Informacja o

 

Zaproszenie

Karta zgłoszenia

W dniu 24 marca  2022 r. o godz. 8.00, w sali nr 38 Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu odbędzie się
126 Konwersatorium Naukowe nt.: "Nauczyciel wspomagający proces kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasie". Prowadzącymi będą mgr Magdalena Kiełbasa oraz mgr Magdalena Smoleń-Kowalska.

                                                                                                                                                                  Serdecznie zapraszamy

Zapraszamy studentów ANS do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy

w ramach Programu ERASMUS+ na STUDIA do uczelni partnerskich oraz na PRAKTYKI

na rok akademicki 2022/2023

 pl współfinansowane przez unię europejską pantone

 

Instytut Kultury Fizycznej zaprasza na wykład w ramach Sądeckiego Konwersatorium Naukowego

pt.: „Rola i zadania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w zakresie wspierania uczniów w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia”,

który poprowadzi mgr Magdalena Kiełbasa

w poniedziałek, 15 listopada 2021 r. o godz. 08:00, AULA A

Wstęp wolny!

 

 

Wynalazki i wynalazcy – quizy

Zbiór quizów na temat wielkich wynalazców oraz ich przełomowych wynalazków. Jak dobrze znasz okoliczności powstania najważniejszych wynalazków w historii ludzkości? Czy wiesz, jacy prywatnie byli wspaniali wynalazcy? O jakich ważnych wynalazkach prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś? Nad czym wynalazcy pracują obecnie? Poznaj ciekawostki z życia wielkich wynalazców oraz historie kryjące się za ich wynalazkami. Sprawdź swoją wiedzę!

Dostęp:

https://learningapps.org/watch?v=p6jjj0u2a21
https://learningapps.org/watch?v=p02s2ascn21
https://learningapps.org/watch?v=pxm3n670321
https://learningapps.org/watch?v=pafcuv27c21
https://learningapps.org/watch?v=pkrbdq0it20

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat

Organizatorzy Małopolskiej Nocy Naukowców zapraszają do udziału w  corocznym konkursie plastycznym!

W tym roku pod hasłem: „EKO-MOC Naukowca”.

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą wykonać pracę, której motywem przewodnim będzie tegoroczne hasło konkursu plastycznego Małopolskiej Nocy Naukowców: „EKO-MOC NAUKOWCA”. Dzieło może zostać wykonane dowolną techniką z zastrzeżeniem, że muszą być w nim wykorzystane materiały pochodzące z recyclingu.

Termin nadsyłania prac do 9 września 2021 r.
W przypadku prac przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby Organizatora.

Formularze, regulamin oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://nocnaukowcow.malopolska.pl/konkurs-eko-moc-naukowca-wystartowal/

konkurs mnn 2021

Już 15 raz uczestnicy konkursu plastycznego będą rywalizowali o zwycięstwo w ramach IV kategorii wiekowych:

I kategoria: 5-7 lat;

II kategoria: 8-10 lat;

III kategoria: 11-15 lat;

IV kategoria: 16-19 lat.

Tematyka pracy, cel

Aby wziąć udział w konkursie, należy zaakceptować jego regulamin oraz wykonać pracę plastyczną, której motywem przewodnim będzie tegoroczne hasło Małopolskiej Nocy Naukowców: „EKO-MOC NAUKOWCA”. Dzieło może zostać wykonane dowolną techniką z zastrzeżeniem, że muszą być w nim wykorzystane materiały pochodzące z recyclingu. Należy je przygotować na płaskim, trwałym podłożu o formacie min. A3 (297x420 mm), nie większym niż A1 (594x 841), w tym również prace przestrzenne. Pomysłowość, kreatywność, estetyka, zaangażowanie uczestnika w jej przygotowanie oraz wykorzystanie surowców wtórnych będą szczególnie punktowane. Do pracy winien być załączony krótki opis pracy informujący w szczególności o wykorzystanych recyklingowych materiałach. Dodatkowo, powinna być opatrzona na odwrocie imieniem, nazwiskiem, kategorią wiekową autora oraz napisem: „Konkurs „EKO-MOC NAUKOWCA” organizowany w ramach Małopolskiej Nocy Naukowców 2021”.

Celem zabawy jest promocja zawodu naukowca oraz popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska i działań podejmowanych przez naukowców w celu ochrony naszego świata przed różnymi zagrożeniami ekologicznymi, a także na rzecz ograniczenia zużycia surowców naturalnych i zmniejszenia ilości odpadów.

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 12 6303247

Zapraszamy do zabawy!

 

Zapraszamy do udziału ONLINE w jubileuszowej 15 edycji Małopolskiej Nocy Naukowców w naszej uczelni.

Termin wydarzenia: 24 września 2021

Zapraszamy także na profil FB oraz na stronę koordynatora jakim jest Województwo Małopolskie.

indeks

 

PROGRAM

 

 

 

LINKI Z PRZEKIEROWANIEM DO POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW PROGRAMU ZOSTANĄ ZAMIESZCZONE I UAKTYWNIONE PRZED WYDARZENIEM

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PROGRAMU

ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA NASZEJ STRONY

 

Strona projektu:

https://podrozowaniebezgranic.eu/

https://cestovaniebezhranic.eu/

Zapraszamy też na strony Facebook w wersji polskiej oraz Facebook w wersji słowackiej.


poland slovakia pl 01fund rgb

 

Partner wiodący projektu: Uniwersytet Preszowski w Preszowie

Partner projektu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Realizacja projektu: 01.09.2019–31.08.2021

Całkowita wartość projektu: 295 126,56 euro

 

 

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu atrakcyjności, skali promocji wszystkich środków transportu zlokalizowanych w regionach przygranicznych Słowacji i Polski, wzbudzenie zainteresowania wykorzystaniem i łączeniem regionalnych środków transportu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zrównoważonego wykorzystania dostępnych opcji transportowych.

 

Realizacja projektu generuje powstanie nowych e-produktów, ale też wymianę kulturalną i edukacyjną zarówno wśród mieszkańców regionów jak i osób go odwiedzających. Połączenie wymienionych produktów będzie w różnym stopniu uwzględniać różne grupy docelowe. Wybór produktów jest celowo tak dobrany, aby mógł dotrzeć do wszystkich grup pokoleniowych bez względu na poziom wykształcenia, z poszanowaniem grup społecznych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Dzięki prezentacji możliwości wydajnego, taniego, płynnego oraz oryginalnego wykorzystania dostępnego transportu, podniesie się stopień zainteresowania tym obszarem o szczególnym dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym, zarówno wśród mieszkańców jak i odwiedzających. W ten sposób zostanie osiągnięte poznanie transgranicznych obszarów partnera, a jednocześnie obszar ten będzie prezentowany jako jedna całość historyczna, kulturowa i przyrodnicza.

Produktem projektu jest stworzenie wspólnych zrównoważonych innowacyjnych produktów, tj. aplikacji mobilnej oraz strony internetowej, które zapewnią wyczerpujące informacje na temat możliwości środków transportu transgranicznego i aktywnego wykorzystania tego terenu. W ten sposób spodziewamy się podnieść poziom świadomości odwiedzających na temat prezentowanych opcji transportowych, a tym samym zwiększyć ilość odwiedzających ten obszar. Wymienione produkty po stronie słowackiej i polskiej stanowią innowacyjne rozwiązania oparte na wykorzystaniu wsparcia informatycznego ew. nieformalnego informowania (po obu stronach granicy) w celu podnoszenia świadomości aktywnego korzystania z dostępnych środków transportu. Wsparciu wymienionych celów towarzyszy także zbiór miękkich działań związanych z wymianą transgraniczną, z informowaniem, z organizowaniem różnych wydarzeń społecznych. Ten zestaw produktów i działań przyczyni się do pogłębienia wzajemnego poznania nie tylko między partnerami projektu (którzy już mają długotrwałe intensywne relacje), ale przede wszystkim między różnymi grupami docelowymi obu krajów. Szersze zaangażowanie członków różnych grup docelowych jako bezpośrednich beneficjentów produktów projektu, stwarza znacznie wyższą stabilność trwałości projektu, ale także znacznie przyczynia się do realizacji głównej filozofii programów transgranicznych.

Uczelnia uczestnicząc w realizacji projektu przede wszystkim wzmocni swoją pozycję w regionie małopolskim jako aktywnego lidera w trosce o realizację zainteresowań i potrzeb turystycznych mieszkańców Sądecczyzny, przyczyni się do zachowania naturalnego środowiska, niezagrażającego zdrowiu ludzi i przyrodzie. Przyczyni się do wzmocnienia więzi pomiędzy mieszkańcami regionu małopolskiego i preszowskiego, promocji prośrodowiskowych środków transportu, bezpiecznych dla dziedzictwa kulturowego i różnorodnych form turystyki transgranicznej. Nasi studenci współuczestnicząc w realizacji projektu zdobędą dodatkowe doświadczenie, przydatne w życiu zawodowym, a także będą rozwijać własne zainteresowania i pasje oraz kompetencje społeczne takie jak: współpraca w zespole, podejmowanie decyzji, prowadzenie negocjacji, radzenie sobie ze stresem, komunikatywność. Uczelnia dzięki realizacji projektu zostanie także doposażona w sprzęt i środki dydaktyczne, które w przyszłości będą wykorzystywane także w procesie kształcenia studentów oraz rozwijania ich zainteresowań. Projekt ten przyczyni się także do realizacji podstawowych zadań statutowych Uczelni.

Pozytywna współpraca pomiędzy Uczelniami przy realizacji projektu stworzy dobre podstawy do dalszej współpracy pomiędzy partnerami przy realizacji innych przedsięwzięć międzyregionalnych, a zwłaszcza przy popularyzacji nowych środków przekazu, służących rozwojowi obu regionów. Zacieśnienie współpracy przyczyni się także do zwiększenia efektywności wymiany międzynarodowej studentów i pracowników obu Uczelni.

 

Umowa partnerska w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014–2020 na realizację projektu nr PLSK.02.02.00-SK-0180/18–00 pn. Podróżowanie bez granic

ZAPRASZAMY na Dzień Otwarty

w Instytucie Pedagogicznym ul. Chruślicka 6.

w piątek 11 czerwca 2021 r. w godz. 10.00–17.00

Godzina zajęć

Przedmiot

Miejsce realizacji

Osoba odpowiedzialna

10.00 – 12.20

Rysunek

Instytut Pedagogiczny

II piętro - sala 205

prof. dr hab.

Grzegorz Sztwiertnia

10.00 – 12.00

Warsztaty fotograficzne

Galeria EA

Al. Wolności 40

II piętro

dr Andrzej Naściszewski

12.00 – 15.00

Autoprezentacja i sterowanie wizerunkiem

Instytut Pedagogiczny

parter - sala 23

dr Katarzyna Hnat

12.45 – 15.00

Rzeźba

Instytut Pedagogiczny

parter - sala 25

prof. dr hab.

Andrzej Szarek

15.30 – 17.00

Grafika

Instytut Pedagogiczny

parter - sala 21

mgr Agata Rolka

16.00 – 17.00

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy

Instytut Pedagogiczny

parter - sala 26

mgr Agnieszka Józefów

 Więcej szczegółów pod numerem tel. 18 5475606 lub 18 4414503

 

ip dzień otwarty 11.06.2021 grafika 1400 

ZAPRASZAMY na Dzień Otwarty Instytutu Zdrowia w siedzibie przy ul. Kościuszki 2G.

8 czerwca 2021 r. w godz. 9.00 – 13.00

 

W programie: możliwość zapoznania się z nowoczesnym wyposażeniem Centrum Symulacji Medycznej, z pracą pielęgniarki, ratownika medycznego, dietetyka.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną bardzo prosimy grupy zorganizowane o wcześniejsze ustalenie godziny tel. 18 547 56 60 (sekretariat IZ) do dnia: 7 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

 

dzień otwarty w iz 1 program

 iz dzień otwarty 08.06.2021 grafika 1400