KOMUNIKAT Nr 7/2021

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

z dnia 22 listopada 2021 roku

w sprawie przestrzegania przez członków społeczności akademickiej w budynkach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 1. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną przypominam członkom społeczności akademickiej o obowiązku przestrzegania w budynkach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych z uwagi na stan epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać m.in. o tym, że:
 • co do zasady obowiązuje nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa;
 • na zajęcia dydaktyczne może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną;
 • w zajęciach nie mogą uczestniczyć studenci i nauczyciele akademiccy oraz inni pracownicy, którzy są  chorzy,  przebywają  w  domu  z  osobą  odbywającą  kwarantannę  lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz wszystkich innych osób z którymi się spotykamy w naszej codziennej aktywności, proszę wszystkich członków społeczności akademickiej o przestrzeganie zasad dotyczących zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (aktualne informacje znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia).

 

Dezynfekcja                               Maseczka                             Dystans

 

 

Komunikat Nr 6/2021

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
z dnia 13 września 2021 r.
w sprawie organizacji funkcjonowania Uczelni w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

 

Szanowni Państwo, Członkowie Wspólnoty Uczelni!

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r., które czasowo ograniczało funkcjonowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym, mając równocześnie na uwadze nadal obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także wydane przez organy władzy publicznej ze względu na ten stan przepisy, zalecenia oraz wytyczne, przekazuję najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Uczelni i organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:

 1. Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się w dniu 8. października 2021 r. – ten dzień jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
 2. Zajęcia dydaktyczne dla studentów pierwszego roku rozpoczną się zgodnie z harmonogramem zajęć w siedzibie Uczelni. Proszę na bieżąco śledzić informacje zamieszczane na stronach internetowych poszczególnych Instytutów.
 3. Zajęcia dydaktyczne dla studentów wyższych roczników rozpoczną się w terminie i trybie określonym w harmonogramie zajęć dostępnym poprzez system Wirtualny Dziekanat lub opublikowanych na stronach internetowych instytutów.
 4. Legitymacje studenckie, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne do dnia 14 października 2021 r.
 5. Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 odbywać się będą w sposób tradycyjny. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dotyczyć mogą wykładów, co nie wyklucza równocześnie możliwości prowadzenia ich w sposób tradycyjny.

Realizacja procesu kształcenia prowadzona będzie zgodnie z przepisami:

 1. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 661)
 • paragraf 12 ww. rozporządzenia precyzuje wymagania dotyczące sposobu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • w paragrafie 13 ww. rozporządzenia określono limity punktów ECTS w programie studiów, które mogą być uzyskane w ramach takiego kształcenia;
 1. rozporządzeń ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 478 z późniejszymi zmianami) wskazujących na zasady realizacji kształcenia na kierunkach studiów przygotowujących do wykonywania zawodów objętych standardami kształcenia (zawody: pielęgniarza, fizjoterapeuty, nauczyciela), w tym określających limity punktów ECTS, które mogą być uzyskane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 1. Zajęcia dydaktyczne realizowane w formie innej niż wykłady (np. ćwiczenia audytoryjne, projektowe, laboratoryjne, warsztatowe i inne) będą prowadzone z wykorzystaniem infrastruktury Uczelni umożliwiającej kształtowanie umiejętności w warunkach zbliżonych do przyszłej aktywności zawodowej absolwenta.
 2. Zajęcia na terenie Uczelni będą się odbywały w większych blokach godzinowych, aby ograniczyć wymianę studentów i prowadzących zajęcia w budynkach zachowując równocześnie dbałość o jakość kształcenia.
 3. Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2021/2022 zamieszczona jest na stronie Uczelni, w zakładce Dla Studenta („Kalendarz akademicki”).
 4. Wszelkie informacje, komunikaty, zarządzenia dotyczące organizacji zajęć i spraw studenckich zamieszczane będą na stronie internetowej Uczelni m.in.:
 • baner „KORONAWIRUS” – informacje związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • zakładka „DLA STUDENTA” –m.in. zarządzenia Rektora, informacje dotyczące świadczeń dla studentów,
 • system Wirtualny Dziekanat,
 • strony internetowe poszczególnych instytutów – bieżące informacje dotyczące realizacji procesu kształcenia.

Proszę o monitorowanie ogłoszeń.

 1. Prowadzący zajęcia oraz studenci w trakcie zajęć na terenie Uczelni będą zobowiązani do przestrzegania wszystkich aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych, wynikających z obowiązujących przepisów oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Zamieszczone w niniejszym komunikacie informacje mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju (a w szczególności w naszym regionie) lub zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Wszelkie decyzje władz PWSZ w Nowym Sączu w zakresie funkcjonowania Uczelni w zbliżającym się roku akademickim 2021/2022 powodowane są i będą troską o zdrowie społeczności akademickiej, a także wysoką jakość kształcenia.

 

w zastępstwie Rektora

dr Marek Reichel

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

 

 


KOMUNIKAT Nr 5/2021

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 t.j. z późn. zm.) w zw. z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.) oraz w zw. z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c i d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.), a także § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 363), ustala się co następuje:

 1. Termin wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w formie pracy zdalnej zostaje przedłużony do dnia 25 kwietnia 2021 r.
 2. W mocy pozostają zastrzeżenia zawarte w Komunikacie Nr 3/2021 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania PWSZ w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

REKTOR

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ

 

 

 

Komunikat Nr 4/2021

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

z dnia 9 kwietnia 2021 r.

w sprawie zasad funkcjonowania PWSZ w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 t.j. z późn. zm.) w zw. z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.) oraz w zw. z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c i d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.), a także § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 363), ustala się co następuje:

 1. Termin wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w formie pracy zdalnej zostaje przedłużony do dnia 18 kwietnia 2021 r.
 2. W mocy pozostają zastrzeżenia zawarte w Komunikacie Nr 3/2021 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania PWSZ w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

REKTOR

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ

 

 

Komunikat Nr 3/2021

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zasad funkcjonowania PWSZ w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 t.j. z późn. zm.) w zw. z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.) oraz w zw. z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c i d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.), a także § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 363), ustala się co następuje:

 1. Przypominam o bezwzględnym obowiązku stosowania się na terenie Uczelni do obowiązujących przepisów, wytycznych oraz zaleceń wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności przepisów Zarządzenia Nr 101/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 2. Wszelkie wizyty w budynkach Uczelni pracowników, których miejsce pracy znajduje się w innym budynku Uczelni, studentów oraz interesariuszy zewnętrznych powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum. Wszystkie sprawy dotyczące realizacji zadań Uczelni, jeżeli jest to możliwe, powinny być załatwiane w sposób zdalny, w szczególności drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej lub innych narzędzi komunikowania się na odległość.
 3. Ograniczyć do minimum wszelkie bezpośrednie kontakty na terenie Uczelni między pracownikami świadczącymi pracę stacjonarnie.
 4. Polecam bezpośrednim przełożonym kierowanie podległych im pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do wykonywania obowiązków służbowych w formie pracy zdalnej do dnia 9 kwietnia 2021 r., z zastrzeżeniem uwag zawartych poniżej.
 5. Praca zdalna może być wykonywana, wyłącznie jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz rodzaj wykonywanej pracy pozwala na jej zdalne wykonywanie.
 6. Bezpośredni przełożony kierujący pracownika na pracę zdalną powinien:
  1. przekazać pracownikowi zadania do wykonywania, udzielić informacji merytorycznych oraz organizować proces pracy w formie zdalnej;
  2. nałożyć na pracownika obowiązek przesyłania codziennego sprawozdania z realizacji zadań. Sprawozdanie powinno zawierać opis czynności, a także datę oraz czas ich wykonania, przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres służbowy bezpośredniego przełożonego (art. 3 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Bezpośredni przełożony po zatwierdzeniu sprawozdania przesyła je drogą elektroniczną do Działu Spraw Osobowych na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. kierować się przede wszystkim koniecznością zapewnienia realizacji wszystkich zadań i sprawnego funkcjonowania jednostki organizacyjnej, również w kontekście współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni i podmiotami zewnętrznymi, a także biorąc pod uwagę indywidualną sytuację pracownika: potwierdzenie kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2.
  4. planować pracę rotacyjną pracowników (naprzemienne wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników danej jednostki organizacyjnej w siedzibie Uczelni oraz w formie pracy zdalnej poza siedzibą Uczelni);
  5. opracować harmonogram pracy podległych mu pracowników i dostarczyć go do Działu Spraw Osobowych (drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
 7. Zobowiązuję bezpośrednich przełożonych do bieżącej kontroli wykonywania pracy zdalnej oraz egzekwowania od podległych pracowników informacji o jej wynikach.
 8. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy zdalnej zgodnie z treścią umowy łączącej go z pracodawcą oraz zakresem obowiązków.
 9. Pracownik zobowiązany jest do:
  1. wykonywania pracy zdalnej zgodnie z obowiązującym pracownika systemem, harmonogramem i wymiarem czasu pracy oraz przyjmowania do realizacji bieżących zadań przekazywanych pracownikowi w ramach zakresu jego obowiązków, w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
  2. bieżącego informowania o wynikach swojej pracy oraz przedstawiania wyników swojej pracy bezpośredniemu przełożonemu.
 1. Pracowników, których charakter pracy nie pozwala na jej zdalne wykonywanie zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów, wytycznych oraz zaleceń wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 podczas wykonywania obowiązków pracowniczych w miejscu pracy.
 2. Polecam pracownikom zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki na terenie Uczelni.
 3. Traci moc Komunikat Nr 2/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 stycznia 2021 r.

 
REKTOR

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ

 

 

Komunikat Nr 2/2021

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zasad funkcjonowania PWSZ w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 t.j. z późn. zm.) w zw. z art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j. z późn. zm.) oraz w zw. z § 27 ust. 1 pkt 2 lit. c i d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.) a także § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1835), ustala się co następuje:

 1. Przypominam o bezwzględnym obowiązku stosowania się na terenie Uczelni do obowiązujących przepisów, wytycznych oraz zaleceń wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności przepisów Zarządzenia Nr 101/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 2. Wszelkie wizyty w budynkach Uczelni pracowników, których miejsce pracy znajduje się w innym budynku Uczelni, studentów oraz interesariuszy zewnętrznych powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum. Wszystkie sprawy dotyczące realizacji zadań Uczelni, jeżeli jest to możliwe, powinny być załatwiane w sposób zdalny, w szczególności drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej lub innych narzędzi komunikowania się na odległość.
 3. Ograniczyć do maksimum wszelkie bezpośrednie kontakty na terenie Uczelni między pracownikami świadczącymi pracę stacjonarnie.
 4. Do odwołania, wyłącznie w sytuacji gdy charakter wykonywanych obowiązków na to pozwala:
 1. pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi z grupy osób o zmniejszonej odporności ze względu na wiek (osoby powyżej 60. roku życia) mogą wykonywać swoje obowiązki pracownicze w formie tzw. pracy zdalnej, na podstawie pisemnego wniosku, zaakceptowanego przez bezpośredniego przełożonego,
 2. pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi poniżej 60. roku życia o zmniejszonej odporności ze względu na zdiagnozowane choroby przewlekłe, mogą wykonywać swoje obowiązki pracownicze w formie tzw. pracy zdalnej, na podstawie pisemnego wniosku, zaakceptowanego przez bezpośredniego przełożonego. Składając wniosek, pracownik powinien przedstawić do wglądu bezpośredniemu przełożonemu aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdiagnozowanie u niego choroby przewlekłej,
 3. po zaakceptowaniu wniosku przez bezpośredniego przełożonego, zgodę na pracę zdalną wydaje Kanclerz.
 1. Po akceptacji pisemnego wniosku, bezpośredni przełożony:
 1. przekazuje (w formie tradycyjnej lub drogą elektroniczną) wniosek niezwłocznie do Działu Spraw Osobowych, który przekazuje wniosek do decyzji Kanclerza
 2. kierując pracownika na pracę zdalną powinien przekazać pracownikowi zadania do wykonywania, udzielając informacji merytorycznych, organizując proces pracy w formie zdalnej oraz nałożyć na pracownika obowiązek przesyłania codziennego sprawozdania z realizacji zadań, które powinno zawierać opis czynności, a także datę oraz czas ich wykonania, przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres służbowy bezpośredniego przełożonego.
 1. Bezpośredni przełożony po zatwierdzeniu sprawozdania przesyła je drogą elektroniczną do Działu Spraw Osobowych na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 2. Bezpośredni przełożony zobowiązany jest do:
 1. opracowania harmonogramu pracy podległych pracowników i dostarczenia go do Działu Spraw Osobowych (na piśmie lub drogą elektroniczną),
 2. bieżącej kontroli wykonywania pracy zdalnej,
 3. egzekwowania od podległych pracowników informacji o jej wynikach.
 1. Pracownik niebędący nauczycielem akademickim zobowiązany jest do wykonywania pracy zdalnej zgodnie z obowiązującym pracownika systemem, harmonogramem i wymiarem czasu pracy oraz przyjmowania do realizacji bieżących zadań przekazywanych pracownikowi w ramach zakresu jego obowiązków, w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz bieżącego informowania o wynikach swojej pracy oraz przedstawiania wyników swojej pracy bezpośredniemu przełożonemu.
 2. Pracowników, wykonujących obowiązki służbowe w miejscu pracy, zobowiązuję do bezwzględnego przestrzegania przepisów, wytycznych oraz zaleceń wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 3. Zalecam pracownikom zakrywanie ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy na terenie Uczelni.
 4. Z dniem 1 lutego 2021 r. traci moc Komunikat Nr 1/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 stycznia 2021 r.

 

REKTOR

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ

 

 

Komunikat Nr 1/2021

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie zasad funkcjonowania PWSZ w Nowym Sączu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zważywszy na § 23 i 27 ust. 1 pkt 2 lit. c i d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.), a także § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1835), ustala się, co następuje:

 1. Przypominam o bezwzględnym obowiązku stosowania się na terenie Uczelni do obowiązujących przepisów, wytycznych oraz zaleceń wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności przepisów Zarządzenia Nr 101/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 2. Wszelkie wizyty w budynkach Uczelni pracowników, których miejsce pracy znajduje się w innym budynku Uczelni, studentów oraz interesariuszy zewnętrznych powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum. Wszystkie sprawy dotyczące realizacji zadań Uczelni, jeżeli jest to możliwe, powinny być załatwiane w sposób zdalny, w szczególności drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej lub innych narzędzi komunikowania się na odległość.
 3. Ograniczyć do maksimum wszelkie bezpośrednie kontakty na terenie Uczelni między pracownikami świadczącymi pracę stacjonarnie.
 4. Polecam bezpośrednim przełożonym w miarę możliwości, w szczególności gdy rodzaj pracy na to pozwala, kierować podległych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do wykonywania obowiązków służbowych w formie pracy zdalnej do dnia 31 stycznia 2021 r.
 5. Bezpośredni przełożony kierujący pracownika na pracę zdalną powinien:
  1. przekazać pracownikowi zadania do wykonywania, udzielić informacji merytorycznych oraz organizować proces pracy w formie zdalnej;
  2. nałożyć na pracownika obowiązek przesyłania codziennego sprawozdania z realizacji zadań. Sprawozdanie powinno zawierać opis czynności, a także datę oraz czas ich wykonania, przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres służbowy bezpośredniego przełożonego (art. 3 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Bezpośredni przełożony po zatwierdzeniu sprawozdania przesyła je drogą elektroniczną do Działu Spraw Osobowych na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. kierować się przede wszystkim koniecznością zapewnienia realizacji wszystkich zadań i sprawnego funkcjonowania jednostki organizacyjnej, również w kontekście współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni i podmiotami zewnętrznymi, a także biorąc pod uwagę indywidualną sytuację pracownika: potwierdzenie kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, pracownicy z grupy osób o zmniejszonej odporności ze względu na wiek (osoby powyżej 60. roku życia). Mając to na uwadze, może zlecić pracę zdalną jednocześnie dla grupy pracowników stanowiących maksymalnie połowę pracowników zatrudnionych w danej  jednostce organizacyjnej;
  4. planować pracę rotacyjną pracowników (naprzemienne wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników danej jednostki organizacyjnej w siedzibie Uczelni oraz w formie pracy zdalnej poza siedzibą Uczelni) tak, aby w miarę możliwości rotacja pracowników występowała co drugi dzień roboczy;
  5. opracować harmonogram pracy podległych mu pracowników.
 1. Zobowiązuję bezpośrednich przełożonych do bieżącej kontroli wykonywania pracy zdalnej oraz egzekwowania od podległych pracowników informacji o jej wynikach.
 2. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania pracy zdalnej zgodnie z treścią umowy łączącej go z pracodawcą oraz zakresem obowiązków.
 3. Pracownik zobowiązany jest do:
  1. wykonywania pracy zdalnej zgodnie z obowiązującym pracownika systemem, harmonogramem i wymiarem czasu pracy oraz przyjmowania do realizacji bieżących zadań przekazywanych pracownikowi w ramach zakresu jego obowiązków, w szczególności z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
  2. bieżącego informowania o wynikach swojej pracy oraz przedstawiania wyników swojej pracy bezpośredniemu przełożonemu.
 1. Pracowników, których charakter pracy nie pozwala na jej zdalne wykonywanie zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów, wytycznych oraz zaleceń wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 podczas wykonywania obowiązków pracowniczych w miejscu pracy.
 2. Zalecam pracownikom zakrywanie ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy na terenie Uczelni.
 3. Niniejszy komunikat zastępuje wszystkie wcześniejsze komunikaty związane z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii.

 

REKTOR

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ

 

 

Komunikat Nr 11/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w formie pracy zdalnej

Na podstawie § 23 i 27 ust. 1 pkt 2 lit. c i d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316) ustala się, co następuje:

 1. Polecam bezpośrednim przełożonym kierowanie podległych im pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do wykonywania obowiązków służbowych w formie pracy zdalnej do dnia 17 stycznia 2021 r., przy zachowaniu zastrzeżeń zawartych w Komunikacie Nr 8/2020 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 2 listopada 2020 r.
 2. Polecam zakrywanie ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy, na terenie Uczelni.
 3. W mocy pozostaje Komunikat Nr 7/2020 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie obostrzeń związanych ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, z wyjątkiem pkt 4 ww. komunikatu.
 4. Komunikat wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2020 r.

 

REKTOR

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ

 

 

Komunikat Nr 10/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie obostrzeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. Informuję, że stosownie do § 25 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2091) do dnia 27 grudnia 2020 r. istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy:
 1. w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba;
 2. w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby szkolnictwa wyższego. Za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
 1. Termin wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w formie pracy zdalnej zostaje przedłużony do dnia 27 grudnia 2020 r., przy zachowaniu postanowień Komunikatu Nr 8/2020 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 2 listopada 2020 r.
 2. W mocy pozostaje Komunikat Nr 7/2020 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie obostrzeń związanych ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, z wyjątkiem pkt 4 ww. komunikatu.

 

REKTOR

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ

 

 

Komunikat Nr 9/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w formie pracy zdalnej

Na podstawie art. 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758 z późn. zm.) ustala się, co następuje:

 1. Termin wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w formie pracy zdalnej zostaje przedłużony do dnia 4 grudnia 2020 r. przy zachowaniu zastrzeżeń zawartych w Komunikacie Nr 8/2020 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 2 listopada 2020 r.
 2. W mocy pozostaje Komunikat Nr 7/2020 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie obostrzeń związanych ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

REKTOR

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ

 

 

 Komunikat Nr 8/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

z dnia 2 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 3 listopada do 20 listopada 2020 roku

Praca zdalna może być wykonywana, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz rodzaj wykonywanej pracy pozwala na jej zdalne wykonywanie. 

 1. Bezpośredni przełożony kierujący pracownika na pracę zdalną powinien:
 1. nałożyć na pracownika obowiązek przesyłania codziennego sprawozdania z realizacji zadań. Sprawozdanie powinno zawierać opis czynności, a także datę oraz czas ich wykonania, przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres służbowy bezpośredniego przełożonego (art. 3 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Bezpośredni przełożony po zatwierdzeniu sprawozdania przesyła je drogą elektroniczną do Działu Spraw Osobowych na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. kierować się przede wszystkim koniecznością zapewnienia realizacji wszystkich zadań i sprawnego funkcjonowania jednostki organizacyjnej, również w kontekście współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni i podmiotami zewnętrznymi, a także biorąc pod uwagę indywidualną sytuację pracownika (potwierdzenie kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2). Mając to na uwadze, może zlecić pracę zdalną jednocześnie dla grupy pracowników stanowiących maksymalnie połowę pracowników zatrudnionych w danej  jednostce organizacyjnej;
 3. planować pracę rotacyjną pracowników (naprzemienne wykonywanie obowiązków służbowych przez pracowników danej jednostki organizacyjnej w siedzibie Uczelni oraz w formie pracy zdalnej poza siedzibą Uczelni) tak, aby w miarę możliwości rotacja pracowników występowała po każdym kolejnym tygodniu pracy lub co drugi dzień roboczy;
 4. opracować harmonogram pracy podległych mu pracowników.
 1. Pracowników, których charakter pracy nie pozwala na jej zdalne wykonywanie zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów, wytycznych oraz zaleceń wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 podczas wykonywania obowiązków pracowniczych w miejscu pracy.
 2. W mocy pozostaje Komunikat Nr 7/2020 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 października 2020 r. w sprawie obostrzeń związanych ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

 

REKTOR

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ

 

 

Komunikat Nr 7/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie obostrzeń związanych ze wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz czasowym ograniczeniem funkcjonowania PWSZ w Nowym Sączu:

 1. przypominam o bezwzględnym obowiązku stosowania się na terenie Uczelni do obowiązujących przepisów, wytycznych oraz zaleceń wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności przepisów Zarządzenia Nr 101/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;
 2. wszelkie wizyty w budynkach Uczelni pracowników, których miejsce pracy znajduje się w innym budynku Uczelni, studentów oraz interesariuszy zewnętrznych powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum. Wszystkie sprawy dotyczące realizacji zadań Uczelni, jeżeli jest to możliwe, powinny być załatwiane w sposób zdalny, w szczególności drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej lub innych narzędzi komunikowania się na odległość;
 3. maksymalnemu ograniczeniu powinny ulec wszelkie bezpośrednie kontakty na terenie Uczelni między pracownikami świadczącymi pracę stacjonarnie;
 4. zalecam pracownikom zakrywanie ust i nosa na korytarzach, klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 5. do odwołania, w sytuacji, gdy charakter wykonywanych obowiązków na to pozwala, pracownicy z grupy osób o zmniejszonej odporności ze względu na wiek (osoby powyżej 60. roku życia) mogą wykonywać swoje obowiązki pracownicze w formie tzw. pracy zdalnej, po uprzednim zaakceptowaniu pisemnego wniosku, przez bezpośredniego przełożonego;
 6. w szczególnych przypadkach, bezpośredni przełożony może polecić pracownikowi, wykonywanie obowiązków służbowych na czas oznaczony w formie tzw. pracy zdalnej.

 

REKTOR

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ

 

 

 ZARZĄDZENIE Nr 106/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 

z dnia 19 października 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 50 ust. 1, art. 67 ust. 4, art. 76a ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85  z późn. zm.), § 12 i 13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w  sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1835) oraz § 1 ust. 6 Regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 74/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 14 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wprowadza się zmiany polegające na tym, że w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w następującym brzmieniu:

 1. W okresie od dnia 19 października 2020 r. do dnia 1 listopada 2020 r. kształcenie w Uczelni odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem formy zdalnej.
 2. W  okresie od dnia 2 listopada 2020 r. do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 kształcenie w Uczelni odbywa się z wykorzystaniem formy zdalnej, z zastrzeżeniem, że Rektor, na  wniosek dyrektora instytutu, może podjąć decyzję w sprawie realizacji niektórych zajęć z wykorzystaniem formy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2.

§ 2

 1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom instytutów.
 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REKTOR 

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ
 

Zarządzenie Nr 106 zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

 

Komunikat Nr 6/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie przejścia na zdalną formę kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej informuję, że od dnia 17 października 2020 r. (tj. soboty) zajęcia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich będą prowadzone z wykorzystaniem formy zdalnej, zgodnie z właściwymi w tym zakresie regulacjami, w szczególności  z przepisami Zarządzenia Nr 74/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 14 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Zajęcia w formie zdalnej należy realizować zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć dostępnym zarówno dla studentów jak i nauczycieli akademickich w elektronicznym systemie obowiązującym w Uczelni.

Zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, które ze względu na swoją specyfikę, nie mogą być realizowane w formie zdalnej, ponieważ wymagają dostępu do infrastruktury Uczelni będą realizowane w późniejszym terminie, określonym przez Dyrektora Instytutu.

Biorąc pod uwagę zmieniającą się dynamicznie sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a także związane z tym możliwe zmiany w otoczeniu prawnym Uczelni, uprzejmie proszę o bieżące monitorowanie komunikatów oraz przepisów wewnątrzuczelnianych publikowanych na stronie internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w zakładce „Koronawirus” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejszy komunikat obowiązuje od 17 października 2020 r. do dnia jego odwołania.

Ponadto informuję, że pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi pracują według dotychczasowych zasad.

 

REKTOR

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ

 

KOMUNIKAT w sprawie przejścia na zdalną formę kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w PWSZ w Nowym Sączu.

 

 

  Komunikat Nr 4/2020

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym  roku akademickiego 2020/2021

Drodzy Studenci!

Przekazuję podstawowe informacje dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. Ustalenia w zakresie organizacji zajęć podyktowane są  przede wszystkim sytuacją epidemiczną w kraju (a w szczególności w naszym regionie) i troską o zdrowie wspólnoty akademickiej, a także dbałością o wysoką jakość  kształcenia.

 1. Pierwsze zajęcia dla studentów I roku rozpoczną się w sposób tradycyjny, w siedzibie Uczelni. Proszę śledzić informacje na stronie internetowej poszczególnych Instytutów.
 2. Zajęcia dla studentów wyższych roczników rozpoczną się w terminie i trybie określonym w harmonogramie zajęć.
 3. Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 odbywać się będą w sposób tradycyjny, ale także w sposób zdalny (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość):
 • wykłady będą co do zasady prowadzone zdalnie, ale dopuszcza się możliwość wykładów prowadzonych w sposób tradycyjny i hybrydowy (część studentów uczestniczy w wykładzie w sposób tradycyjny, a część w sposób zdalny);
 • ćwiczenia, zajęcia projektowe, laboratoryjne będą prowadzone głównie z wykorzystaniem infrastruktury Uczelni umożliwiającej kształtowanie umiejętności w warunkach zbliżonych do przyszłej aktywności zawodowej absolwenta;
 • zajęcia tradycyjne będą się odbywały w większych blokach godzinowych, aby ograniczyć wymianę studentów i prowadzących zajęcia w budynkach.
 1. Harmonogramy zajęć w danym semestrze zostaną podane studentom za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu.
 2. Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2020/2021 zamieszczona jest na stronie Uczelni, w zakładce Dla Studenta („Kalendarz akademicki”).

Bardzo ważnym wydarzeniem dla Uczelni jest Inauguracja nowego roku akademickiego, w trakcie której osoby wpisane na listę studentów pierwszego roku formalnie stają się studentami.

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się w dniu 9 października 2020 r. – ten dzień jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Ze względu na stan epidemii uroczystość będzie miała charakter zamknięty.

Społeczność akademicką serdecznie zapraszam do udziału w inauguracji on-line (transmisja na żywo).

W dniu 8 października 2020 r. w Kościele Św. Kazimierza, ul. Kościuszki 13,  odbędzie się Msza św. w intencji całej społeczności akademickiej Uczelni. Zachęcam do udziału w nabożeństwie.

Wszelkie informacje i komunikaty dotyczące organizacji zajęć i spraw studenckich zamieszczane będą:

 • na głównej stronie Uczelni:
 • baner „KORONAWIRUS” – informacje związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • w zakładce „DLA STUDENTA” –   in. informacje dotyczące świadczeń dla studentów,
 • poprzez system Wirtualny Dziekanat,
 • na stronach internetowych instytutów – bieżące informacje dotyczące realizacji procesu kształcenia.

Proszę o monitorowanie ogłoszeń.

Prowadzący zajęcia oraz studenci w tracie zajęć na terenie Uczelni będą zobowiązani do przestrzegania wszystkich aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych, wynikających z obowiązujących przepisów oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

REKTOR

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ

 

Komunikat Nr 4/2020 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 15 września 2020 w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021

 

 


Zasady funkcjonowania Uczelni określa:

ZARZĄDZENIE Nr 101/2020 w sprawie zasad funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

UWAGA!

Student w przypadku otrzymania pozytywnego wyniku badania w kierunku Covid-19 informuje niezwłocznie o swojej sytuacji Dyrektora Instytutu/Sekretariat Instytutu.

Studenci, którzy w trakcie zajęć mieli kontakt z osobą, która otrzymała wynik dodatni Covid-19, od momentu powzięcia informacji przez Dyrektora Instytutu organizowane mają kształcenie zdalne przez okres 10 dni kalendarzowych a w sytuacji braku możliwości zrealizowania takich zajęć przesunięty terminy ich realizacji. Wszystkie inne działania prowadzi się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną.

Dyrektorzy Instytutów informację o zmianach przekazują studentom przez Wirtualny Dziekanat.

Studenci objęci kwarantanną decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej informują drogą poczty elektronicznej prowadzących zajęcia - zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu studiów.

Zestawienie aktów wewnętrznych PWSZ w Nowym Sączu (COVID-19)