punkty procentowe mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – podkreśliła.

Spotkanie zakończyły gratulacje dla Jana Firsta, prezesa Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, z okazji 50-lecia prowadzenia własnego zakładu rzemieślniczego.

Powiatowa Rada Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza to organ opiniodawczo – doradczy prezydenta Ryszarda Nowaka w sprawach polityki rynku pracy. W skład Rady wchodzą przedstawiciele działających na terenie Nowego Sącza organizacji związkowych (w tym rolników) i organizacji pracodawców; reprezentowane są także organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy. Do Rady wchodzą także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze rynku pracy. Do zakresu działania Rady należy między innymi inspirowanie przedsięwzięć pro zatrudnieniowych oraz ocena racjonalności wykorzystania środków na aktywizację lokalnego rynku pracy. Przewodniczącą Rady jest Marta Mordarska, pełnomocnik prezydenta Ryszarda Nowaka ds. społecznych, a zastępcą doc. dr Marek Reichel z PWSZ w Nowym Sączu.

Na zdjęciu pierwszym poniżej: posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza w sądeckim ratuszu; na drugim poniżej: od lewej: prorektor PWSZ Marek Reichel, Marta Mordarska pełnomocnik prezydenta Ryszarda Nowaka ds. społecznych

Tekst i zdjęcia z: https://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/12964

2016 23 09 2016 Rada Rynku1

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 23 09 2016 Rada Rynku2